Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на “ПОБЕДА” АД чрез внедряването на иновативни производствени линии
Бенефициент: „Победа” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия Проект е да повиши конкурентоспособността на “ПОБЕДА” АД чрез насърчаване на устойчивото развитие на Дружеството посредством целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените процеси в него, с основен акцент върху закупуването на ново иновативно оборудване.
Дейности: 2. Създаване на работна група за управление на Проекта. Ще бъде създадена работна група от служители на “ПОБЕДА” АД, която ще отговаря за навременното изпълнение на дейностите по Проекта.
3. Разработване на тръжната документация за покупка на необходимото оборудване. Работната група ще подготви пълно тръжно досие за покупката и монтажа на линия за производство на рязани и формовани бисквити и на коктейлни твърди бисквити, линия за производство на бели и тунквани вафли и на машина за тукване на шоколад и кувертюрни маси.
4. Провеждане на тръжна процедура за доставка на необходимото оборудване. “ПОБЕДА” АД ще организира и проведе тръжната процедура за доставката и монтажа на линия за производство на рязани и формовани бисквити и на коктейлни твърди бисквити, линия за производството на бели и тунквани вафли и на машина за тукване на шоколад и кувертюрни маси, съгласно изискванията на българското законодателство и разработената тръжна документация.
5. Избор на доставчик/доставчици на необходимото оборудване. В резултат на осъществената тръжна процедура, Комисията ще изготви заключителен протокол, които съдържа класиране на кандидатите и предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат за съответното оборудване.
1. Строително-ремонтни дейности. Строително-ремонтни дейности във “Вафлено-бисквитен цех” с цел подготовка за монтаж на новите линии.
1.1 Демонтаж на съществуващо оборудване. Въвеждането в експлоатация на новите производствени линиии изисква преди това да бъде осъществен демонтаж на съществуващото до момента оборудване, за да може да се извършат и необходимите ремонтни дейности във “Вафлено-бисквитен цех”.
1.2 Газифициране на тунелна пещ и агрегат за печене на вафли. Въвеждането в експлоатация на новите производствени линиии изисква замяната на старите електронноподгрявани автомати за печене с нови газовоподгрявани такива.
6. Доставка на закупеното оборудване. Линия за производство на рязани и формовани бисквити и на коктейлни твърди бисквити, линия за производството на бели и тунквани вафли и на машина за тукване на шоколад и кувертюрни маси.
7. Монтаж на закупеното оборудване. Монтажът започва веднага след доставката на частите на съоръжението на обекта на Дружеството, което преди това има задължението да подготви мястото. Самият монтаж ще бъде осъществен от доставчика/доставчиците на оборудването с помощта на служители на Компанията.
8. Обучение на персонала на “ПОБЕДА” АД за работа с новото материално-техническо оборудване. Обучението на персонала на Дружеството се налага от обстоятелството, че производствените линии ще са нови за Компанията. Освен това те ще се характеризират и с висока степен на иновативност, поради което на този етап служителите няма да разполагат с необходимите знания за работа с тях.
9. Пробно действие на производствените линии. Тук се включват дейности по тестване на работните характеристики на монтираните производствени линии от страна на служители на Компанията с помощта на представителите на фирмата доставчик/доставчици на оборудването.
10. Пускане на оборудването в експлоатация. Въз основа на проведеното успешно тестване на закупените машини, те ще се приемат за експлоатация, като се подпише съответен протокол с доставчика.
11. Застраховане на закупеното ново оборудване. Оборудването ще бъде застраховано срещу всички възможни потенциални рискове.
12. Финализиране на дейностите по доставката, монтирането, първоначално изпитване и въвежднето в експлоатация на новите производствени линии. Новите производствени технологии ще доведат до установяване на нови норми по отношение на качество и време за извършаване на отделните дейности по производството на продуктите на Компанията. За тази цел работата на новите производствени линии ще бъде съгласувана и синхронизирана с тази на останалите структурни звена и производства.
13. Водене на отчетност по проекта и на изпълнението на отделните дейности. В рамките на тази дейност се осъществява редовното счетоводно и матерално отчитане на дейностите по Проекта. Тук се включва изготвяне и предоставяне на доклад относно постигнатите резултатите от Проекта като се използва метода на обобщаване на ефектите от въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 000 000 BGN
Общ бюджет: 9 796 291 BGN
БФП: 4 561 899 BGN
Общо изплатени средства: 4 639 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 561 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 000 000 BGN
2011 0 BGN
2012 3 639 547 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 639 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 877 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 850 000 BGN
2011 0 BGN
2012 3 093 615 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 943 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 684 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 150 000 BGN
2011 0 BGN
2012 545 932 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
695 932 BGN
Финансиране от бенефициента 5 737 076 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз