Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0135-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Автомагистрали Хемус” АД за постигане на дългосрочна пазарна устойчивост
Бенефициент: Автомагистрали Хемус АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на АМ ХЕМУС АД и осигуряването на дългосрочно устойчиво развитие на предприятието на пазара на пътното строителство и строителни материали. Успешното изпълнение на проекта ще позволи на предприятието да повиши производствения си капацитет, ще доведе до по-високо качество на продукцията, по-голям обем на производството, по-кратки срокове за изпълнение, възможност за по-пълно съобразяване с изискванията на клиентите. Това ще създаде възможности за фирмата да разшири дейността си на европейския пазар и да повиши иновативния си потенциал, което ще й позволи да се справи с предизвикателствата, свързани с интензивната конкуренция на европейския пазар. По този начин проектното предложение отговаря на общата цел на ОП „Конкурентоспособност” – „развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар” и на основната цел на Приоритетна ос 2 „повишаване ефективността на предприятията и раз
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Подготовка на тръжна документация
Закупуване на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 813 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 887 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз