Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развиване производството на продукти с висок експортен потенциал – голямогабаритни детайли за различни отрасли на промишлеността
Бенефициент: "Центромет" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на инвестицията, предмет на този проект, е увеличаване на износа чрез увеличаване производството на голямогабаритни детайли.
Дейности: 1. Избор на доставчици и сключване на договори за доставка на машините. Избор на доставчици и сключване на договори за доставка на машините.
2. Извършване на СМР. 1. СМР на халето за металолеене и механична обработка на детайли. 2. СМР на оборудването в помпеното помещение.
3. Придобиване на дълготрайни материални активи. 1. Закупуване на машини, съоръжения, оборудване: 1.1 Програмна фреза 1.2 Индукционна пещ 1500кг. 1.3 Индукционна пещ 500 кг. 1.4 Дробеструйна машина 1.5Оборудване в помпено помещение 2. Обучение на персонала за работа с новото оборудване.
4. Визуализация на проекта. Визуализация на проекта – изготвяне на табели, информационни материали и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 941 176 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 941 176 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз