Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0004-C0001
Номер на проект: 0021-ОО-1.3
Наименование: „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд”
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 07.07.2009
Начална дата: 07.07.2009
Дата на приключване: 16.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към по-нататъшно укрепване на капацитета на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” (ИА „ОСЕС”) за ефективно изпълнение на функциите й на Одитен орган (ОО) по оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (СКФ). В тази връзка проектът предвижда следните дейности: • Дейност 1 – „Укрепване на административния капацитет на Одитния орган”; • Дейност 2 – „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по СКФ” Проектът цели повишаване на административния капацитет на служителите на структурата бенефициент и подобряване на качеството на извършваните от тях одитни ангажименти посредством придобиване на международно признати сертификати и участие в специализирани обучения и семинари по теми, свързани с дейността на ОО. Осъществяването на учебни посещения с цел обмяна на опит с ОО и на други страни-членки ще се изполва като инструмент за запознаване с най-новите и най-добрите практики в сферата одита на СКФ. Освен това
Дейности: Дейност 1.1. – Консултиране относно ключови въпроси в работата на Одитния орган Дейността предвижда осигуряване на специализирана консултантска помощ по ключови въпроси в областта на одитиране на средствата от СКФ и по възникнали проблеми в работата на Одитния орган. Предвид факта, че институциите в България не разполагат със значителен опит в одитирането на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд, е необходимо да бъдат използвани външни експерти с необходимите квалификации и опит, които да подпомогнат ИА ОСЕС за подобряване методологията и организацията й при изпълнението на одитни ангажименти по СКФ. Външните експерти ще бъдат канени при идентифициране на конкретни потребности на Одитния орган във връзка с функциите му по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Външните експерти ще предоставят на служителите на Одитния орган методологически наставления и прилагането на добри практики, ще осигурят консултации при изпълнението на конкретни одитни ангажименти и ще предоставят становища, доклади и анализи по конкретни документи на Одитния орган. Съгласно изискванията на европейската нормативна база Одитният орган е необходимо да извърши оценка на съответствието на своите системи за управление и контрол, които се явяват неразделна част от описанието на системите за управление и контрол на оперативните програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Предвид спецификата на тази дейност и необходимостта от осигуряване на допълнителна увереност относно качеството на извършената самооценка, ще бъдат поканени експерти от Одитен орган на страна-членка на ЕС с опит в областта със задачата да предоставят консултации и да дадат становище по изготвяне на самооценката.
Дейност 1.2. – Участие в работни посещения с цел обмяна на опит, работни срещи, комитети, специализирани обучения и семинари за служителите на Одитния орган Дейността е насочена към укрепване на административния капацитет на Одитния орган и повишаване на компетенциите на неговите служители посредством придобиване на международно признати одитни сертификати, участия в обучения, семинари, посещения за обмяна на опит, работни срещи и др. Придобиването на международно признати одитни сертификати допринася за подобряване качеството и ефективността на извършваните одитни ангажименти и е насърчавано от Европейската комисия. В тази връзка се предвижда служители на Одитния орган да се явят на изпити за придобиване на такъв тип сертификати. Изпитите се провеждат на регулярна база в страната, като се предвижда да се финансират таксите за явяване. Дейността предвижда също така участия в специализирани обучения, организирани от обучителни институции в страната и чужбина, по теми, свързани с дейността на Одитния орган, като: • одитна методология и добри практики, • международни одитни стандарти, • одит на информационни системи, • анализ и управление на риска, • управление и контрол на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд, • превенция, установяване и докладване на нередности и измами, • системи за финансово управление и контрол, • обучение за използване на одитен софтуер • и др. теми, свързани с одитната дейност В допълнение, ще се организират и провеждат специализирани семинари в страната с цел повишаване на административния капацитет и компетенциите на служителите на структурата бенефициент. Поради спецификата на дейностите на ОО, един от най-ефективните начини за запознаване с най-новите и най-добрите практики в сферата на одита е участието в обмени на опит със Одитни органи на други страни членки. Дейността предвижда финансирането на всички разходи свързани с осъществяването на подобни учебни посещения. Освен това в изпълнение на важни контролни функции на ОО по СКФ, се предвижда участие в работни и координационни срещи и мониторингови комитети за подобряване контрола на разходването на средствата от СКФ.
Дейност 2.1. – Извършване на одитни ангажименти по СКФ За изпълнение на своите ангажименти по издаване на становище и доклад за оценка на съответствието на системите за управление и контрол по програмите за транс-гранично сътрудничество съгласно чл. 116 от Регламент 718/2007, ОО се нуждае от външни експерти в областта на одита и оценката за съответствие на транс-гранични програми, предвид спецификата на ангажимента и липсата на опит на ОО в областта. Дейността предвижда осигуряване на външни одитори с необходимите квалификация и опит, които ще се използват от ОО при оценката за съответствие на системите за управление и контрол по програмите за транс-гранично сътрудничество България – Сърбия, България – Турция, България – бивша югославска република Македония. Другата основна функция на Одитния орган, извършването на одити на операциите, е свързано с провеждането на проверки на място с цел осигуряване на разумна увереност, че проектите се изпълняват в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, декларираните разходи са реално извършени и активите и услугите са действително получени от бенефициентите. Настоящата дейност предвижда финансирането на разходи, необходими за провеждането от ОО на проверки на бенефициенти по седемте оперативни програми и програмите за транс-гранично сътрудничество. В допълнение е наложително да бъдат проведени съвместни одити и да се осъществява мониторинг върху дейността на турски, сръбски и македонски одитори, участващи в групите на одиторите, извършващи проверки по трансграничните програми. Поради спецификата на част от одитната дейност, е наложително използването на външна експертна помощ за подпомагане ИА ОСЕС. Дейността предвижда да бъдат финансирани разходите за осигуряване на експертизи, лабораторни анализи и оценки във връзка с извършване на проверки на място. Последните ще се предоставят от квалифицирани независими експерти - вещи лица, независими оценители и др.
Дейност 2.2. – Ресурсна обезпеченост за подпомагане на извършването на одитни ангажименти по СКФ от ОО. За да изпълняват ефективно своите задължения по СКФ, свързани с провеждане на одити и проверки на място, служителите на ИА ОСЕС следва да разполагат с необходимото техническо оборудване и специализиран софтуер. Дейността предвижда осигуряването и поддържане на необходимото техническо оборудване и специализиран софтуер във връзка с изпълнение на одитните ангажименти по секторните оперативни програми, трансграничните и транснационалните оперативни програми. Предвижда се да бъде закупено следното оборудване във връзка с извършването на проверки на място на крайни бенефиценти:. електронни устройства за позициониране (GPS) – 5 бр., електронни рулетки – 5 бр., цифрови фотоапарати – 3 бр. Оборудването ще се използва за определяне на пространственото местоположение на проверяваните обекти, измерване на площи, разстояния и размери, фотографиране на състоянието на обектите и прилаганите мерки за публичност и информираност (билбордове, възпоменателни табели) и т.н. Резултатите от извършваните измервания с горепосоченото оборудване (снимки и измервания) се документират и съхраняват в одитните досиета от извършените проверки и служат като одитни доказателства за извършените проверки. Във връзка с изпълнението на функциите на ОО по СКФ се предвижда да бъдат закупени също така 10 бр. преносими компютри и одитни софтуери в 2 одитни области. Първата област за която е необходим специализиран софтуер е за управление и изпълнение на одитна дейност. Необходимо е да се обслужват всички бизнес процеси във връзка с одитната дейност, от планиране на одитните ангажименти, създаване на електронни одитни книжа и електронни одитни досиета, изготвяне на констатации и препоръки до отчитане и проследяване на изпълнение на препоръките. При необходимост закупеният софтуер ще бъде адаптиран съобразно нуждите и одитната методология прилагана от Одитния орган. Втората област за която е необходим софтуер е за обработка и анализ на информационни масиви и има за цел да повиши ефективността на работата на Одитния орган при обработване на данни и одиторски извадки, при оценка на риска на проекти по оперативните програми с цел изготвяне на извадки за нуждите на одитната дейност. Оборудването и специализирания софтуер ще бъдат използвани минимум 3 години от тяхното закупуване в съответствие със законовите изисквания за амортизация на активите.
Разходи за специализирана литература
Разходи за информираност и публичност
Разходи за преводачески услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЛОГЕН ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 904 400 BGN
Общ бюджет: 1 050 099 BGN
БФП: 1 050 099 BGN
Общо изплатени средства: 1 050 099 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 050 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 492 273 BGN
2011 781 363 BGN
2012 - 223 535 BGN
2013 - 2 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 050 099 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 892 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 418 432 BGN
2011 664 159 BGN
2012 - 190 005 BGN
2013 - 1 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
892 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 157 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 841 BGN
2011 117 205 BGN
2012 - 33 530 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 4 Брой на извършени одити от външни одиторски компании по Структурните фондове и Кохезионния фонд
Индикатор 5 Брой на докладите за оценка на съответствие на системите за управление и контрол по програмите за транс-гранично сътрудничество
Индикатор 6 Брой на изготвени доклади от външни одиторски компании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз