Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-2
Наименование: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.06.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 26.04.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е обновяване и модернизиране на сградния фонд на училището.Изпълнението му ще допринесе за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура.Всички дейности,предвидени в проектното предложение – подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи,външната топлоизолация и вътрешното мазане и боядисване ,както и изграждането на система за видеонаблюдение ще допринесат за подобряване на жизнената и работна среда за ученици,учит
Дейности: осигуряване информация и публичност за проекта пресконференция, табела, листовки, електронно оповестяване,билборд
възлагане изготвянето на работен проект за подмяна на електрическата инсталация
подготовка за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки провеждане на процедури по ЗОП
подготовка за подмяна на осветителна и силова ел.инсталация и видеонаблюдение
подготовка за вътрешно мазане и боядисване
избор на оборудване за работилница по заваряване
подготовка за външна топлоизолация и боядисване на фасади външна топлоизолация и боядисване на фасади и
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 890 460 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Създадени нови работни места - временни
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите на образователните институции
Индикатор 5 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на образователните институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз