Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-1-01
Наименование: ПГЕЕ „Мария Кюри” гр. Сливен
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.06.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 07.03.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Сливен и неговия ареал, за постигане на Европейски стандарти в професионалното образование.
Дейности: Дейност 1. Ремонт и обновяване на корпус лаборатории в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен Дейност 1.1 Формиране на екип за ремонт и обновяване на корпус лаборатории Дейност 1.2. Проучване на възможности за доставка и монтаж на материали за електроинсталацията Дейност 1.3. Избор на фирма за доставяне на и монтаж на електро инсталационните изделия. Дейност 1.4. Доставяне и монтаж на електро инсталационните изделия. Дейност 1.5. Проучване на възможности за доставка и монтаж на строителни материали и изделия. Дейност 1.6. Избор на фирма за доставка и монтаж на строителни материали и изделия. Дейност1.7. Доставка и монтаж на строителни материали и изделия. Дейност 1.8. Пускане в експлоатация на обновените помещения. Дейност.1.9. Съставяне на отчетен доклад за извършената работа по дейност 1.
Дейност 2. Подобряване на енергийната ефективност в корпус Лаборатории на ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен Дейност 2.1. Формиране на екип за подобряване на енергийната ефективност Дейност 2.2. Извършване на енергийно обследване на сградата на професионалната гимназия. Дейност 2.3. Проучване на възможности за доставка и монтаж на необходимите компоненти от дейността; Дейност 2.4. Провеждане на търг за доставка и монтаж в съответствие с ПМС № 55 Дейност 2.5. Доставка на материалите за саниране. Дейност 2.6. Монтаж на материалите за саниране; Дейност 2.7. Извършване на одит за енергийно потребление. Дейност 2.8. Съставяне на отчетен доклад за извършената работа по дейност 2
Дейност 3. Подобряване на достъпа на хора с увреждания в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен Дейност 3.1. Формиране на екип за подобряване на достъпа на хора с увреждания в ПГЕЕ; Дейност 3.2. Проучване на възможността за доставка и изработка на рампа за инвалидни колички; Дейност 3.3. Провеждане на търг за доставка и изработване на рампа за инвалидни колички; в съответствие с ПМС № 55. Дейност 3.4.Доставка и изработване на на рампа за инвалидни колички Дейност.3.5. Съставяне на отчетен доклад за извършената работа по дейността - Подобряване на достъпа на хора с увреждания в ПГЕЕ
Дейност 4. Оборудване на съвременни лаборатории за обучение по електроника, автотроника и енергетика в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен. Дейност 4.1. Формиране на екип за оборудване на съвременни лаборатории.. Дейност 4.2. Проучване на възможности за доставка на оборудване от фирмите-производители. Дейност 4.3. Провеждане на търг за доставка на оборудване, в съответствие с ПМС № 55. Дейност 4.4. Доставка на оборудването и инсталиране в лабораториите. Дейност 4.5. Пускане в експлоатация на оборудването в лабораториите. Дейност 4.6. Обучение на преподавателите за работа с лабораториите. Дейност 4.7. Съставяне на отчетен доклад за извършената работа по Дейност 4.
Дейност 5. Подготовка за кандидатстване за сертифициране по Европейски стандарти за професионално образование в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен. Дейност 5.1. Формиране на екип за подготовка за кандидатстване за сертифициране по Европейски стандарти за професионално образование. Екипът може да включва и външни специалисти - включително от други учебни заведения в града, а и от Община Сливен. Дейност 5.2. Проучване на Европейски стандарти за професионално образование и на процедурите за тяхното получаване за конкретни специалности в ПГЕЕ, като се използват възможностите на оборудването, доставяно по този проект. Дейност 5.3. Съставяне на доклад за извършеното проучване и публично обсъждане на доклада с професионалната общност в Сливен. Обсъждането може да се реализира в съдействие с общинското и областното ръководства,РИО на МОН като възможност за популяризиране на световния опит и активизиране на обществеността и бизнеса в града за финансиране на развитието на професионалното образование. Това може да бъде и едно от информационните събития, които задължително се провеждат в рамките на проекта. Докладът следва да завършва с конкретни предложения и стъпки за всяка една специалност, която ще кандидатства за сертификати. Дейност 5.4. Вземане на решение за специалности, срокове, ресурси за започване на процедури по сертифициране. Установяване на контакти и провеждане на начални разговори със сертифициращи организации от Европейския съюз.
Дейност 5. Подготовка за кандидатстване за сертифициране по Европейски стандарти за професионално образование в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен. Дейност 5.1. Формиране на екип за подготовка за кандидатстване за сертифициране по Европейски стандарти за професионално образование. Екипът може да включва и външни специалисти - включително от други учебни заведения в града, а и от Община Сливен. Дейност 5.2. Проучване на Европейски стандарти за професионално образование и на процедурите за тяхното получаване за конкретни специалности в ПГЕЕ, като се използват възможностите на оборудването, доставяно по този проект. Дейност 5.3. Съставяне на доклад за извършеното проучване и публично обсъждане на доклада с професионалната общност в Сливен. Обсъждането може да се реализира в съдействие с общинското и областното ръководства,РИО на МОН като възможност за популяризиране на световния опит и активизиране на обществеността и бизнеса в града за финансиране на развитието на професионалното образование. Това може да бъде и едно от информационните събития, които задължително се провеждат в рамките на проекта. Докладът следва да завършва с конкретни предложения и стъпки за всяка една специалност, която ще кандидатства за сертификати. Дейност 5.4. Вземане на решение за специалности, срокове, ресурси за започване на процедури по сертифициране. Установяване на контакти и провеждане на начални разговори със сертифициращи организации от Европейския съюз.
Дейност 6. Осигуряване на информация и публичност за проекта Дейност 6.1. Формиране на екип за дейността по осигуряване на информация и публичност за проекта Дейност 6.2. Изработване и монтиране на билборд за проекта Дейност 6.3. Изработване и монтиране на табели за проекта Дейност 6.4. Изработване и монтиране на плакати за проекта Дейност 6.5. Изработване и монтиране на банери /транспаранти/ за проекта Дейност 6.6. Изработване и монтиране на информационни и комуникационни материали за проекта Дейност 6.7. Организиране на информационни събития за проекта
Дейност 7. Одит на проекта и окончателен отчет по проекта Дейност 7.1. Извършване на финансов одит Дейност 7.2. Изготвяне на окончателен отчет по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СТРЕЗА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 894 432 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на сградите на образователните институции
Индикатор 3 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на образователните институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз