Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0141-C0001
Номер на проект: А09-31-136/12.06.2009 г.
Наименование: Създаване на интегрирана информационна система за подобряване на икономическия и социално - правен потенциал и административно обслужване за гражданите и бизнеса в областна администрация Велико Търново и общините в областта
Бенефициент: Областна администрация – Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.11.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното, електронно обслужване на гражданите и бизнеса от област Велико Търново, чрез съсздаване на интегрирана информационна система за развитие на икономическия и социално-правен потенциал
Дейности: Д1 Организиране и провеждане на въвеждащ семинар Обзор и анализ на на състоянието на предлаганите адм. услуги в областта и общините в областта. Да се изведат конкретни нужди и проблеми в сферата на обслужването
Д2 Анализ на настоящото сътояние на предлаганите услуги на гражданите и бизнеса, свързани с развитие на регионалната икономика, социален потенциал, правна рамка, административно обслужване и т. н. Извършен анализ на актуалното състояние на предлаганите услуги за гражданите и бизнеса
Д3 Изследване на практиките на страни членки на ЕС в областта на административното електронно обслужване на гражданите и бизнеса Изследване на опита на страни членки на ЕС в областта на административното обслужване
Д4 Разработване на модел за оптимизация на процесите на елекронно обслужване - адаптиране на чуждия опит към българската среда Изготвяне на модел за оптимизация на процесите на електронното обслужване, съобразен с нуждите на областната администрация
Д5 Изработване и въвеждане на интегрираната информационна система за икономическия и социално-правен потенциал на областта Използавне на модерни технологии, при предоставяне на достъп до специализирани услуги и др.
Д6 Събиране на информация за попълване на базата данни Да се събере и синтезира основна ключова информация за целевата област
Д7 Закупуване и поставяне на необходимата компютърна техника в областната администрация и общините партньори Закупената техника е необходима за улесняване на достъпа до информационната система
Д8 Подготовка и провеждане на обучението за представителите на областната администрация и общините за работа с интегрираната система Обучение за представителите на областната администрация и общините за работа с интегрираната система
Д9 Организиране и провеждане на пътващ семинар из общините в областта, с цел популяризиране на системата Да се запознаят гражданите и бизнеса с възможностите, котио им предоставя използването на информационната система
Д10 Разработване на механизъм за обратна връзка Разработването на механизма за обратна връзка е подходящ индикатор за изследване на нивото и качеството на предлаганите услуги
Д11 Организиране и провеждане на заключителна конференция Отчитане на резултатите от проекта
Д12 Извършване на одит Дейността ще се извърши от независим одитор
Д13 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 658 390 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 131 678 BGN
2010 - 131 678 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 111 926 BGN
2010 - 111 926 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 752 BGN
2010 - 19 752 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Бр. присъстващи, бр. направени предложения за успешно провеждане на дейностите
Индикатор 2 Д2 Бр. и видове анализирани услуги
Индикатор 3 Д3 Бр. изследвани практики на страни от ЕС, бр. участиници в изследването
Индикатор 4 Д4 Бр. приложени в модела добри практики
Индикатор 5 Д5 Бр. въведени интегрирани информационни системи
Индикатор 6 Д6 Изградена база данни
Индикатор 7 Д7 Бр. закупена техника, бр. технически спецификации
Индикатор 8 Д8 Бр. обучени служители
Индикатор 9 Д9 Бр. присъстващи, бр. задаени въпроси, бр. присъстващи граждани, бр. представители на бизнеса
Индикатор 10 Д10 Бр. участници в изследването, бр. съставени фокус групи, бр. направени предложения
Индикатор 11 Д11 БР. участници, бр. обсъждани теми, бр. направени препоръки
Индикатор 12 Д13 Бр. публикации, бр. отпечатани рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз