Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0158-C0001
Номер на проект: А09-31-114/30.01.2009
Наименование: Развитие на информационна система "лицензиране и регистри" на КРС, във връзка с разработване на приложно програмно осигуряване за уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационната дейност с цел предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Комисия за регулиране на съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно-информационното обслужване на гражданите и бизнеса, свързано с осигуряване на уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности на КРС, чрез въвеждане и прилагане на принципите на електронното управление в работата на КРС.
Дейности: 1 Изготвяне на документация и провеждане на процедура по ЗОП
2 Разработване на модел на информационна с-ма с релация м/1 процесите
3 Разработване натехническо задание и проект на база данни
4 Разработване, доставка и инсталация на приложна програмно осигуряване на данни, инсталация на базово програмно осигуряване, операционни с-ми, бази данни
5 Внедряване на информационна с-ма в реална експлоатация и съпровод
6 Разработване на Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на е-документи, подписани с универсален е-подпис
7 Дейности за информация и публичност
8 Одит
9 Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЕХНОЛОГИКА ЕООД
"СИЛДЕКС" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 741 589 BGN
Общ бюджет: 517 025 BGN
БФП: 517 025 BGN
Общо изплатени средства: 515 884 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 517 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 651 BGN
2010 185 936 BGN
2011 173 987 BGN
2012 - 265 BGN
2013 6 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
515 884 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 439 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 203 BGN
2010 158 045 BGN
2011 147 889 BGN
2012 - 225 BGN
2013 5 589 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
438 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 448 BGN
2010 27 890 BGN
2011 26 098 BGN
2012 - 40 BGN
2013 986 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 383 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - изготвена докуметация, проведени поръчки за избор на изпълнител
Индикатор 2 По Д2 - разработен модел на информационна система
Индикатор 3 По Д3 - изготвени: Техническо задание, включващо проекта на база данни
Индикатор 4 По Д4 - разработен и инсталиран приложен програмен продукт и база данни
Индикатор 5 По Д4 - брой автоматизирани процеси на въвеждане и обработка на данни
Индикатор 6 По Д4 - брой инсталирани технически средства
Индикатор 7 по Д5 - оситурени: Средства за он-лайн и оф-лайн подаване на информация от предприятиятя; Средства за информационна сигурност
Индикатор 8 По Д5 - работеща интегрирана информационна система
Индикатор 9 По Д5 - обучени експерти на КРС за работа в с-та
Индикатор 10 По Д5 - осъществено представяне на с-та пред предприятията, предоставящи данни
Индикатор 11 По Д5 - брой административни услуги, предлагани он лайн
Индикатор 12 По Д5 - брой обучени експерти - % жени
Индикатор 13 По Д6 - разработени Вътрешни правила
Индикатор 14 По Д7 - брой разпространени информационни книжки
Индикатор 15 По Д7 - брой разпространени демонстрационни диска
Индикатор 16 По Д7 - брой запитвания към отдел ИОТ
Индикатор 17 По Д8 - извършен одит - одитен доклад
Индикатор 18 По Д9 - междинни и окончателен доклади предадени съгласно графика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз