Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0077-C0001
Номер на проект: А09-31-3С/12.06.2009
Наименование: Община Разград - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Реализиране на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация
Дейности: 1. Дейности по управление на проекта Определяне на правила за работа на екипа; приемане на план-график за възлагане на обществените поръчки; избор на експертен пул; създаване на правила за вътрешен контрол; електронно отразяване и вътрешен одит; текущо отчитане
2. Оптимизация на административните процеси, реинженеринг на фронт и бек офис системите, разработване и внедряване на система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда Анализ на състоянието на информационните и комуникационни решения; разработка на препоръки, мерки и методология за хармонизиране на информационните системи и данни с международните стандарти и Директива REC/2004/15 на ЕС; изграждане на технологичен модел за моделиране на е-услугии внедряването им в продукционна среда
3. Разработване на интернет сайт на община Разград с унифицирана визия и с осигурен достъп за хора с увредено зрение Разработване на нов интернет сайт на община Разград, съобразен с унифицираната визия/институционална идентичност на държавната администрация с модул, осигуряващ достъп за хора с увредено зрение и версии на български и английски език
4. Изграждане на места за публичен достъп до е-услуги Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 броя терминали за публичен достъп до е-услуги (киоск)
5. Изграждане на система за обратна връзка с потребителите на административни услуги Разработване и въвеждане на система за обратна връзка относно качеството на предоставяните услуги
6. Публични събития и информационни кампании Провеждане на информационна кампания чрез изготвяне и разпространение на справочник за административните услуги, предоставяни от общинската администрация и рекламни брошури за нововъведените е-услуги и система за обратна връзка с потребителите
7. Дейности за информация и публичност 2 пресконференции; прессъобщения; плакати; мултимедийни пресентации; постоянна информационна табела
8. Одит на проекта Дейността е задължителна
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 706 291 BGN
Общ бюджет: 570 275 BGN
БФП: 570 275 BGN
Общо изплатени средства: 662 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 570 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 159 934 BGN
2010 326 597 BGN
2011 67 145 BGN
2012 108 612 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
662 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 484 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 135 944 BGN
2010 277 608 BGN
2011 57 073 BGN
2012 92 320 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
562 945 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 990 BGN
2010 48 990 BGN
2011 10 072 BGN
2012 16 292 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 2 Система за вътрешен електронен документооборот с модул електронен архив
Индикатор 2 По Д 2 Система за управление на данни (унифицирани регистрови форми и формати на данни)
Индикатор 3 По Д 2 Приложения за предоставяне на транзакционни е-услуги
Индикатор 4 По Д 2 Приложение за общосистемна интеграция
Индикатор 5 По Д 2 Приложение за наблюдение и контрол
Индикатор 6 По Д 2 Приложение за моделиране и тестване на е-услуги по зададени алгоритми
Индикатор 7 По Д 2 Приложение за продуциране на е-услуги в реален режим на работа
Индикатор 8 По Д 2 Въведени (програмирани) в продукционна среда не по-малко от 5 е-услуги (3 е-услуги за граждани и 2 - за бизнеса)
Индикатор 9 По Д 2 Осигурен многоканален достъп до услуги
Индикатор 10 По Д 2 Обучени служители
Индикатор 11 По Д 3 Действащ интернет сайт
Индикатор 12 По Д 4 3 терминала за публичен достъп
Индикатор 13 По Д 5 Вътрешен нормативен акт
Индикатор 14 По 5 Приложения във връзка с функционирането на системата (анкетни карти, методика за събиране на информацията и др.)
Индикатор 15 По Д 6 Информационен справочник
Индикатор 16 По Д 6 Рекламно-информационни брошури
Индикатор 17 По Д 6 пресконференции
Индикатор 18 По Д 6 5 преспакета
Индикатор 19 По Д 6 Плакати
Индикатор 20 По Д 6 Мултимедийна презентация
Индикатор 21 По Д 6 Постоянна информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз