Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0034-C0001
Номер на проект: А09-31-60/30.01.2009
Наименование: Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 12.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Мотивирана администрация на община Асеновград за повишаване качеството на административното обслужване чрез съвременни електронни услуги и информационни системи
Дейности: 1 Оценка на състоянието на административното обслужване и реинжинеринг на административните процеси - СЦ1
2 Обновяване на софтуера на действащата деловодна с-ма и разработване на нови Вътрешни правила на администрацията на община Асеновград
3 модернизиране на уебсайта на общината за осигуряване на технологична обезпеченост в съответствие с унифицираната визия за държавната администрация - СЦ2
4 Разработване и оценка на нивото на удовлетвореността на гражданите и бизнеса и обмен на добри практики за осигуряване на прозрачност - СЦ3
6 Разработване на уеб базиран софтуер СЦ2
5 Изследване и оценка на удовлетвореността на гражданите и бизнеса и обмен на добри практики за осигуряване на прозрачност
8 Дейности за информация и публичност
9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 281 BGN
Общ бюджет: 324 214 BGN
БФП: 324 214 BGN
Общо изплатени средства: 324 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 96 256 BGN
2010 8 000 BGN
2011 93 148 BGN
2012 121 425 BGN
2013 5 385 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
324 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 81 818 BGN
2010 6 800 BGN
2011 79 176 BGN
2012 103 211 BGN
2013 4 577 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 438 BGN
2010 1 200 BGN
2011 13 972 BGN
2012 18 214 BGN
2013 808 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 632 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - извършени: 1 оценка на административното обслужване; 1 списък с идентифицирани сфери и звена за подобрение; 1 създаден списък на услугите с унифицирани наименования
Индикатор 2 По Д2 - разработени: 1 актуализирани и внедрени модули за управление на документооборота и управление на приходите; 1 платформа за е-услуги и разплащане; 1 Вътрешни правила; 1 Наредба
Индикатор 3 По Д3 - осигурени: унифицирана визия на уеб сайта; възможност за он-лайн услуги
Индикатор 4 По Д4 - проведени 3 обучения и 1 учебно посещение в Австрия
Индикатор 5 По Д5 - създадени 2 комплекта за обратна връзка с гражданите
Индикатор 6 По Д5 - въведена с-ма за работа с жалби
Индикатор 7 по Д6 - разработен и внедрен софтуер
Индикатор 8 По Д7 - разработена документация за отчетност и прозрачност на действията на администрацията по проекта
Индикатор 9 По Д8 - брой: проведени инфо срещи (кръгли маси, конференции и пресконференции); инфо материали
Индикатор 10 По Д9 - 1 одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз