Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване"
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 25.05.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обслужването на клиентите и оптимизиране дейността на АСП чрез доработка и внедряване на Интегрирана информационна система за управление с два модула – модул „Социално подпомагане” и модул „Закрила на детето”.
Дейности: Дейност 9 Осигуряване на качествена интернет връзка чрез която да се гарантират условия за автоматично обединяване на данните Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП; Инсталиране на услугата във всички териториални поделения на АСП
Дейност 8 Внедряване на Модул "Закрила на детето" в териториалните ДСП Актуализиране на системата към промените в нормативната уредба, свързани с дейностите по закрила на детето Поддръжка на информационна система; Обучение на 500 социални работника от отделите на О "ЗД"
Дейност 10 Техническо и информационно обезпечаване на информационнитенсистеми в АСП.и мтериториалните поделения-доставка на техника и допълнително техническо и комуникационно оборудване Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП
Дейност 5 Модул "Социално подпомагане" Доработка, внедряване и поддържане на наличния софтуер, обслужващ дейностите за социалното подпомагане Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на изпълнител; Доработка и надграждане на наличния софтуер.
Дейност 2 Създаване на консултантски екип от вътрешни експети (РДСП, ДСП) Формиране на експертен екип за координация и изпълнение на проекта
Дейност 4 Системна интеграция и техническа консултация Избиране на външна фирма-консултант.
Дейност 3 Дейности за информиране и публичност Създадени необходимите визуални елементи съгласно изискванията на ЕС за визуализация
Дейност 1 Организация и управление на проекта Формиране на екип за организация, изпълнение и управление на проекта.
Дейност 6 Разработка на допълнителен компонент към Модул "Социално подпомагане", обслужващ дейностите по предоставяне на социални услуги Анализ на техническите параметри; Разработка и внедряване на софтуерния компонент за социалните услуги; Инсталиране и внедряване на софтуера; Обучение на социални работници на сектор "ХУСУ"
Дейност 7 Изграждане и техническа поддръжка на Access Point в АСП, съгласно Регламент 883/2004 Въвеждане на електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност на национално ниво и на ниво ЕС/ЕИП за прилагане наРегламент 883/2004
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 624 555 BGN
Общ бюджет: 8 541 363 BGN
БФП: 8 541 363 BGN
Общо изплатени средства: 9 161 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 541 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 984 BGN
2011 18 887 BGN
2012 156 846 BGN
2013 346 329 BGN
2014 1 385 342 BGN
2015 7 221 227 BGN
9 161 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 260 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 036 BGN
2011 16 054 BGN
2012 133 319 BGN
2013 294 380 BGN
2014 1 177 540 BGN
2015 6 138 043 BGN
7 787 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 281 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 948 BGN
2011 2 833 BGN
2012 23 527 BGN
2013 51 949 BGN
2014 207 801 BGN
2015 1 083 184 BGN
1 374 242 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработена и внедрена информационна система за по-качествено обслужване на потребителите на социално подпомагане
Индикатор 2 (Д) Брой лица, включени в обучение (6.2) 2000 социални работници от отделите „СЗ”; 500 социални работници от отделите „ЗД”; 600 социални работници от отделите „ХУСУ”
Индикатор 3 (Д) Идентифициран обхват и параметри на данните, които ще бъдат въвеждани в информационната система за социалните услуги;
Индикатор 4 (Д) Изграден Access Point и осигурена техническа поддръжка – разработен уеднаквен софтуер с характеристиките на 3В/ за електронен обмен на данни.
Индикатор 5 (Д) Изграден базов регистър на бенефициентите, ползващи социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз