Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0150-C0001
Номер на проект: А09-31-31/29.01.2009
Наименование: Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция "Административна" на "Направление Архитектура и Градоустройство" към СО чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на общественото доверие в Дирекция „Административна” на НАГ към СО чрез облекчен достъп на гражданите и бизнеса с административните услуги за архитектурната документация, в това число подобряване на административното обслужване
Дейности: 1 Проучване на удовлетвореността на потребителите
2 Съпътстващи обучения Пет обучения за 20 служители
3 разработка на архитектурата на база данни, инжинеринг и подготовка на процесите
4 Пречертаване на аналогови единици
5 Цифровизиране на аналогови единици
6 Изграждане на бази данни
7 Анализ на потреблението и структура за административно приложение
8 Програмиране на е- регистър, тестване
9 Уеб интерфейс и уеб структура към сайта на НАГ
10 Оптимизация на качените материали
11 Програмиране, тестване и анализ на уеб интерфейс
12 Управление
13 Информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 403 430 BGN
Общ бюджет: 257 016 BGN
БФП: 257 016 BGN
Общо изплатени средства: 257 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 257 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 80 686 BGN
2010 65 966 BGN
2011 0 BGN
2012 110 364 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
257 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 68 583 BGN
2010 56 071 BGN
2011 0 BGN
2012 93 809 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
218 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 103 BGN
2010 9 895 BGN
2011 0 BGN
2012 16 555 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - 2 бр доклади с оценка след проучването
Индикатор 2 По Д2 - проведени 5 бр. обучения - 20 обучени със сертификати
Индикатор 3 По Д3 - изготвени: 1 Анализ на съществуващ модел; 1 бъдещ модел; 1 номенклатура база данни
Индикатор 4 По Д4 - 25 пречертани и съхранени аналогови единици с архитектурни чертежи, годни за цифровизиране
Индикатор 5 по д5 - 2-ма обучени оператори на сканираща техника
Индикатор 6 По Д5 - брой сканирани документи от аналогови в цифрови
Индикатор 7 По Д6 - въведени в действие: 1 база данни; 1 админстративно приложение; 1 модул за ъплауд
Индикатор 8 По Д7 - 1 изграден модул за структура на е-регистър
Индикатор 9 По Д8 - 1 създаден софтуер за е- регистър
Индикатор 10 По Д9 - изградени: 1 уеб структура, достъпна чрез линк към сайта на УАГ; 1 уеб интерфейс
Индикатор 11 По Д10 - брой публикувани данни на уеб пространството достъпни за служители
Индикатор 12 По Д11 - 1 бр. работещ е-регистър на архитектурните документи
Индикатор 13 По Д11 - брой администрации спазващи стандартно време за предоставяне на услуга 20 мин.
Индикатор 14 По Д12 - изпълнение на дейностите и предаване на отчети и доклади по график
Индикатор 15 По Д13 - изреботени и реализирани: 18 публикации в медиите; 1 оповестяване на резултатите от проекта; 100 плакат; 1 инфо секция на сайта на УАГ; 500 брошури; 6 пресконференции - по , на 3 месеца; 2 конференции - откриваща и закриваща


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз