Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0146-C0001
Номер на проект: А09-31-34С/12.06.2009 г.
Наименование: Община Лом - НЕКА е в услуга за Вас! (община Лом - нова, ефективна и качествена, администрацията е в услуга за Вас!)
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Да се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса чрез развитие на модерно и качествено административно обслужване в община Лом
Дейности: Д1 Оптимизиране на процедсите на административното обслужване на гражданите и бизнеса във връзка с повишаване на качеството на предлаганите административни услуги Анализ на процесите на адм. обслужване и на предлаганите адм. услуги. Въз основа на анализа ще се се направи ре-инженеринг на административните процеси в общинската администрация
Д2 Проучване на опит и добри практики в административното обслужване, включително предоставяне на електронни административни услуги в държава член на ЕС Ще бъде проведено проучване на общини със сходни характеристика от държави членки на ЕС
Д3 Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване на потребителите Преглед, анализ и актуализиране на съществуващите вътрешни правила в общинската администрация
Д4 Изграждане на единна автоматизирана информационна система Изготвяне на техн. задание за надграждане на ИС, разработване на софтуерни решения, надграждане на "едно гише"
Д5 Модернизиране на Интерент страницата на общинската администрация Създаване на нови секции, привеждане в съответствие с унифицираната визия и разработване на английска версия
Д6 Автоматизиране на дейностите за работа с регистрите по гражданско състояние Разработване на софтуер, автоматизиране на дейностите за работа с регистрите
Д7 Улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до информацията за предоставяните услуги Въвеждане на интерактивно електронно обслужване на потребителите чрез обществен информационен терминал
Д8 Въвеждане на системи за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите Въвеждане на системи за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите
Д9 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Д10 Одит на проекта Задължителен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 329 390 BGN
Общ бюджет: 308 261 BGN
БФП: 308 261 BGN
Общо изплатени средства: 308 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 308 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 877 BGN
2010 62 851 BGN
2011 53 718 BGN
2012 125 799 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
308 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 262 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 995 BGN
2010 53 423 BGN
2011 45 661 BGN
2012 106 929 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 008 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 882 BGN
2010 9 428 BGN
2011 8 058 BGN
2012 18 870 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 237 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Извършен анализ на процесите на административното обслужване и на предлаганите админстративни услуги на гражданите и бизнеса
Индикатор 2 Д1 Осъществен реинженеринг на на административните процеси
Индикатор 3 Д1 Бр. услуги, които да се предлагат по електронен път
Индикатор 4 Д1 Процент на услугите, които ще се предлагат по електронен път от общия брой на административните услуги
Индикатор 5 Д1 Бр. комплексни услуги, които да се извършват от общината
Индикатор 6 Д1 Бр. разработени технологични карти
Индикатор 7 Д2 Бр. предложени за проучване общини в държава член на ЕС
Индикатор 8 Д2 Бр. служители от общината, участвали в проучването
Индикатор 9 Д2 Представен доклад от анализа на опита и добри практики на община от държава член на ЕС
Индикатор 10 Д2 Списък на приложимите добри практики
Индикатор 11 Д3 Отчетен доклад за анализ на вътрешните правила за работа на администрацията на общината
Индикатор 12 Д3 Бр. актуализирани вътрешни правила в съответствие с нормативната уредба
Индикатор 13 Д3 Процент от служителите в администрацията, които са обучени
Индикатор 14 Д3 Бр. служители, преминали успешно обучението
Индикатор 15 Д3 Процент на успешно преминалите обучението от общо обучените
Индикатор 16 Д4 Изготвено техническо задание
Индикатор 17 Д4 Представен доклад за анализ на съществуващите информационни ситеми и възможностите за надграждането и интегрирането им
Индикатор 18 Д4 Въведени софтуерни решения за надграждане на информационните системи и интегрирането им в единна система в административния център на община Лом и 4 кметства
Индикатор 19 Д 4 БР. обучени служители за работа с единната информационна система
Индикатор 20 Д4 Процент от служителите в администрацията, които са обучени за работа със системата
Индикатор 21 Д4 Бр. обучени служители за работа с хора с увреждания
Индикатор 22 Д4 Процент от служителите във фронт офиса, които са обучени за работа с хора с увреждания
Индикатор 23 Д4 Бр. служители преминали успешно обученията
Индикатор 24 Д4 Процент на успешно преминалите обученията от общо обучените
Индикатор 25 Д4 Брой и вид закупена техника
Индикатор 26 Д5 Работеща модернизирана Интерент страница
Индикатор 27 Д5 Бр. въведени секции
Индикатор 28 Д5 Бр. чуждоезични версии на страницата
Индикатор 29 Д6 Внедрен софтуер за обработка на семейните регистри
Индикатор 30 Д6 Бр. обучени служители за работа със софтуера
Индикатор 31 Д6 Процент на обучените спрямо общия брой на служителите
Индикатор 32 Д6 Брой служители преминали успешно обучението
Индикатор 33 Д6 Процент на успешно преминалите обучението от общо обучените
Индикатор 34 Д6 Бр. автоматизирани семейни регистри и актове за гражданско състояние
Индикатор 35 Д6 Процент на автоматизираните семейни регистри и актове за гражаднското състояние спрямо всички регистри, съответно актове
Индикатор 36 Д6 Брой и вид закупена техника
Индикатор 37 Д7 Функциониращ обществен информационен терминал в административния център на община Лом
Индикатор 38 Д7 Бр. административни услуги, за които може да се получи информация чрез терминала, включително и от хора с увреждания
Индикатор 39 Д8 Работеща система за експресно мнение за качеството на обслужване
Индикатор 40 Д8 Интегрираност на системата към Интерент страницата
Индикатор 41 Д8 Бр. потребители, ползвали месечно системата
Индикатор 42 Д8 Процент положителни мнения спрява общия брой мнения месечно
Индикатор 43 Д9 Брой проведени пресконференции
Индикатор 44 Д9 Брой публикувани прессъобщения и публикации
Индикатор 45 Д9 Брой разпространени брошури
Индикатор 46 Д9 Монтирана табела в общината
Индикатор 47 Д9 Брой попълнени анкетни карти
Индикатор 48 Д9 Процент положителни мнения по анкетните карти
Индикатор 49 Д10 Предаден доклад за извършен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз