Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0029-C0001
Номер на проект: А09-31-158С/12.06.2009 г.
Наименование: Повишаване качеството на предлаганите услуги от общинските администрации Борино и Доспат чрез прилагане на модела "едно гише" и въвеждане на електронни услуги
Бенефициент: Община Борино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се предоставят качествени и насочени към нуждите и изискванията на потребителите административни услуги от двете партниращи си общини – Борино и Доспат, основно посредством въвеждане на модела за обслужване на „едно гише” и внедряването на информационни и комуникационни технологии (изработка на софтуер и доставка на хардуер). Към общата цел на проекта се отнася цялостното подобряване на работата на двете общински администрации – Борино и Доспат, което заедно
Дейности: Дейност 1 - Подготовка за изпълнение, управление и отчетност на проекта.
Дейност 2 - Подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури.
Дейност 3 - Изготвяне на анализи за разработване на модела на обслужване на "едно гише".
Дейност 4 - Проектиране на софтуер за внедряване на автоматизирана административна система за обслужване на едно гише.
Дейност 5 - Привеждане на интернет сайтовете на двете общини в съответствие с новопроектираната информационна система и нормативните изисквания.
Дейнос 6 - Програмиране на софтуер и въвеждане на информационна ситема за предоставяне на административни и информационни електронни услуги.
Дейност 7 - Осигуряване и поддръжка на интернет достъп до всяко от населените места в двете общини.
Дейност 8 - Извършване на СМР и закупуване на необходимия хардуер.
Дейност 9 - Провеждане на обучения за придобиване на необходими знания и умения на общинските служители.
Дейност 10 - Изработка на информационни материали за населението.
Дейност 12 - Одит на проекта.
Дейност 11 - Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 666 069 BGN
Общ бюджет: 568 149 BGN
БФП: 568 149 BGN
Общо изплатени средства: 568 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 568 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 147 839 BGN
2010 13 975 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 406 335 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
568 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 482 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 125 663 BGN
2010 11 878 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 345 385 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
482 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 176 BGN
2010 2 096 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 950 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Подписани договори. Подготвени ежемесечни доклади в срок.
Индикатор 2 По Д2 - Навреме стартирана тръжна процедура; Брой кандидати с оферти; Избран в срос подходящ изпълнител.
Индикатор 3 По Д3 - Изготвени подробни 3 доклада; Преглед на административните услуги за тяхното предоставяне онлайн; ПРеглед на Администрации, въвели система за вътрешен документооборот.
Индикатор 4 По Д4 - Изготвени подробни технически задания.
Индикатор 5 По Д5 - Променена визия на сайта; Административни услуги, предлагани онлайн.
Индикатор 6 По Д6 - Функционираща система в двете Общини; Административни услуги, предлагани онлайн.
Индикатор 7 По Д7 - Функционираща интернет връзка между всички кметства.
Индикатор 8 По Д8 - Подсигурени 19 напълно оборудвани работни места.
Индикатор 9 По Д9 - Проведени 3 обучения и направени електронни модулни обучителни материални тестове.; Обучени по 45 човека за 2-те обучения и 30 за третото.; Придобити умения за работа със системата и обслужване на клиенти.
Индикатор 10 По Д10 - Осигурен достъп на населението до новите услуги, чрез информираност.; Създадена харта на клиента за двете общини.
Индикатор 11 По Д11 - Публикувани 8 обявления на търгове в национални медии; Изработени : дипляни, плакати, табели, транспаранти, химикалки, папки.
Индикатор 12 По Д12 - Одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз