Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0031-C0001
Номер на проект: А09-31-10C/12.06.2009
Наименование: Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е да бъде подобрено и улеснено обслужването на гражданите и бизнеса в общината чрез внедряване на електронна система за обслужване и управление на административните услуги, което ще доведе до повишаване на удовлетвореността на потребителите.
Дейности: Дейност 1: Анализ на административната готовност на община Пазарджик за въвеждане на система за електронно управление - диагностика и анализ на процесите, бизнес функциите, съществуващите документи и информационни потоци в общината - проучване и използване на опита на водещите в областта на изграждане на електронно правителство администрации - идентифициране и приоритизиране на административни услуги - определяне на насоки за реинженеринг на процесите в администрацията
Дейност 2: Изработване на Методика за цялостно изграждане на система за електронно управление С дейността ще се създаде методика за изработване и прилагане на практика на системата за електронно управление, която да заложи правилата и критериите за въвежданети й.
Дейност 3: Изграждане не система за улесняване на достъпа на представители на учзвими групи и хора с увреждания При тази дейност ще се създадат помагала, наръчници, софтуерни модули, бази данни, които ще позволят на представители на учзвими групи и хора с увреждания да използват равнопоставено с останалите потребители, услугите които ще се предоставят от системата на електронно управление.
Дейност 4: Изграждане на единна операционна среда за управление и предоставяне на електронни административни услуги в реално време При тази дейност ще се създаде надеждна система за идентификация и информационна сигурност, изграждане на интегриране информационно-управленска среда, осигуряване на интегрирани електронни услуги за задоволяване на потребностите на гражданите и бизнеса. По тази дейност ще се извърши унифициране и свързване на разработената система със съществуващите държавни и административни системиза електронно управление и електронни разплащания.
Дейност 5: внедряване и тестване на системата и провеждане на съпътстващо обучение на служителите работещи с нея При тази дейност ще се извърши пробно пускане на системата в дейстие, пилотно приложение и тестване с реални данни и документи в реални условия. Ще се подготви документацията за крайните потребители. Ще се инсталират допълнителните приложения и модули и ще се пробва цялостното решение в работни условия.Ще се направи подготовка за свързване на със системите на електронното правителство на национално ниво.
Дейност 6: Популяризиране на система за електронно управление сред гражданите и бизнеса на община Пазарджик При тази дейност ще се извърши популяризиране на системата на електронно управление в общината: - създаване на ПР концепция - провеждане на кръгла маса при стартирането на проекта - провеждане на кампания в регионалните електронни медии - създаване и отпечатване на информационни брошури и др.
Дейност 7: Дейности за визуализация и публичност Общината ще представи мерките и резултатите от проекта на местната общност, чрез организиране на 2 пресконференции - в началото и в края на проекта с представители на медиите и бизнеса
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 758 100 BGN
Общ бюджет: 561 087 BGN
БФП: 561 087 BGN
Общо изплатени средства: 552 922 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 561 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 151 620 BGN
2010 85 240 BGN
2011 65 166 BGN
2012 324 661 BGN
2013 - 26 619 BGN
2014 - 47 145 BGN
2015 0 BGN
552 922 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 476 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 128 877 BGN
2010 72 454 BGN
2011 55 391 BGN
2012 275 961 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
532 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 743 BGN
2010 12 786 BGN
2011 9 775 BGN
2012 48 699 BGN
2013 - 26 619 BGN
2014 - 47 145 BGN
2015 0 BGN
20 239 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1: Брой доклади
Индикатор 2 По Дейност 1: Брой прегледани административни услуги за тяхното предоставяне онлайн
Индикатор 3 Дейност 2: брой методологии
Индикатор 4 По Дейност 3: Брой изработени набори за хора в неравностойно положение
Индикатор 5 По мдейност 3: Брой помагала
Индикатор 6 По Дейност 3: Брой наръчници
Индикатор 7 По Дейност 3: Брой софтуерни модули
Индикатор 8 По Дейност 3: Брой бази данни
Индикатор 9 По Дейност 4: Брой създадени софтуерни платформи
Индикатор 10 По Дейност 4: Брой закупени сървъри
Индикатор 11 По Дейност 4: Брой закупени и инсталирани компютърни системи тип киоск
Индикатор 12 По Дейност 5: Брой обучени експерти
Индикатор 13 По Дейност 5: Брой административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 14 По Дейност 5: Брой практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
Индикатор 15 По Дейност 6: Брой съсзадени ПР концепции
Индикатор 16 По Дейност 6: Брой проведени кръгли маси
Индикатор 17 По Дейност 6: Брой информационни кампании
Индикатор 18 По Дейност 6: Брой поставени информационни табели
Индикатор 19 По Дейност 6: Брой отпечатани и раздадени информационни брошури
Индикатор 20 По Дейност 7: Брой проведени пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз