Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0143-C0001
Номер на проект: А09-31-96С/12.06.2009
Наименование: Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на предлаганите административни услуги и повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса
Дейности: 1. Изграждане на институционален модел за достигане на адекватен технологичен и административен капацитет по предоставяне на качествено административно обслужване в целевия регион Създаване на експертен консултативен екип
2. Анализ на състоянието на административното обслужване за подобряване на технологичните процеси в администрациите на община Монтана и общините от целевата група Анализ на състоянието на работните процеси по предоставяне на административни услуги от община Монтана и 5 целеви общини: Вършец, Берковица, Георги-Дамяново, Бойчиновци и Чипровци
3. Подобряване и унифициране на технологичната и ресурсна обезпеченост в общините Мрежови сървър бази данни и верификация на достъп; 6 бр. настолни компютърни системи; високоскоростни скенери; мултимедийни дисплеи; 2 бр. преносими компютри
4. Оптимизация на деловодно-управленската система с цел по-висока функционалност на АИС в община Монтана и интеграция с АИС на целевите общини по проекта Интеграция на изнесени звена на общинска администрация; осигуряване на възможности за пълен електронен документооборот; разработване и внедряване на система за предоставяне на електронни услуги
5. Повишаване на местния капацитет за работа с нови технологии и ефективно взаимодействие в процесите по предоставяне на услуги Обучение по: работа с информационните системи и електронни услуги; етика за обслужване на бизнеса и гражданите; работа в интегрирана административна среда; обучително посещение в Австрия
6. Разработване на анализи за нивото на удовлетвореност на гражданите и бизнеса Въвеждане на система за експресна обратна връзка; анкети/обратна връзка за граждани и анкети/обратна връзка за служители от администрацията; разработване и ефективно въвеждане на харта на клиента
7. Изграждане на портал за общински услуги и интеграция с индивидуалните интернет страници на общините Дейността ще осигури подобрена функционалност на общинските интернет сайтове и ще ги приведе към унифицираната визия на държавната администрация
8. Дейности за информация и публичност 2 пресконференции; 2 интервюта в местната преса; 2 участия в предавания на радиото и телевизията; банери; информационна табела; информационна брошура; публикуване на текуща информация в интернет; промоционни аксесоари
9. Независим одит на изпълнение на проекта Одитен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 744 966 BGN
Общ бюджет: 271 617 BGN
БФП: 271 617 BGN
Общо изплатени средства: 264 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 140 000 BGN
2010 91 567 BGN
2011 103 137 BGN
2012 52 027 BGN
2013 24 540 BGN
2014 - 146 471 BGN
2015 0 BGN
264 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 119 000 BGN
2010 77 832 BGN
2011 87 666 BGN
2012 44 223 BGN
2013 20 859 BGN
2014 - 124 500 BGN
2015 0 BGN
225 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 000 BGN
2010 13 735 BGN
2011 15 470 BGN
2012 7 804 BGN
2013 3 681 BGN
2014 - 21 971 BGN
2015 0 BGN
39 720 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 Протоколи от срещи
Индикатор 2 По Д 1 Протоколи от експертни консултации на място в общините
Индикатор 3 По Д 1 Идентифицирани сфери и звена за подобрение
Индикатор 4 По Д 1 Разработен формуляр за оценка ефективността от работата на ОЦУИГ
Индикатор 5 По Д 2 1 анализ
Индикатор 6 По Д 2 Идентифицирани сфери и звена за подобрение
Индикатор 7 По Д 2 Установена практика на регулярно (3 или 6 месечно) попълване на формуляр за оценка ефективността от работата на АИС
Индикатор 8 По Д 2 Разработен формуляр за оценка ефективността от работата на АИС
Индикатор 9 По Д 2 1 списък на услугите с унифицирани наименования
Индикатор 10 По Д 2 Администрация, въвела система за вътрешен електронен документооборот
Индикатор 11 По Д 2 Администрации, спазващи стандартното време за предоставяне на услуга
Индикатор 12 По Д 2 Намалено време за предоставяне на услуги
Индикатор 13 По Д 2 Подобрена информираност на клиентите на ОбА
Индикатор 14 По Д 2 Увеличен брой на административни услуги на "едно гише"
Индикатор 15 По Д 3 Повишена ресурсна осигуреност и унифициране на системите на общините
Индикатор 16 По Д 5 Разработени 3 обучителни модула
Индикатор 17 По Д 5 Проведени 4 типа обучения
Индикатор 18 По Д 5 брой обучени служители на ОбА Монтана и другите целеви общини
Индикатор 19 По Д 5 Проведено посещение в Австрия за запознаване с "добри" практики, 5 дневно за 15 човека
Индикатор 20 По Д 6 Внедрени устройства за експресно измерване мнението на гражданите за качеството на обслужване при получаване на услуга и лиценз за прилежащия към тях софтуер
Индикатор 21 По Д 6 Създадена система за получаване на експресна обратна връзка
Индикатор 22 По Д 6 Създадени 2 комплекта за обратна връзка: за граждани и служители
Индикатор 23 По Д 6 Внедрена система за работа с жалби
Индикатор 24 По Д 6 Подобрено отношение към клиентите
Индикатор 25 По Д 6 1 анализ на необходимата функционалност
Индикатор 26 По Д 7 6 сайта на общини унифицирани съгласно визията
Индикатор 27 По Д 7 Осигурени възможности за 10 онлайн услуги
Индикатор 28 По Д 8 Брой проведени информационни срещи (кръгли маси, конференции, пресконференции)
Индикатор 29 По Д 9 1 брой одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз