Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/015
Наименование: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк - Бургас” е подобряване на физическата среда и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на града чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси по склона зад Летния театър в Приморския парк на гр.Бургас.
Дейности: Структуриране на екип за управление на проекта
Избор на консултант за подготовка на тръжните досиета
Подготовка на тръжни досиета и избор на изпълнители на проектните дейности
Реализация на укрепителните и дренажни системи
Изпълнение на авторски и строителен надзор
Приемане на обектите м. 11,12,17,18,19
Визуализация и публичност на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 991 172 BGN
Общ бюджет: 763 468 BGN
БФП: 763 468 BGN
Общо изплатени средства: 763 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 763 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 663 601 BGN
2011 99 867 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
763 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 648 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 564 061 BGN
2011 84 887 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
648 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 540 BGN
2011 14 980 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 520 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 2 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 3 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 4 Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз