Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/013-01
Наименование: "Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в кв. "Младеново" град Лом"
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение кореспондира с целта на Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, а именно: «Да се повиши качеството на живот и екологичните условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на градските центрове като част от стратегиите за социално и екологично въздействие.” Градовете могат да бъдат устойчиви само ако предоставят на населението възможности за работа, пътуване, благоприятна жизнена и физическ
Дейности: Среща на екипа по проекта
Осигуряване на визуализация и публичност
Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на строител и строителен надзор
Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор
Извършване на СМР и строителен надзор
Одит на проекта
Отчет на проекта
Въвеждане на обектите в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 705 706 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 211 712 BGN
2012 - 211 712 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 179 955 BGN
2012 - 179 955 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 757 BGN
2012 - 31 757 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището...
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището..
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз