Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/010
Наименование: „Укрепване на свлачище по улица „Тимок” - град Силистра”
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектопредложение е предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в гр. Силистра, живеещо в района на ул. «Тимок», чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищни процеси.
Дейности: Работни срещи на екипа на проекта
Подготовка и провеждане на прес конференция за стартиране на проекта
Изработване и монтиране на информационна табела, банер, билборд на обекта 1
Изработване и монтиране на информационна табела, банер, билборд на обекта 2
Изготвяне и отпечатване на брошури за промоциране на проекта
Изготвяне и разпространение на е-брошура
Публикуване на периодични прессъобщения Провежда се през м.1, 6 и 12
Публикуване на информация в Бюлетина на общината м. 1 и 12
Провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработване на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР м. 1 и 12
Провеждане на процедура за избор на изпълнител СМР
Провеждане на процедура за избор на Строителен надзор
Провеждане на процедура за избор на авторски надзор
Провеждане на процедура за избор на изпълнител за информационни материли
Провеждане на процедура за избор на външен одитор
Дейности, свързани с освобождаване на строителната площадка
Дейности, свързани с изграждане на временния път
Строително – монтажни работи – пилотна система
Монтиране на контролно - измервателна система за мониторинг
Възстановителни дейности
Въвеждане на обекта в експлоатация
Независим строителен надзор
Юридически услуги
Вътрешен мониторинг на проекта (за изпълнението на всички дейности по проекта)
Одит на проекта
Подготовка и провеждане на финална пресконференция за обмяна на опит
Изготвяне и изпращане на проектни междинни технически и финансови отчети м. 3, 6 и 9
Изготвяне на окончателни технически и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 984 BGN
Общ бюджет: 189 474 BGN
БФП: 189 474 BGN
Общо изплатени средства: 189 474 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 189 474 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 474 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 161 053 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 421 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 421 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични) , спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището.
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС).
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни.
Индикатор 6 Адаптирани инфраструктурни условия за по-добра достъпност на хора в неравностойно положение
Индикатор 7 Повишена сигурност за живота и имуществото на целевите групи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз