Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/009-01
Наименование: „Защита на населението и превенция на риска от активизирали се свлачища на територията на Община Родопи”
Бенефициент: Община Родопи
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 05.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение: • Подобряване на жизнената среда, повишаване качеството и стандарта на живот, увеличаване на сигурността и безопастността на жителите и техните имоти и осигуряване на устойчива и екологична физическа среда на територията на община Родопи.
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип по проекта, управителен и мониторингов комитет
Дейност 2 Организиране на встъпителна пресконференция и провеждане на дейности по популяризиране на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация и договори
Дейност 4 Извършване на СМР
Дейност 5 Упражняване на авторски надзор
Дейност 6 Упражняване на строителен надзор
Дейност 7 Приемане на обекта
Дейност 9 Изготвяне на финансов Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 767 BGN
Общ бюджет: 416 834 BGN
БФП: 406 483 BGN
Общо изплатени средства: 406 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 406 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 299 330 BGN
2011 200 106 BGN
2012 0 BGN
2013 - 92 953 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
406 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 345 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 254 430 BGN
2011 170 090 BGN
2012 0 BGN
2013 - 79 010 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
345 510 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 900 BGN
2011 30 016 BGN
2012 0 BGN
2013 - 13 943 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 972 BGN
Финансиране от бенефициента 178 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз