Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/007
Наименование: Укрепване свлачище в кв.57 с.Ореховица, община Долна Митрополия
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на с.Ореховица, изразени в подобрени условия за качество на живот без риск, достъп на населението до социални, административни, медицински и др. услуги в населеното място чрез изграждане и укрепване дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации.
Дейности: Управление на проекта
Подготовка на пълна работна документация по проекта
Провеждане на тръжни процедури за СМР
Осигуряване на независим строителен надзор
Строителни дейности
Осигуряване на публичност, прозрачност и визуална идентификация
Финален одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 771 777 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището ....


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз