Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/006-01
Наименование: Укрепване на свлачището в с. Планиница
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите на с. Планиница, област Перник; подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението
Дейности: Организация и управление на проект
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Строително-монтажни работи (СМР)
Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
Извършване на авторски надзор
Одит на проекта
Изготвяне на документацията по проекта
Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 895 578 BGN
Общ бюджет: 783 655 BGN
БФП: 783 655 BGN
Общо изплатени средства: 786 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 783 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 268 673 BGN
2011 0 BGN
2012 517 663 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 666 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 228 372 BGN
2011 0 BGN
2012 440 014 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 301 BGN
2011 0 BGN
2012 77 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището.
Индикатор 2 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището..
Индикатор 3 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)...
Индикатор 4 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 5 Дължина на главен водопровод, спасен от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 6 Създадени нови работни места: - постоянни и временни..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз