Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/004-01
Наименование: Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта кореспондира със специфичната цел на операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” от Схемата за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Насоките за кандидатстване. Устойчиво и интегрирано развитие чрез подобряване на физическата среда и превенция на риска.
Дейности: Подготвителни и организационно –административни дейности
Изготвяне на тръжна документация, обявяване и провеждане на тръжни процедури
Строително - ремонтни дейности
Осигуряване на публичност и информираност м. 1, 5, 8
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 978 BGN
Общ бюджет: 949 615 BGN
БФП: 949 615 BGN
Общо изплатени средства: 712 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 949 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 598 545 BGN
2011 114 190 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
712 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 807 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 508 764 BGN
2011 97 062 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
605 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 142 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 782 BGN
2011 17 128 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 910 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз