Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0145-C0001
Номер на проект: А09-31-42С/12.06.2009 г.
Наименование: Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в община Златица
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Златица
Описание
Описание на проекта: Да се подобри административното обслужване за гражданите и бизнеса от общинската администрация Златица
Дейности: Д1 Разработване на Интерент страница на община Златица Повишаване на качеството на административно обслужване, добра обществена информираност за предоставяните административни услуги
Д2 Изследване и анализ на възможностите за оптимизиране и интегриране на услугите, предоставяни от общинската администрация Златица. Разработване на предложения за подобряване на дейността. Задълбочено изследване и анализиране на настоящото състояние на предлаганите админстративни услуги
Д3 Разработване и издаване на информационен бюлетин на община Златица Подобряване на информираността на гражданите и бизнеса относно предлаганите админстративни услеги
Д4 Изследване и анализ на възможностите за въвеждане на механизми за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване. Изработване на предложения В рамките на дейността ще се проучат и прецизират начините и средствата за получаване на информация и отчитане на мнението, предложенията, сигналите и жалбите на потребителите на административни услуги
Д5 Посещение в Хамбург (Германия) за проучване и въвеждане на добри практики за постигане на по-добро обслужване от общинската администрация Проучване и въвеждане на добри практики
Д6 Проучване и анализ на регулаторните режими в общинска администрация Златица. Изработванена предложения за подобряване на дейността. Проучване и анализ на регулаторните режими съобразно ЗОАРАКСД
Д7 Провеждане на кръгла маса за усъвършенстване на административното обслужване налагане на по-добро управление Провеждане на кръгла маса за усъвършенстване на административното обслужване налагане на по-добро управление
Д8 Разработване на Харта на клиента на общинската администрация Златица Разработване на документ, в който ясно да са регламентирани правата и задълженията на страните, механизмите за контрол и др.
Д9 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Д10 Организация и управление на проекта Постигане на общата и специфичните цели на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 276 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Интерент страница на общината
Индикатор 2 Д2 Бр. проведени преки наблюдения
Индикатор 3 Д2 Бр. внезапни проверки
Индикатор 4 Д2 Бр. анкетирани служители
Индикатор 5 Д2 Бр. допълнителни и/или иновативни техники
Индикатор 6 Д2 Изготвен анализ на текущото състояние
Индикатор 7 Д2 Бр. разработени препоръки
Индикатор 8 Д3 Бр. разпространени информационни бюлетини
Индикатор 9 Д4 Отчет за проведено проучване и анализ на направените констатации
Индикатор 10 Д4 Изготвено предложение за въвеждане на механизми за обратна връзка
Индикатор 11 Д5 БР. участници в дейността
Индикатор 12 Д5 БР. проведени срещи, обсъждания
Индикатор 13 Д6 Отчет за проведено проучване и и анализ
Индикатор 14 Д6 Изготвени предложения
Индикатор 15 Д7 Бр. участници
Индикатор 16 Д8 Разработена Харта на клиента
Индикатор 17 Д9 Проведени пресконференции
Индикатор 18 Д9 Материали в медиите
Индикатор 19 Д9 Флаери
Индикатор 20 Д9 Справочник
Индикатор 21 Д9 Транспарант
Индикатор 22 Д9 Рекламен клип
Индикатор 23 Д10 Протоколи от срещи на екипа
Индикатор 24 Д10 Одитен доклад
Индикатор 25 Д10 Документация по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз