Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0148-C0001
Номер на проект: А09-31-79С/12.06.2009
Наименование: Виртуална система за електронно - комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Бенефициент: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри организацията, работните процеси, контролът и отчетността на процедурите и информационните дейности свързани с административните услуги, предоставяни от ИААА
Дейности: 1. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектните дейности Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектните дейности от 2 до 5 и 7
2. Аналитични дейности Анализ на съществуващото положение, нормативната база, вътрешните документи и организация, анализ на дейността, SWOT анализ, проучване на общественото мнение, анализ на процесите и информационните връзки
3. Подготовка на нормативни и стратегически документи Разработка на стратегия, процедури, методики, правила, наръчници и план за действие, проекти на вътрешни документи и при необхдимост - проекти за изменение и допълнение на нормативните актове
4. Технологични разработки Изготвяне на техническа спецификация за разработка на виртуална електронна система за публичен достъп и административно обслужване, разработка на нови и доразвиване на съществуващи сайтове. Проектиране, разработка и внедряване на софтуер
5. Обучение и подготовка на персонала, ангажиран с дейностите по административно обслужване на гражданите с новоразработените процедури, както и на основни потребителски групи на административните услуги Компютърно обучение за напреднали; специализирани обучения
6. Одит
7. Дейности по информация и публичност Планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване
8. Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
"МЕДИА ПЛАНЕТ"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 748 258 BGN
Общ бюджет: 525 086 BGN
БФП: 525 086 BGN
Общо изплатени средства: 415 222 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 525 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 652 BGN
2010 48 526 BGN
2011 393 291 BGN
2012 - 109 864 BGN
2013 - 66 383 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
415 222 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 446 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 204 BGN
2010 41 247 BGN
2011 334 298 BGN
2012 - 93 384 BGN
2013 - 56 426 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
352 939 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 448 BGN
2010 7 279 BGN
2011 58 994 BGN
2012 - 16 480 BGN
2013 - 9 957 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 283 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 Стартирали процедури в срок
Индикатор 2 По Д 1 Списък със запитвания и искания за разяснение на процедура и документацията, постъпили в установения срок
Индикатор 3 По Д 1 Брой кандидати с оферти, адекватни на очакванията
Индикатор 4 По Д 1 Избрани в срок подходящи изпълнители и сключени договори
Индикатор 5 По Д 1 Списък с обжалвания на процедурата
Индикатор 6 По Д 2 Списък с реализирани анализи, проучвания, изследвания, мониторинг, оценка на дейността на администрацията
Индикатор 7 По Д 2 Списък с проведени срещи с представители на ИААА за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 8 По Д 2 Степен на приемане на изготвения анализ от страна на ИААА
Индикатор 9 По Д 3 Списък с реализирани дейности за изготвяне на предложения/препоръки за промени на нормативни, стратегически или други документи
Индикатор 10 По Д 3 Списък с разработени планове за действие, вътрешни правила и процедури, методологии, наръчници или други инструменти за работата на администрацията
Индикатор 11 По Д 3 Списък с проведени срещи за представяне и отразяване на коментарите на ИААА
Индикатор 12 По Д 3 Степен на възприемане на разработените документи от страна на потребителите на административни услуги на ИААА
Индикатор 13 По Д 4 брой разработени документи
Индикатор 14 По Д 4 Качество на разработената документация
Индикатор 15 По Д 4 Съответствие на разписаната документация с изискванията на ИААА
Индикатор 16 По Д 4 Наличие на работеща Виртуална електронна система за публичен достъп и административно обслужване
Индикатор 17 По Д 4 Списък с реализирани дейности във връзка с подобряването на достъпа до обществена информация
Индикатор 18 По Д 4 Списък с реализирани дейности в конкретната администрация за предоставяне на информация на гражданите и бизнеса относно административната дейности и обслужване
Индикатор 19 По Д 4 Качество и разбираемоста на разработената система
Индикатор 20 По Д 5 Списък с проведени съпътстващи обучения
Индикатор 21 По Д 5 Списък с обучени служители
Индикатор 22 По Д 5 Списък с разработени обучителни материали
Индикатор 23 По Д 5 Спискъ с обучени обучители
Индикатор 24 По Д 5 Списък с проведени обучения за обучители
Индикатор 25 По Д 5 Подобрени знания и умения на служителите в ИААА
Индикатор 26 По Д 6 Положителен одитен доклад
Индикатор 27 По Д 6 Процент възстановени средства от СКФ по бюджета на ИААА
Индикатор 28 По Д 7 Списък с публикации
Индикатор 29 По Д 7 Списък с организирани семинари и събития
Индикатор 30 По Д 7 Списък с организирани пресконференции
Индикатор 31 По Д 7 Изготвени брошури и дипляни
Индикатор 32 По Д 7 Изготвена анимирана мултимедийна презентация
Индикатор 33 По Д 7 Списък с разпространени плакати
Индикатор 34 По Д 7 Увеличение на броя на посещенията на сайта на ИААА
Индикатор 35 По Д 7 Получени запитвания за проекта
Индикатор 36 По Д 7 Изработена стратегия за продължаващо популяризиране на подобрените дейности и резултатите от проекта след неговото приключване
Индикатор 37 По Д 8 Списък с одобрени от договарящия орган доклади
Индикатор 38 По Д 8 Срок на одобрение на докладите
Индикатор 39 По Д 8 Списък с проведени срещи на екипа
Индикатор 40 По Д 8 Списък с проведени срещи със заинтересовали лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз