Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0002-C0001
Номер на проект: ДОПТ-5/24.06.09; ДОПТ-5/28.09.10; ДОПТ-27/18.12.13
Наименование: Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на жп Линията Мездра – Г.Оряховица в България
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 16.06.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 18.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на НКЖИ чрез осигуряване предоставянето на необходимите консултантски услуги по оценка, контрол и съгласуване за фазата "Инвестиционно проектиране" от проекта "Подновяване на участъците от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра - Г. Оряховица.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Рубикон инженеринг” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 000 BGN
Общ бюджет: 154 583 BGN
БФП: 154 583 BGN
Общо изплатени средства: 171 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 800 BGN
2010 0 BGN
2011 37 600 BGN
2012 115 358 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 980 BGN
2010 0 BGN
2011 31 960 BGN
2012 98 055 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 995 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 820 BGN
2010 0 BGN
2011 5 640 BGN
2012 17 304 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените през Етап 2 на проектBG 16 P PA 004 "Техническа помощ за рехабилитация на ж.п. инфраструктура в участъци от ж.п. линия Мездра-Г.Оряховица" проекти със съществените изисквания към стро
Индикатор 2 Издадено разрешение за строеж от съответните компетентни органи - за техническите проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз