Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0041-C0001
Номер на проект: А09-31-102С/30.01.2009
Наименование: „По-добри услуги – по-доволни граждани”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на административното обслужване и повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса чрез по-бързо, спестяващо време и средства електронно административно обслужване в община Свиленград.
Дейности: 1 Проучване и нализ на състоянието на администрацията
2 Настройване, разработка и нисталиране с-ми за подобрряване на ккачеството на одминистративното обслужване
3 Разработка и внедряване на ГИС за административно обслужване
4 Създаване на интернет портал за пдобряване на качеството на административното обслужване
5 Запознаване гражданите и бизнеса с новите възможности за адм. обслужване
6 Дейности за информация и публичност
7 Мониторинг и отчет на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 653 862 BGN
Общ бюджет: 519 348 BGN
БФП: 519 348 BGN
Общо изплатени средства: 518 375 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 519 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 130 772 BGN
2010 63 341 BGN
2011 98 064 BGN
2012 226 197 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
518 375 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 441 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 111 157 BGN
2010 53 840 BGN
2011 83 354 BGN
2012 192 268 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
440 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 616 BGN
2010 9 501 BGN
2011 14 710 BGN
2012 33 930 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 756 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По д1 - осъществени: Кръгла маса за 50 души; Анализ на административните структури; План за изпълнение на препоръките
Индикатор 2 По Д2 - настроена система за документооборот
Индикатор 3 По Д2 - разработени и инсталирани 4 броя е-системи
Индикатор 4 По Д2 - проведено обучение на 40 души - разработен наръчник
Индикатор 5 По Д3 - разработена и внедрена ГИС и наръчник
Индикатор 6 По Д3 - проведено обучение за 40 души
Индикатор 7 По Д4 - разработен и инсталиран портал с връзка с е-системи и ГИС
Индикатор 8 По Д5 - изготвени: 3000 наръчници; рекламен видеоклип; Филм 10 мин.;
Индикатор 9 По Д5 - закупени : 1 ДВД и 1 плазмен дисплей
Индикатор 10 По Д6 - изработени: 2 пресконференции; 150 брошури; 100 бр. плакати; 2 стикера за закупеното оборудване; 3 интервюта; 5 публикации
Индикатор 11 По Д 7 - извършени мониторинг и одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз