Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0037-C0001
Номер на проект: A09-31-41C/11.06.2009
Наименование: Модерни и интегрирани административни услуги в Комисията за защита на потребителите
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 11.06.2009
Дата на приключване: 11.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на защитата на правата на потребителите и бизнеса чрез предоставяне на модернизирани и интегрирани административни услуги
Дейности: 1. Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса Ще бъде направен анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги и административните процеси в КЗП; Ще бъде разработен модел за оптимизиране на административните процеси
2. Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване Ще бъде направен анализ на съществуващите вътрешни правила и съответствието им с актуалната нормативна уредба (Закон за електронното управление и действащите наредби); Ще бъдат разработени и актуализирани вътрешни правила за предоставяне на административни услуги, включително и онлайн услуги; Ще бъде проведено обучение на служители по ЗЕУ и във връзка с прилагане на новите/актуализираните вътрешни правила за организация на административната дейност
3. Надграждане и интегриране на информационните системи на КЗП Ще бъде направен анализ на настоящото състояние на съществуващите информационни системи в КЗП и изготвяне на техническо задание за надграждане и интегриране на деловодна система в съответствие с разработения модел и актуализираните вътрешни правила по дейност 1.; Разработена и внедрена единна деловодна информационна система; Провеждане на обучение и разпрастранение на ръководство за работа с единната информационна система
4. Информационна кампания за популяризиране и и информиране на обществеността и бизнеса за административните услуги на КЗП и 28 териториални звена на комисията Ще бъде изготвено техническо задание за извършване на дейностите по информационната кампания; Ще бъде създаден видеоклип и разпрастранен в 3 кабелни телевизии; Ще бъдат проведени 6 бр. кръгли маси във всичките 6 райони за планиране
5. Одит на проекта
6. Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 600 711 BGN
Общ бюджет: 346 558 BGN
БФП: 346 558 BGN
Общо изплатени средства: 346 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 346 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 120 142 BGN
2010 40 674 BGN
2011 106 220 BGN
2012 85 213 BGN
2013 0 BGN
2014 - 5 690 BGN
2015 0 BGN
346 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 294 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 102 121 BGN
2010 34 573 BGN
2011 90 287 BGN
2012 72 431 BGN
2013 0 BGN
2014 - 4 837 BGN
2015 0 BGN
294 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 021 BGN
2010 6 101 BGN
2011 15 933 BGN
2012 12 782 BGN
2013 0 BGN
2014 - 854 BGN
2015 0 BGN
51 984 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой анализи на административни услуги по дейност 1.
Индикатор 2 Брой анализирани услуги па дейност 1.
Индикатор 3 Създаден модел на административните процеси по дейност 1.
Индикатор 4 Брой разработени технологични карти по дейност 1.
Индикатор 5 Брой готови анализи на вътрешните правила по дейност 2.
Индикатор 6 Брой актуализирани вътрешни правила по дейност 2.
Индикатор 7 Брой обучени служители по дейност 2.
Индикатор 8 Процент обучени жени по дейност 2.
Индикатор 9 Брой изготвени технически спецификации по дейност 3.
Индикатор 10 Брой административни звена обединени чрез единна деловодна информационна система по дейност 3.
Индикатор 11 Работеща Интернет страница по дейност 3.
Индикатор 12 Брой административни звена, имащи достъп да интернет по дейност 3.
Индикатор 13 Брой услуги, достъпни чрез интернет страницата по дейност 3.
Индикатор 14 Брой обучени служители по дейност 3.
Индикатор 15 Процент обучени жени по дейност 3.
Индикатор 16 Процент обучени служители по дейност 3.
Индикатор 17 Брой служители повишили стандартите си на работа по дейност 3.
Индикатор 18 Брой служители подобрили качеството си на работа с клиенти по дейност 3.
Индикатор 19 Брой разработени технически спецификации по дейност 4.
Индикатор 20 Брой заснети клипове по дейност 4.
Индикатор 21 Брой излъчвания на видеоклип по дейност 4.
Индикатор 22 Брой проведени кръгли маси по дейност 4.
Индикатор 23 Брой райони на планиране, в които са проведени кръгли маси по дейност 4.
Индикатор 24 Брой радпространени брошури по дейност 4.
Индикатор 25 Брой изведени препоръки от гражданите на кръглите маси за подобряване на комуникацията по дейност 4.
Индикатор 26 Брой участници в кръглите маси по дейност 4.
Индикатор 27 Брой приети заключителни документи на кръглите маси по дейност 4.
Индикатор 28 Брой информирани граждани по дейност 6.
Индикатор 29 Брой изработени и разпространени прессъобщения по дейност 6.
Индикатор 30 Брой медии публикували прессъобщение по дейност 6.
Индикатор 31 Брой изработени и поставени табели по дейност 6.
Индикатор 32 Брой изработени плакати по дейност 6.
Индикатор 33 Брой Интернет страници с публикуван банер по дейност 6.
Индикатор 34 Брой изготвени банери по дейност 6.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз