Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0048-C0001
Номер на проект: A09-31-57C/12.06.2009
Наименование: Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на електронно управление в Община Ихтиман
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Да се осигури по-качествено, прозрачно и модерно административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Ихтиман, включително чрез електронно управление
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта и управление на проекта
2. Подготовка на тръжни процедури Ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнител за провеждане на 9 дейности по проекта
3. Анализ на процесите и предоставяните от общината услуги Анализът ще установи съществуващото състояние в община Ихтиман по отношение на услугите, предоставяни от общинската администрация на гражданите и бизнеса, както и на работните процеси между тях.Анализът ще включва препоръки за обновяване на стратегическите и местните нормативни документи.На базата на анализа ще се изготви доклад с препоръки кои са най-често използваните услуги от гражданите и бизнеса в общината и възможности за тяхното оптимизиране
4. Създаване на електронен архив и цифровизация на предоставяните услуги от Дирекция Архитектура и строителство (АС) Ще се сканират и ще се направи база данни от всички документи в архива на общината.Ще бъде разработен специализиран софтуер, който ще гарантира поддържането и управлението на електронната база данни.Електронизираният архив ще бъде свързан и с електронната система за документооборот на община Ихтиман и по този начин ще се автоматизират и дейностите по отношениеработа с архива и издаване на съответните документи за гражданите и бизнеса
5. Създаване на център за обслужване на гражданите в село Вакарел и мобилни работни места за обслужване на големите населени места в общината Ще бъде създаден център зда предоставяне на услуги в село Вакарел, който да обслужва гражданите и бизнеса.Правилата от "едно гише" ще бъдат адаптирани за нуждите на новосъздадения център.Ще бъдат трансформирани 2 работни местав мобилни, които да обслужват 4-те големи населени места(с население над 300 души)в общината.Определените служители ще пътуват до тези населени места веднъж в месеца и ще предоставят най-често използваните услуги.
6. Актуализиране и надграждане на електронната деловодна система и добавяне на компонент за проследяемост на интернет страницата на общината.Създаване на вътрешни правила за електронния документооборот в община Ихтиман Разработване на модул към електронната деловодна система, който позволява гражданите и бизнеса да проследяват он-лайн в страницата движението на документите по два зададени критерия за идентификация.Ще бъдат подготвени вътрешноорганизационни правила за електронния документооборот, които ще бъдат оформени като допълнение към вече съществуващ правилник за дейността на общината.
7. Актуализиране и привеждане на интернет страницата на общината в съответствие с разработената по проекта на МДААР унифицираната визия на ДА Привеждане на страницата на община Ихтиман в съответствие с унифицирана визия на държавната администрация, включително стандартите за достъпност на инхормацията за хора с увредено зрение и за гражданите на Европейския съюз, които не ползват български език.Системата ще позволява поддържане на двуезична версия на интернет страниците.
8. Създаване на механизъм за измерване на удовлетворението на гражданите и бизнеса Ще се въведе автоматизирана система за измерване на удовлетвореността на гражданите и за получаване на обратна връзка.Ще бъдат инсталирани устройства, които да отчитат мнението на гражданите непосредствено след получаване на услугата.
9. Обучение на служителите от общината по ЗЕУ и нововъведените функционалности Ще бъде изработена учебна програма и проведени едно тридневно обучение на служителите па ЗЕУ, едно тридневно обучение за използване на електронната система за АС и едно тридневно обучение за въведения информационен център във Вакарел.Обученията ще бъдат предоставени на представители на общината, кметствата и за мобилните експерти.
10. Извършване на одит по проекта
11. Дейности за иннформация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 394 502 BGN
Общ бюджет: 349 361 BGN
БФП: 349 361 BGN
Общо изплатени средства: 347 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 900 BGN
2010 184 521 BGN
2011 40 844 BGN
2012 43 728 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
347 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 296 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 065 BGN
2010 156 843 BGN
2011 34 717 BGN
2012 37 169 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 835 BGN
2010 27 678 BGN
2011 6 127 BGN
2012 6 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 199 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени срещи на екипа по дейност 1.
Индикатор 2 Брой изготвени планове за действие по дейност 1.
Индикатор 3 Утвърдена тръжна документация по дейност 2.
Индикатор 4 Брой реализирани анализи и проучвания по дейност 3.
Индикатор 5 Брой публикации по дейност 3.
Индикатор 6 Преглед на административните услуги за тяхното предоставяне онлайн по дейност 3.
Индикатор 7 Брой цифровизирани документи по дейност 4.
Индикатор 8 Брой електронни услуги по дейност 4.
Индикатор 9 Административни услуги, предлагани онлайн по дейност 5.
Индикатор 10 Брой създадени мобилни работни места по дейност 5.
Индикатор 11 Брой администрации, въвели система за вътрешен електронен документооборот по дейност 6.
Индикатор 12 Брой администрации, въвели практика за подобряване на достъпа до административно обслужване на хора в неравностойно положение по дейност 6.
Индикатор 13 Брой рубрики по дейност 7.
Индикатор 14 Брой потребители на интернет рубрика по дейност 6.
Индикатор 15 Брой качени документи по дейност 6.
Индикатор 16 Брой подобрени административни услуги по дейност 8.
Индикатор 17 Процент удовлетворени потребители на административни услуги по дейност 8.
Индикатор 18 Брой проведени обучения по дейност 9.
Индикатор 19 Брой обучени служители по дейност 9.
Индикатор 20 Брой проведени конференции по дейност 11.
Индикатор 21 Брой прес съобщения по дейност 11.
Индикатор 22 Брой изработени информационни материали па дейност 11.
Индикатор 23 Брой разработени материали за визуализация по дейност 11.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз