Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0051-C0001
Номер на проект: A09-31-29C/12.06.2009
Наименование: „ЕЛЕКТРОННА ОБЛАСТ СИЛИСТРА – ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА”
Бенефициент: Областна администрация Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествени комплексни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса в област Силистра чрез създаване на организационни и технологични условия за обмен на документи и информация по електронен път между Областна администрация Силистра, общините на територията на областта и териториалните звена на централната администрация
Дейности: Дейност 1 - Проучване и анализ на състоянието на административните структури на територията на областта.
Дейност 2 - Анализ на честотата и необходимостта от конкретни админ. услуги, които да се предлагат по електронен път
Дейност 3 - Разработване на маршрути на адм. услуги и въвеждането им в системите за документооборот и управление на адм. процеси.
Дейност 4 - Унифициране на документите, свързани със заявяване и предоставяне на адм. услуги.
Дейност 5 - Привеждане на интернет страниците на областна администрация и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация.
Дейност 6 - Надграждане и оптимизация на системите за документооборот, съгласно изискванията на Закона за електронното управление.
Дейност 7 - Реализация на комплексни адм. услуги чрез развитие на инфраструктурата за обмен на данни между администрациите.
Дейност 8 - Развитие на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство.
Дейност 9 - Разработка на софтуер - с цел публикуване в интернет пространството на регистрите на общините с публичен характер.
Дейност 10 - Внедряване на системите и обучения за работа с тях.
Дейност 11 - Изграждане на модел за осъществяване на обратна връзка с потребителите на адм. услуги - гражданите и представителите на бизнеса.
Дейност 12 - Дейности за информация и публичност.
Дейност 13 - Одит на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Ай Би Ес Бул Ес Ай"
"БОКАС"
„РИТТ АЛФА”
"Интемо"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 693 736 BGN
Общ бюджет: 402 437 BGN
БФП: 402 437 BGN
Общо изплатени средства: 400 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 144 002 BGN
2010 59 103 BGN
2011 35 798 BGN
2012 246 146 BGN
2013 0 BGN
2014 - 84 844 BGN
2015 0 BGN
400 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 122 402 BGN
2010 50 238 BGN
2011 30 428 BGN
2012 209 224 BGN
2013 0 BGN
2014 - 72 118 BGN
2015 0 BGN
340 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 600 BGN
2010 8 866 BGN
2011 5 370 BGN
2012 36 922 BGN
2013 0 BGN
2014 - 12 727 BGN
2015 0 BGN
60 031 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Разработен анализ на текущото състояние на административните структури на територията на областта.
Индикатор 2 По Д2 - Разработен анализ на честотата на адм. услуги, както и възможността за предоставянето на най-често заявяваните по електронен път.
Индикатор 3 По Д3 - Разработени, съгласувани и одобрени маршрути/карти на административните услуги, които ще се предоставят по електронен път.
Индикатор 4 По Д3 - Въведени в системата за документооборот маршрути/карти на услугите.
Индикатор 5 По Д4 - Унифицирани и въведени в информационните системи входящи и изходящи документи.
Индикатор 6 По Д5 - Разработени и публикувани интернет страници на областна администрация и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация.
Индикатор 7 По Д6 - Администрации, въвели унифицирана система за вътрешен електронен документооборот
Индикатор 8 По Д7 - Разработен и внедрен софтуер.
Индикатор 9 По Д8 - Административни услуги, предоставяни онлайн чрез областен портал.
Индикатор 10 По Д9 - Разработен специализиран софтуер и публикуван портал за регистрите с публичен характер.
Индикатор 11 По Д10 - Внедрени технологии и продукти за административни услуги, предоставяни онлайн.
Индикатор 12 По Д11 - Изградена система за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги.
Индикатор 13 По Д12 - Проведени 2 кръгли маси, пресконференции; Издадени и разпространени тематични брошури.
Индикатор 14 По Д13 - Извършен одит на проекта и изготвен доклад за резултатите от одита.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз