Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.06.2009
Начална дата: 11.06.2009
Дата на приключване: 10.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Добро функциониране на съвременна професионална система за спешна медицинска помощ.
Дейности: Дейност 10 доставка на хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение Обучение на новопостъпил персонал и устойчивост на знанията.
Дейност 7 Изготвяне на медицински стандарт по спешна медицина Дейността ще се реализира с помощта на експерти в областта на организацията на спешната помощ.
Подготовка за дейност 10 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение. Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител/и.
Дейност 4 Проучване и прилагане на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ Ще се реализират проучвания да достъпни публични документи от страни на ЕС.
Дейност 5 Разработване програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ. Ще се изготвят три типа програми за обучение на целия персонал.
Дейност 3 Изготвяне протоколи за клинично поведение в спешната медицина Подобряване качеството на спешната помощ и намаляване на възможните грешки.
Дейност 8 Разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина с линк към интернет страницата на МЗ Страницата ще съдържа методологична информация.
Дейност 9 Подготовка и провеждане на : -Процедура за избор на изпълнител/и на обществена поръчка за цялостната логистика на обучението; - Процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка за провеждане на курсове за обучение на персонала от ц Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнител.
Дейност 6 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на протоколи за клинично поведение в спешната медицина. Оформление и печат на сборници от протоколи за клинично поведение на спешната медицина.
Дейност 1 Цялостно управление и администриране на проекта Сформиране на екип с необходимия опит за организация и управление на проекта. Дейности ще се възлагат и на външни експерти. Комуникация с 28-те центъра за спешна медицинска помощ.
Дейност 2 Изготвяне на анализи и бази данни за подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ Чрез анализа се подкрепя подготовката на обучителния процес на целия персонал от спешната медицинска помощ.
Дейност 11 Осигуряване публичност на дейностите по проекта Провеждане на пресконференции, информации в медиите, ползване на транспаранти, табели, знамена и други информационни материали.
Дейност 9 Обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ Обучението се провежда по изготвените програми от дейност 5 и въз основа на база данни от дейност 2.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 258 654 BGN
Общ бюджет: 3 628 701 BGN
БФП: 3 628 701 BGN
Общо изплатени средства: 3 628 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 628 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 251 731 BGN
2011 0 BGN
2012 15 201 BGN
2013 543 464 BGN
2014 1 861 736 BGN
2015 - 43 430 BGN
3 628 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 084 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 063 971 BGN
2011 0 BGN
2012 12 921 BGN
2013 461 944 BGN
2014 1 582 475 BGN
2015 - 36 916 BGN
3 084 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 544 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 187 760 BGN
2011 0 BGN
2012 2 280 BGN
2013 81 520 BGN
2014 279 260 BGN
2015 - 6 515 BGN
544 305 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Добре управляван проект и извършване на всички предвидени дейности в срок 6.2.02;
Индикатор 2 Доставен хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение в 28 центрове за спешна медицинска помощ и 10 болнични заведения 6.2
Индикатор 3 Избран изпълнител по договор и сключен договор 6.2.02
Индикатор 4 Избрани изпълнители по договори и сключени договори 6.2.02
Индикатор 5 Извършен и предоставен анализ на потребностите от обучение, създадени и предоставени база данни на персонала в спешната медицинска помощ и неговата квалификация и база данни за преподаватели в областта на спешната медицина 6.2;
Индикатор 6 Изготвен и предоставен стандарт по спешна медицина 6.2;
Индикатор 7 Изготвени в 8000 тираж всяко на: - сборник от детайлни протоколи (тираж – 8 000) - наръчник джобен формат за поведение (тираж – 8 000)
Индикатор 8 Обучени 6 000 души персонал от центровете за спешна медицинска помощ 6.2.02;
Индикатор 9 Доставен хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение в 28 центрове за спешна медицинска помощ и 10 болнични заведения 6.2.02
Индикатор 10 Доставен хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение в 28 центрове за спешна медицинска помощ и 10 болнични заведения 6.2.02*
Индикатор 11 Проведени пресконференции и информации в медиите, създадени транспаранти, табели, знамена и други информационни материали за публичност на дейностите 6.2
Индикатор 12 Разработена и внедрена интернет страница, реализирана поддръжка на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина до края на проекта 6.2;
Индикатор 13 Изготвени и предоставени три типа програми за обучение на целия персонал, участващ в процеса на предоставяне на спешна медицинска помощ: програма за лекари, програма за медицински специалисти, програма за шофьори 6.2
Индикатор 14 Изготвени и предоставени протоколи за клинично поведение в спешната медицина 6.2;
Индикатор 15 Реализирани 4 проучвания и предоставени доклади за добри европейски практики 6.2;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз