Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0154-C0001
Номер на проект: А09-31-33С/12.06.2009
Наименование: Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Повишаване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги чрез модернизирано и качествено административно обслужване в община Симитли.
Дейности: Дейност 1 - Оптимизиране на процесите при предоставяне на административни услуги във връзка с повишаване качеството на услугите.
Дейност 2 - Проучване на опит и добри практики за модерно административно обслужване, в това число на предоставянето на електронни услуги в държава членка на ЕС.
Дейност 3 - Разработване /актуализиране/ на вътрешни правила за предлагане на административни услуги и свързаните с това процеси във връзка с подобряването на административното обслужване.
Дейност 4 - Изграждане на единна автоматизирана деловодна информационна система.
Дейност 5 - Разработване на софтуер за събиране на местните данъци и такси.
Дейност 6 - Въвеждане на системи за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите.
Дейност 7 - Дейност за информация и публичност.
Дейност 8 - Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 039 BGN
Общ бюджет: 223 000 BGN
БФП: 223 000 BGN
Общо изплатени средства: 223 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 408 BGN
2010 35 800 BGN
2011 94 759 BGN
2012 39 034 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 397 BGN
2010 30 430 BGN
2011 80 545 BGN
2012 33 179 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 011 BGN
2010 5 370 BGN
2011 14 214 BGN
2012 5 855 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 450 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Разработен и предаден доклад от анализа на състоянието на процесите и предлаганите услуги в общината; Разработен и представен доклад за оптимизиран модел на административните процеси.
Индикатор 2 По Д2 - Изготвен и представен доклад от анализ на опита на община от страна член на ЕС.
Индикатор 3 По Д2 - Изготвен и представен списък на избрани добри практики.
Индикатор 4 По Д3 - Доклад от анализа на вътрешните правила; Утвърдени нови/актуализирани вътрешни правила; Изготвен и разпространен Наръчник за вътрешните правила за организация на административната дейност.
Индикатор 5 По Д4 - Разработен и внедрен софтуер за единна автоматизирана деловодна информационна система в общинския център и всичките 8 кметства.
Индикатор 6 По Д5 - Разработен, внедрен и интегриран към ЕАДИС софтуер за събиране на местните данъци и такси.
Индикатор 7 По Д6 - Разработена, внедрена и оповестена система за братна връзка и измерване удовлетвореността на потребителите.
Индикатор 8 По Д7 - Брой на проведените пресконференции; Брой изготвени и публикувани прессъобщения; Брой изработени разпространени брошури; Брой попълнени анкетни карти; Процент положителни мнения по анкетните карти; Изработена и монтирана табела.
Индикатор 9 По Д8 - Доклад за извършен одит по проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз