Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0165-C0001
Номер на проект: А09-31-130С/12.06.2009
Наименование: Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на общественото доверие в Дирекция „Административна” на НАГ към СО чрез облекчен достъп на гражданите и бизнеса с административните услуги за архитектурната документация, в това число подобряване на административното обслужване
Дейности: Изработване на документация за обществени поръчки
2 Преглед и резвизиране на Задание за разработване нацентрализирана автоматизирана информационна система за документооборот от МВР
3 Преглед и изготвяне напредложение за актуализиране ва вътрешно нормативната база, свързане с организацията на деловодната дейност
4 Обучение за прилагане на законовите изисквания, свързани с електронното управление
5 Проектиране на централизилрана автоматизирана система на документооборот в МВР
6 Софгуерна реализация на централизиранас-ма за документооборот
7 Разработване на експлоатационна документация на с-та за документооборот
8 Внедряване в опитна експлоатация на разработения софтуер в пилотен обект
9 Обучение за потребителите на с-та за документооборот
10 Дейности за информация и публичност
11 Одит
12. Разходи за организация и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 371 BGN
Общ бюджет: 228 595 BGN
БФП: 228 595 BGN
Общо изплатени средства: 228 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 98 874 BGN
2010 122 809 BGN
2011 24 905 BGN
2012 - 17 993 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
228 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 84 043 BGN
2010 104 388 BGN
2011 21 169 BGN
2012 - 15 294 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 831 BGN
2010 18 421 BGN
2011 3 736 BGN
2012 - 2 699 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - разработена документация - проведена процадура по ЗОП
Индикатор 2 По Д2 - изготвени доклад от анализа и одобрено задание
Индикатор 3 По Д3 - изготвени доклад за анлиза и доклад за изискванията
Индикатор 4 По Д4 - проведено обучение - 20 обучени
Индикатор 5 По Д5 - разработена проектна документация
Индикатор 6 По Д7 - разработени наръчници и учебни материали
Индикатор 7 По Д6 - разработени софтуер и тестови пример
Индикатор 8 По Д8 - работеща в един пилотен обект система
Индикатор 9 По Д9 - провидинш три курса за по 12 системни администратора
Индикатор 10 По Д9 - проведени 6 курса за по 12 потребители
Индикатор 11 По Д10 - проведени 2 пресконференции; една двудневна конференция; рекламни материали
Индикатор 12 По Д11 - одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз