Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.7.01-0001-C0002
Номер на проект: 0022-КБП-1.7
Наименование: Подобряване на средата за докладване и превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 09.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на средата за докладване и превенция на нередности и измами от страната на служителите, работещи по усвояването и контрола на средства от СКФ на ЕС в централните и местни административни структури на страната.
Дейности: Разработване на учебни модули, учебни материали и провеждане на обучение на обучители Ще се разработят 9 учебни модула:  Законодателна база – основни нормативни актове, касаещи нередностите и измамите при Структурните и Кохезионния фондове;  Нередности и измами - термини и определения, видове. Примери от практиката;  Основни действащи лица – ОЛАФ, АФКОС, Сертифициращ орган, Управляващи органи, Междинни звена, Служители по нередностите;  АФКОС България – същност на националния координационен механизъм по въпросите на нередностите и измамите;  Методи за предотвратяване, разкриване и документиране на нередности и измами, индикатори за извършени нередности и измами; конфликт на интереси;  Анализ на риска по отношение на Структурните и Кохезионния фонд;  Финансови корекции и възстановяване на неправомерно платени средства, невъзстановими суми;  Процедура по отчитане и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз;  Електронна система за докладване на нередности (PRE-IMS и IMS), модул за нередности в ИСУН. За изпълнението на дейността по разработването на модулите, ще се поканят да вземат участие експерти от структурата-бенефициент, институции, които са членове на Съвета АФКОС, като ще се изпрати писмо-покана до всички Управляващи органи, Междинни звена, Сертифициращия и Одитния орган, както и АДВ и АДФИ. Ще се изиска потенциалните кандидати да имат опит в областта на нередностите и измамите със средства от програмите за безвъзмездна помощ на Европейския съюз. С подходящите кандидати ще се сключат граждански договори за разработване на учебните модули и представянето им в рамките на обучението на обучители. Към всеки от модулите ще се изиска и изработването на тестова част и методика за оценяване на знанията на участниците в обученията. Заедно с това те ще разработят учебни материали по модулите, които ще се използват в обученията по дейност 2. Експертите, разработили обучителните модули ще проведат 2 обучения за обучители, като на всяко обучение ще се обучат по 15 експерти. За обучители ще бъдат обучени експерти с опит в управлението и контрола на Европейски програми и проекти, включително служители на структурата-бенефициент. Така общо ще се обучат 30 обучители и ще се сформират 6 обучителни екипа. Обучителните екипи ще имат задачата да проведат обученията по дейност 2.
Организиране и провеждане на обучения по въпросите на нередностите и измамите Дейността цели провеждане на 30 семинарни обучения. Ще се обучат минимум 750 служители по темите от разработените модули в рамките на дейност 1. Обученията са предназначени за служители от Управляващите органи и Междинните звена по ОП, за новоназначени служители на Сертифициращия орган и Одитния орган. Обученията ще бъдат с основна тема нередностите и измамите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Всяко обучение ще приключва с попълване на тест и издаване на сертификат за участие. Ще бъде осигурен пълен комплект с учебни материали за участниците в обученията.
Разходи по информираност и публичност
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 730 730 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 2 Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 3 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 4 Брой разработени учебни модули
Индикатор 5 Брой обучени обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз