Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0036-C0001
Номер на проект: A09-31-82С/12.06.2009
Наименование: Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта
Бенефициент: Министерство на физическото възпитание и спорта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството в процеса на административно обслужване на потребителите и постигане на по-голяма обществена удовлетвореност
Дейности: 1. Проучване и адаптиране на опита на други държави - членки на ЕС Кабинетно проучване за избор на държави от ЕС; провеждане на две обучителни пътувания; изготвяне на обобщен доклад за адаптиране на избрани практики
2. Подобряване на качеството на обслужване чрез оптимизация на процесите, свързани с предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса Анализ на текущото състояние на предлаганите услуги; провеждане на обучение по ЗЕУ; анализ на действащата вътрешна нормативна уредба; създаване на оптимизиран модел на обслужване в ДАМС; модернизиране на вътрешните правила на ДАМС за организация на административната дейност;
3. Усъвършенстване и доразвиване на модела за обслужване на едно гише развиване на модела на обслужване на едно гише с цел надграждане на съществуващ център за услуги в ДАМС до по-висок функционален етап; осигуряване на места за електронен публичен достъп до услуги, включително и за хора с увреждания
4. Надграждане на интегрирана информационна система на ДАМС Анализ на състоянието на съществуващата информационна система; надграждане и интегриране на информационните системи на ДАМС съобразно ЗЕУ; въвеждане на механизъм за контрол върху времето за предоставяне на единица услуга; обучение на администрацията на ДАМС; издаване на наръчник за работа с информационната система на ДАМС
5. Модернизиране и развитие на сайта на ДАМС до информационен портал с оглед въвеждането на електронно обслужване Техническо задание; изграждане на интернет портал на ДАМС; обучение на служители за работа с портала; издаване на наръчник за работа с портала; внедрен електронен механизъм за обратна връзка; обучение за работа с механизма за обратна връзка
6. Информационна кампания за популяризиране на добрите практики за електронно управление в дейността на ДАМС Разработване на комуникационна стратегия; провеждане на информацинен семинар за ЗЕУ; видеоклип за новите възможности в обслужването на ДАМС; електронно информационно табло; кръгли маси
7. Извършване на външен одит на проекта Дейността е задължителна
8. Дейности за информация и публичност Начална и финална пресконференция; съобщения в пресата; брошури; изработване и поставяне на информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 617 854 BGN
Общ бюджет: 462 444 BGN
БФП: 462 444 BGN
Общо изплатени средства: 439 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 462 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 123 570 BGN
2010 173 960 BGN
2011 0 BGN
2012 142 383 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
439 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 393 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 035 BGN
2010 147 866 BGN
2011 0 BGN
2012 121 026 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 536 BGN
2010 26 094 BGN
2011 0 BGN
2012 21 357 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 987 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 брой служители, посетили две държави членки
Индикатор 2 По Д 1 брой посетени държави
Индикатор 3 По д 1 брой анализирани модели/ добри практики
Индикатор 4 По Д 1 брой изведени добри практики за модерно обслужване в сферата на спорта и младежкото развитие
Индикатор 5 По Д 2 брой анализи на предлаганите услуги
Индикатор 6 По Д 2 брой анализирани услуги
Индикатор 7 По Д 2 брой разработени модели за оптимизация на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда
Индикатор 8 По Д 2 брой анализи на вътрешната нормативна уредба
Индикатор 9 По Д 2 брой препоръки за изменение и допълнение на вътрешните правила
Индикатор 10 По Д 2 брой и вид разработени правила за работа на администрацията на ДАМС
Индикатор 11 По Д 2 брой служители, обучени в прилагането на действащата нормативна база за електронно управление (сегментиране на процентно съотношение мъже/жени)
Индикатор 12 По Д 3 брой разработени концепции
Индикатор 13 По Д 3 брой граждани (процент жени), заявили услуги на едното гише месечно
Индикатор 14 По Д 3 брой инсталирани киоски
Индикатор 15 По Д 3 брой граждани (процент жени), използвали местата за електронен публичен достъп до услуги месечно
Индикатор 16 По Д 4 брой анализи за състоянието и съответствието на съществуващата информационна система със ЗЕУ
Индикатор 17 По Д 4 брой препоръки от анализа
Индикатор 18 По Д 4 брой създадени нови модули
Индикатор 19 По Д 4 брой интегрирани системи
Индикатор 20 По Д 4 брой нови механизми
Индикатор 21 По Д 4 брой услуги, предоставени до 20 минути
Индикатор 22 По Д 4 брой отпечатани наръчници
Индикатор 23 По Д 4 Брой обучени служители за работа със системата
Индикатор 24 По Д 4 брой граждани (процент жени), използвали документите на администрацията на месец
Индикатор 25 По Д 5 брой нови раздели и функции на портала
Индикатор 26 По Д 5 брой нови модули
Индикатор 27 По Д 5 брой намалени стъпки за получаване на услуги
Индикатор 28 По Д 5 процент документи видими на портала
Индикатор 29 По Д 5 брой обучени служители за работа с портала (процент жени)
Индикатор 30 По Д 5 брой отпечатани наръчници
Индикатор 31 По Д 5 брой свързани информационни системи и портал
Индикатор 32 По Д 5 брой уникални посещения на портала на месец
Индикатор 33 По Д 5 брой действащи механизми за обратна връзка по тип (гише/портал)
Индикатор 34 По Д 5 брой граждани (процент жени), използвали механизма за обратна връзка по тип (гише/портал)
Индикатор 35 По Д 5 брой служители, обучени в обработка и анализ на потребителските мнения и ползването на получените резултати за усъвършенстване на процесите на обслужване в ДАМС (сегментиране на процентно съотношение мъже/жени)
Индикатор 36 По Д 6 брой разработени комуникационни стратегии
Индикатор 37 По Д 6 брой проведени семинари за представители на спортните среди относно целите, обхвата и приложенията на Закона за електронното управление
Индикатор 38 По Д 6 брой информирани граждани (процент жени)
Индикатор 39 По Д 6 брой изготвени и разпространени видео-клипове
Индикатор 40 По Д 6 брой инсталирани електронни табла
Индикатор 41 По Д 6 брой медии, разпространили клипа
Индикатор 42 По Д 6 брой осъществени кръгли маси
Индикатор 43 По Д 6 брой участници в кръглите маси
Индикатор 44 По Д 6 % жени участнички
Индикатор 45 По Д 6 брой приети заключителни документи
Индикатор 46 По Д 6 брой становища, отразени в доклада
Индикатор 47 По Д 7 брой предадени доклади на МДААР за извършения одит
Индикатор 48 По Д 8 брой информирани граждани
Индикатор 49 По Д 8 брой изработени и разпространени брошури
Индикатор 50 По Д 8 брой изработени и разпространени прессъобщения
Индикатор 51 По Д 8 брой проведени пресконференции
Индикатор 52 По Д 8 брой табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз