Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0144-C0001
Номер на проект: А09-31-30С/12.06.2009 г.
Наименование: Община Ямбол - усъвършенстване на административното обслужване
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 11.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Да се постигне качествено административно обслужване и развитие на електронното правителство
Дейности: Д1 Оптимизиране на процесите и интегриране на услугите Дейността включва четири поддейности
Д1.1 Анализ на настоящото състояние на услугите, предоставяни от общинската администрация Преглед на работните процеси, процедури и принципи на работа, ефективност на работата.
Д 1.2 Разработване на бъдещ модел за оптимизация на процесите на обслужване Въз одснова на дейността ще се разработи техническа спецификация и задание за изработка на интегрирана информационна система за административни услуги
Д1.3 Анализ на несъответствието между настоящето състояние и бъдещ модел на обслужване Ще покаже точните индикатори, с които може да се измери ползата от внедряване на ИИСАУ
Д1.4. Съпътстващо обучение в нормативната уредба Обучение във връзка със ЗЕУ, Наредбата за електронни административни услуги и др.
Д2 Развитие на електронното правителство и административни електронни услуги Дейността обхваща четири поддейности
Д2.1 Разработване на ИИСАУ Осигуряване на ИИСАУ, отговаряща на всичси изисквания за работа в средата на е-правителство
Д2.2 Внедряване и тестване на разработения по проекта софтуер Закупуване на оборудване, тестване на софтуера
Д2.3 Създаване на интерент портал за публичен достъп до административните услуги на община Ямбол порталът ще бъде разработен в съответствие с унифицираната визия за институционална идентичност на ДА
Д2.4 Съпътстващо обучение за работа със специализирания софтуер Обучение на служителите за работа с новата система
Д3 Въвеждане на системи за управление за подобряване на админстративното обслужване Дейността включва две поддейности
Д3.1 Внедряване на Общата рамка за оценка - CAF Предоставя рамка за самооценка.
Д3.2 Съпътстващо специализирано обучение На нива ръководство и екип за самооценка и внедряване
Д4 Изграждане на активна обратна връзка с потребителите на административни услуги Дейността включва четири поддейности
Д4.1 Анкетно проучване Начално проучване за удовлетвореност на потребителите на административни услуги
Д4.2 Закупуване и инсталиране на два обществени информационни терминала Пряк достъп до вътрешната информационна система
Д 4.3 Внедряване на системата за обратна връзка с клиента Системата ще бъде ползвана за идентифициране на отношението на клиента към качеството на определената услуга, веднага след нейното приключване
Д4.4 Съпътстващо обучение за работа с клиенти и хора в неравностойно положение Обучение
Д5. Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Д 5.1 Организиране и провеждане на информационна кампания Начална и заключителна пресконференция
Д5.2 Издаване на информационни материали Брошури, плакати, флаери
Д6 Извършване на външен одит на проекта Задължителен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
МИНИ - Илиана Петрова
АТКОМ
ВЕРЕО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 534 338 BGN
Общ бюджет: 355 515 BGN
БФП: 355 515 BGN
Общо изплатени средства: 347 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 355 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 106 868 BGN
2010 43 765 BGN
2011 108 478 BGN
2012 60 217 BGN
2013 28 496 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
347 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 90 837 BGN
2010 37 200 BGN
2011 92 206 BGN
2012 51 185 BGN
2013 24 222 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 030 BGN
2010 6 565 BGN
2011 16 272 BGN
2012 9 033 BGN
2013 4 274 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 174 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Бр. прегледани административни услуги
Индикатор 2 Д1 Бр. обучени служители
Индикатор 3 Д2 Бр. разработени и внедрени интегрирани информационни системи
Индикатор 4 Д2 Бр. административни услуги, представяни он-лайн
Индикатор 5 Д2 Бр. изградени интернет портали
Индикатор 6 Д2 Бр. извършени обучения
Индикатор 7 Д2 Бр. обучени служители
Индикатор 8 Д3 Бр. въведени системи за управление на качеството
Индикатор 9 Д3 Бр. извършени обучения
Индикатор 10 Д3 Бр. обучени служители
Индикатор 11 Д4 Бр. въведени практики за подобряване на достъпа до административно обслужване
Индикатор 12 Д4 Бр. закупено специализирано оборудване
Индикатор 13 Д5Бр. публикации
Индикатор 14 Д5 Бр. събития за постигане на публичност
Индикатор 15 Д5 Бр. отпечатани информационни материали
Индикатор 16 Д6 Бр. посещения от одитора и проведени провеки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз