Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0152-C0001
Номер на проект: А09-31-58С/12.06.2009
Наименование: "Модернизиране на административното обслужване в община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса посредством развитие на електронните услуги, ре-инженеринг и оптимизация на административните процеси, чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи в Община Габрово
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Сформиране на екип за управление на проекта; технически доклади и финансови отчети; мониторинг; подготовка и провеждане на тръжна процедура
2. Проучване и анализ на административните процеси и обслужване в сферата на кадастъра, устройство на територията и общинска собственост Проучване на административните процеси в сдерата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост в общината и анализ на нуждата от оптимизация; проучване на настоящия модел на обслужване в сферите на кадастъра, устройство на територията и общинска собственост и анализ на необходимостта от промени във връзка с прилагането на ЗЕУ и въвеждането на електронни административни услуги
3. Ре-инженеринг на процесите и проектиране на електронни административни услуги Ре-инженеринг на процесите в общината, свързани с поддържането на актуална кадастрална информация; проектиране на единна геобаза данни за кадастър, регулация и общинската собственост; ре-инженеринг и оптимизиране на процеса на обмен на данни с Агенция по геодезия, картография и кадастър, съгласно ЗЕУ; проектиране на електронни административни услуги
4. Разработка на бек-офис ГИС система за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територията и общинската собственост в общината Доставка на базов ГИС софтуер; разработка на бек-офис ГИС за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, ТСУ и обшинска собственост в общината; интегриране на ГИС системата със системитена електронното правителство
5. Разработка на електронни административни услуги и електронен публичен регистър Разработване на административни услуги; интегриране на услугите със системите на електронното правителство; разработване на електронен публичен регистър за общинските имоти
6. Внедряване на системата и интегриране на услугите в уеб сайта на общината Внедряване на бек-офис ГИС системата за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост в съответните дирекции в общината
7. Обучение на специалисти в общината Обучение за работа с ГИС системата
8. Визуализация и публичност на проекта брошури, плакати, папки с промоционални материали, трансперанти, постоянно обяснителни табели, прессъобщения в местни и национални медии, електронни съобщения на уеб страницата на община Габрово, информационен форум
9. Одит на проекта Дейността е задължителна
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСРИ България" ООД
Полипрес ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 636 720 BGN
Общ бюджет: 529 158 BGN
БФП: 529 158 BGN
Общо изплатени средства: 528 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 529 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 344 BGN
2010 382 032 BGN
2011 0 BGN
2012 - 405 BGN
2013 19 782 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
528 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 449 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 108 242 BGN
2010 324 727 BGN
2011 0 BGN
2012 - 344 BGN
2013 16 815 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 102 BGN
2010 57 305 BGN
2011 0 BGN
2012 - 61 BGN
2013 2 967 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 2 Проведено проучване и анализ на критичните точки в изпълнението на административните процеси, релациите и конфликтите между информационните потоци в сферата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост
Индикатор 2 По Д 3 Създадени карти на индивидуалните процеси, дефинирани информационни потоци и карти за оптимизиране на интегрираните дейности, свързани с кадастър, устройство на територията и общинска собственост
Индикатор 3 По Д 3 Дефинирана архитектура и характеристики на базата от данни за съхранение на гео-пространствена и семантична информация
Индикатор 4 По Д 3 Дефинирана технология (по ЗЕУ) за обмен на геоданни, съгласно изискванията на INSPIRE
Индикатор 5 По Д 3 бр. проектирани нови електронни административни услуги
Индикатор 6 По Д 4 инсталирани базови ГИС сървърни - 1 бр. и 8 бр. настолни лицензи
Индикатор 7 По Д 4 Инсталирана и работеща бек-офис система за интегрирано управление и обслужване
Индикатор 8 По Д 4 Осъществен интегритет със системите на електронното правителство
Индикатор 9 По Д 5 бр. разработени електронни административни услуги, предоставяни на уеб сайта на Община Габрово
Индикатор 10 По Д 5 разработен 1 бр. електронен публичен регистър, достъпен на уеб сайта на Община Габрово
Индикатор 11 По Д 6 Внедрена бек-офис ГИС системата за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост в общината
Индикатор 12 По Д 6 7 бр. услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 13 По Д 6 Функционалност на уеб сайта на Община Габрово, разширена с компоненти за измерване на удовлетвореността на потребителите от новите електронни услуги
Индикатор 14 По Д 1 Заповед за сформиране на екип
Индикатор 15 По Д 1 Сключени граждански договори с членовете на екипа
Индикатор 16 По Д 1 Разработени длъжностни характеристики на екипа
Индикатор 17 По Д 1 Заповед за сформиране на надзорна комисия
Индикатор 18 По Д 1 Брой изготвени междинни и финални технически доклади и финансови отчети
Индикатор 19 По Д 1 Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 20 По Д 1 Сключени договори с изпълнители на обществени поръчки
Индикатор 21 По Д 7 бр. обучени служители от Община Габрово
Индикатор 22 По Д 8 бр. брошури
Индикатор 23 По д 8 бр. плакати
Индикатор 24 По Д 8 бр. папки с промоционални материали
Индикатор 25 По Д 8 бр. трансперанти
Индикатор 26 По Д 8 бр. постоянни обяснителни табели
Индикатор 27 По Д 8 бр. прессъобщения
Индикатор 28 По Д 8 проведен информационен форум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз