Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.3.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.04.2009
Начална дата: 30.04.2009
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане управляващия орган и Междинните звена на ОП "Развитие на човешките рекурси" за предоставяне намаксимално количество информация и умения на потенциалните бенефициенти на ОП "РЧР" с оглед на това, как да кандидатстват за финансиране, разработването на проекти, тяхното изпълнение и отчитане.
Дейности: Дейност 1 Организация и провеждане на семинари и обучения Разработване на подробни учебни програми с предвидени в учебните планове и часове за практическа подготовка на бенефициентите за разработване на проекти; Провеждане на обучения на потенциални бенефициенти за разработване и управление на проекти и генериране на проектни идеи; Провеждане на обучения на бенефициенти за управление на проекти.
Дейност 2 Разработване и разпространение на обучителни материали Разработване на учебни материали в помощ на бенефициентите и Практическо ръководство в помощ на бенефициентите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 037 867 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой потенциални бенефициенти, включени в обучение/ информационни мероприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз