Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0019-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0042
Наименование: "Семеен уют"
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 19.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: "1. Да се въведат нови форми на комплексни услуги, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот. 2. Да се повиши професионалния капацитет на персонала в ДДЛРГ „Иван Кюлев”."
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипи и обучение на персонала. Предвижда се изработване на критерии и провеждане на конкурс за подбор на нов персонал от 4-ма специалисти – 2-ма социални работници за допълване на екипите на „Постоянна грижа” и „Седмична грижа”; 2-ма социални работници за предоставяне на услугите по реинтеграция „Дневен център” и „Мобилна социална работа”. В рамките на тази дейност ще бъде извършено формиране на два екипа от досегашния персонал, които ще обезпечат грижата за децата съответно в двете групи от резидентен тип. Ще бъде проведено обучение на трите новосформирани екипа, което ще включва три двудневни обучителни модула. В рамките на обучението ще бъдат включени като основни теми екипната работа, работата по случай, планиране на грижата, работа със семейството и в общността, спецификата на предоставяната услуга. На участниците ще бъдат предоставени комплекти обучителни материали. Подборът и формирането на екипи са необходими, тъй като всяка услуга предполага специфична организация, изисква определена мотивация, нагласа и професионална подготовка на персонала. Специалистите, осъществяващи понастоящем грижата за децата в ДДЛРГ „Иван Кюлев” нямат опит при работа по случай, предоставянето на услуги по реинтеграция на деца и алтернативни социални услуги в общността. Организацията и функционирането на предложените в проекта алтернативни институционални услуги изискват работещите професионалисти да притежават специфични знания и умения.
Дейност 2: Ремонт и оборудване на учебна кухня, помещение за дневни занимания и 10 спални помещения в ДДЛРГ „Иван Кюлев” Ще бъде извършен частичен ремонт на 12 помещения. Ще бъде закупено обзавеждане и оборудване на кухненски бокс с трапезария за изграждане на умения по готварство и сладкарство. В рамките на тази дейност ще бъде закупено и монтирано подходящо оборудване и обзавеждане за дневните на групите – мека мебел, маси столчета, TV, DVD др. В помещението предвидено за учебна кухня ще бъде обособен кухненски бокс и ще бъде закупено и монтирано необходимото кухненско обзавеждане и оборудване /шкафове, маси и столове за хранене, бяла техника и битови електроуреди/. По този начин в наличната материална база, ще се създадат условия децата реално да отработват умения за самостоятелно организиране на ежедневието и обслужването на бита. За детските стаи ще бъдат закупени индивидуални гардероби, малки бюра, столчета и етажерки, като по този начин ще се подобрят условия на обитаемата среда на децата и ще се осигури изискването на наредбата за критерии и стандарти за индивидуален кът и лично пространство за вещи на всяко дете в ДДЛРГ „Иван Кюлев”
Дейност 3: Разработване и въвеждане на концепции на новите услуги и програми за работа с децата. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени концептуални модели на услугите „Седмична грижа”, „Дневна грижа” и „Мобилна социална работа”. Концепциите ще съдържат методика, организация на услугата, правила и дневен ритъм, методи за работа с децата и техните семейства, работна документация за работа по случай. При разработването на услугата „Седмична грижа” ще бъде използван модела за реинтеграция „По-добре вкъщи”, който Фондация „Стъпка по стъпка” успешно е апробирала в други институции. В основата на модела е включването на родителя като партньор в грижата за детето. Особено внимание се отделя на договарянето като основен метод за работа по случай и планирането на грижата. В подкрепа на професионалистите за работа по случай ще бъде изработено методическо ръководство., което ще предоставя теоретични знания и практически указания за осъществяване на ежедневната грижа за децата и успешна работа по случай. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени и приложени програми за работа с децата. Програми ще включват теоретичен материал и практически упражнения, насочени към придобиване на знания и умения за организиране на свободното време и превенция на отпадането от училище, управление на домакинство и личен бюджет, общуване и успешна личностна реализация, професионално ориентиране, предпазване от въвличане в трафик на хора и сексуална експлоатация, изграждане на гражданска позиция и интегриране в обществото и др. Програмите ще се реалзират под формата на групови дейности и включването на децата в тях ще става съобразно плана за грижа и индивидуалните потребности и компетентности на всяко дете. Разработването на концепциите е необходимо, за да се регламентира организацията и съдържанието на предоставяните услуги. Създаването на програми за работа с децата се налага поради наличието на дефицит на знания, социални компетентности и умения у тях в условията на дългото им институционално отглеждане.
Дейност 4:Работа по случай Дейността включва работа по случаи на деца в риск и семействата им, които ползват предложените по проекта услуги. Работата с клиенти ще преминава през етапите на оценка, планиране и проследяване съвместно с водещия случай от ОЗД. От една страна целта на планирането ще се ориентира към постепенното намаляване на срока на ползването на услугите до пълно реинтегриране на децата и младежите в семействата им и/или интегриране в общността. От друга страна целта на планирането е да се работи с причините, довели семейството до криза. Работата с клиентите в новите услуги ще бъде индивидуализирана и съобразена със спецификата и нуждите на конкретният клиент. С децата ще се провеждат регулярни срещи за договаряне, консултиране и психо-социална подкрепа. Социалните работници ще работят по случая на детето интегрирайки родителите /там където е възможно/ и активирайки ресурсите на разширеното семейство и средата. В рамките на случая те ще консултират клиентите и ще ги подкрепят при взаимоотношенията с лица и институции. В свободното време децата ще се включват в предлаганите програми под формата на организирани ателиета, занимания по интереси и индивидуални занимания. По този начин ще се повиши социалната им компетентност и ще се развият нови умения
Дейност 5: Консултиране и супервизия на персонала. Понеже проектът стартира нови услуги в институцията, екипите, които ще ги предоставят ще имат нужда от експертна организационна и методическа подкрепа. Консултирането ще се извършва групово за всеки екип и директора на Дома. Участието на ръководителя на специализираната институция в процеса на консултиране е особено важно, предвид постигането на необходимата компетентност за самостоятелно управление на социалните услуги след приключването на проекта. В рамките на проекта е предвидено провеждането на ежемесечни консултации на екипите от опитен консултант. Супервизията ще се осъществява при работата по случай от външен експерт, за всички възпитатели и социални работници. Супервизията ще се извършва групово и индивидуално - 1 път месечно. В рамките на едно посещение на експерта се предвиждат да бъдат организирани 3 супервизии на персонала за работата по случай. Супервизията е особено необходима, за да се гарантира качеството на работа по случай и да се предотврати емоционалното прегаряне на работещите.
Дейност 6: Организиране и провеждане на конференции по случай. В процеса на работата по случаите ще бъдат организирани и проведени конференции по случай с представители на ОЗД и други въвлечени по случая професионалисти /учител, педагогически съветник, представител на МКБППМН, ИДПС, лекар и т.н./. Конференциите ще се модерират от независим модератор, и ще се протоколират. Провеждането на тези конференции по случай се налага от необходимостта да се изгражда професионална мрежа за работа по случай между различните професионалисти, представители на различни доставчици на услуги за деца – образователни, здравни, социални. Провеждането на тази дейност ще позволи да се изработят общи процедури за сътрудничество и работа в мрежа, при оптимално използване на ресурсите и възможностите за подкрепа на различните институции, ангажирани в конкретния случай.
Дейност 7: Работни посещения на персонала за наблюдение на добри практики. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени две работни посещения за наблюдение на добри практики, при предоставяне на социални услуги за деца в риск от различни доставчици. Изборът на добри практики, които да бъдат споделени ще се направи в рамките на проекта, след проучване на потребностите на професионалистите, свързани с практическия аспект при предоставянето на предложените в проекта услуги. Работните посещения ще бъдат две двудневни - в гр. София и гр. Брацигово, ще участва група от 10 професионалисти.
Дейност 8: Популяризиране на проекта и финансиращата програма В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени, отпечатани и разпространени информационни брошури. Те ще бъдат предназначени за потенциални клиенти и ще представят по достъпен начин новите социални услуги, тяхната специфика и възможностите за ползването им. Ще бъдат изработени рекламни материали – химикалки, органайзери и стикери. По този начин ще се популяризира финансирането на проекта със средства от ЕС сред широкат общественост. В рамките на дейностите за популяризиране ще бъдат организирани и проведени две конференции – в началото и в края на проекта. Предвижда се в тях да участват професионалисти и специалисти в областта на детската грижа, както и представители на местната власт и медиите. Партниращите организации ще представят проекта, неговите цели и дейности, а в заключителната конференция и постигнатите резултати. По този начин информацията ще бъде достъпна за повече хора. Ще се насърчи обмена на добри практики при управлението и предоставянето на социални услуги за деца в риск.
Дейност 9: Управление на проекта Всеки член на екипа по проекта ще подпише договор в рамките на времето на изпълнение на проекта. Ще бъде изготвен план за действие за осъществяване целите на проекта. Ежемесечно се предвиждат срещи на екипа за управление на проекта, на които ще бъде извършвана оценка доколко изпълнението на проектните дейности следва планираните срокове и води до постигане на очакваните резултати. При необходимост ще бъдат планирани коригиращи действия.
Партньори
Партньори:
Фондация „Стъпка по стъпка”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 416 BGN
Общ бюджет: 107 984 BGN
БФП: 107 984 BGN
Общо изплатени средства: 107 350 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 283 BGN
2010 69 849 BGN
2011 14 218 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 350 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 791 BGN
2010 59 372 BGN
2011 12 085 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 248 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 492 BGN
2010 10 477 BGN
2011 2 133 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 103 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз