Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0003-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0040
Наименование: "Шанс и подкрепа за независим живот"
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 19.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: Ускоряване на процеса на реформиране на ДДЛРГ “Митко Петков” село Крушуна, чрез осигуряване на грижи в среда, близка до семейната и промяна на организацията на пространството и организацията на работа на персонала; намаляване броя на децата, настанени на постоянна грижа в дома, чрез стимулиране на взаимоотношенията на децата с техните биологични родители и формиране на група за седмична грижа.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 Ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията в Дома и обособяване на ателиета по интереси В настоящия момент разпределението на пространството в Дома не дава възможност за промяна на модела на грижи, което е необходимо условие за качествената промяна в отглеждането на децата. Децата и младежите са настанени на ІІ и ІІІ /подпокривен етаж/, в зависимост от възрастта и пола им. Момчетата, които са повече на брой, са настанени на втория етаж в стаи по 4, а момичетата в три стаи от подпокривното пространство – две стаи са с по 2 легла, а една стая с 9 легла. Няма възможност за обособяване на лично пространство за всяко дете. Братята и сестрите не са настанени заедно. Столовата се нуждае от обзавеждане и създаване на атмосфера близка до семейната среда. За целта се предвижда: - Обособяване на 12 спални помещения на втория етаж. Строително-ремонтните работи включват изграждане на преградни стени и поставяне на врати. - Обособяване на помещения за административни цели – 3 кабинета и зала за „Комуникационни и офис умения” в подпокривното пространство. Строително-ремонтните работи включват изолация на тавана и стените, поставяне на ел. инсталация и осветителни тела, поставяне на врати. - Обособяване на зали за „Училищна подкрепа”, зала за занимания на децата в свободното им време и зала за срещи на децата с техни родители, близки и роднини. Помещенията се намират на І етаж, до двата входа на дома. Строително-ремонтните работи включват монтиране на допълнителни умивалници за децата и изграждане на декоративна стена между столовата и залата за занимания. - Обзавеждане и оборудване на спалните помещения. Обзавеждането е допълващо и включва мебели за стаите на децата – работни плотове и столове; шкафове с витрини. - Обзавеждане на столовата – подмяна на масите и столовете, закупуване на съдове за хранене и покривки. -Обзавеждане на помещенията за срещи и занимания – работни маси, столове, дивани, малки маси, телевизор, щори, килими.
ДЕЙНОСТ 2 Обособяване на малки групи от деца, които постоянно живеят в Дома Институционалният модел в домовете за деца се характеризира с липса на възможност за предоставяне на индивидуализирани грижи за всяко дете, които включват освен обособяване на лично пространство, но и изграждане на отношения между децата и възрастните, които се грижат за тях, основани на привързаност. При големите групи деца на една и съща възраст, се наблюдава съперничество и конкуренция, при тях много трудно се изграждат отношения на взаимопомощ и сътрудничество, характерни за смесените по възраст групи. Предвижда се да бъдат обособени по-малки групи деца, смесени по пол и възраст, формирани около вече съществуващите семейни връзки между братя, сестри и братовчеди,за които ще се грижи постоянен състав от възрастни, за да имат възможност децата да изградят емоционална връзка със значим възрастен и да изградят взаимоотношения с другите деца, основани на взаимопомощ. Предвижда се новият модел на грижи да бъде създаден заедно с персонала на Дома. Водещи принципи ще бъдат: формиране на смесени групи деца по пол и по възраст, обгрижвани от постоянен по състав персонал; съвместно живеене на братя и сестри и братовчеди; стимулиране и поддържане на взаимоотношенията с родители, близки и роднини /поемане на разходите на родителите и близките за пътуване до Дома и на децата до в къщи/. Нередовен или случаен контакт с родителите си имат 14 деца, предвижда се посещение на социален работник в домовете на настанените деца с цел възстановяване на взаимоотношенията с родителите
ДЕЙНОСТ 3 Формиране на група за седмична грижа и подпомагане на реинтеграцията на децата в семейната среда След настаняване на децата в домове реално се прекъсва връзката с биологичните родители. Често домът е отделечен от населените места, където живеят родителите и това затруднява общуването. Някои от децата могат да останат с родителите си само през време на ваканциите. Като причина за ограничените посещения на родителите се посочва нуждата от допълнителни средства пътуване. В Дома са настанени деца, които не са прекъснали връзката със своите родители (всяка седмица се виждат с родителите си 2 деца, всеки месец 6 деца, през ваканциите – 8 деца). Родителите на 15 деца живеят в населени места от областта, в която се намира Дома. За тези деца се предвижда обособяване на групи за седмична грижа, с възможност за връщане в семейството – в началото през почивните дни, а по-късно и всеки ден, при възможност. Дейността включва обособяване на група деца за седмична грижа; работа с родителите и близките на децата, настанени в ДДЛРГ, с цел подкрепа на реинтеграцията в семейната среда; придружаване на децата до населените места и поемане на разходите за пътуване; стимулиране на родителите да посещават децата в Дома чрез поемане на разходите за пътуванията.
ДЕЙНОСТ 4 Развитие на социални умения на децата, настанени в Дома Продължителният живот в институция води до ограничаване на възможностите на децата за придобиване на умения за независим живот, каквито децата, които се отглеждат в семейна среда постепенно усвояват. Причините за това са, както в организацията на живота в институцията, така и в преобладаващият педагогически модел на отглеждане, фокусиран единствено в получаването на образование. Резултатите от прилагането на програмата за развитие на социални умения в голяма степен зависят от промяна на този модел на грижи за децата в институцията. Програмата за развитие на социални умения включва: умения за всекидневен живот „Аз и моето ежедневие” (хранене, хигиена на тялото и личното пространство, грижа за облеклото, грижа за здравето, управление на парите); умения за живот в семейство „Аз и моето семейство” (семейни роли и взаимоотношения; жената и мъжът като съпрузи и като родители; децата като част от семейните системи; близки и роднини); умения за живот в общност „Аз и моите приятели” (взаимоотношения с кръга на приятели и връстници); умения за социален живот (права и отговорности като граждани; роля на различните организации, посещения на място в институциите в общинския и областния център, посещения на кино, театър, сладкарница и пицария)
ДЕЙНОСТ 5 Професионално ориентиране на децата Насочването към професионално образование за децата от домовете обикновено не включва оценка на възможностите им и избор от страна на детето. В повечето от случаите децата, завършили основно образование, започват обучение в професионалните училища, които са налични в съответната община, тъй като основен проблем остава осигуряването на подслон. Някои професионални училища се въздържат да приемат деца, живеещи в институции, поради убеждението, че те са недисциплинирани и лишени от родителски контрол. Дейността включва оценка на възможностите и предпочитанията на децата към различните професии; посредничество и придружаване на децата; подкрепа за получаване на допълнителна професионална подготовка.
ДЕЙНОСТ 6 Разкриване и работа на Ателиета по интереси За децата, които живеят в домове е характерна липсата на трудови умения. Те не са ангажирани в подобни дейности, често имат неподходящ пример в семействата си, където родителите им са трайно безработни. В зависимост от интересите на децата ще бъдат обособени ателиета „Градинарство и цветарство”, „Комуникативни и офис умения”, „Туризъм и спортни занимания” Работата в ателиетата ще се осъществява след разработване на програми за всяко дете. Работата на ателие “Градинарство и цветарство” включва обособяване на цветни градини в пространството пред дома и зеленчукова градина зад Дома. Децата ще бъдат обучавани в грижа за растенията. Работата на ателие “ Комуникативни и офис умения” включва запознаване на децата с възможностите на техниката в съвременните офиси и създаване на умения за работа с нея, познания за работа с компютър и интернет. Дейностите в ателие “Туризъм и спортни занимания” са ориентирани около възможностите за организиране на свободното време на децата. Работата включва запознаване със забележителностите на района, който се очертава като туристическа дестинация, посещения на други места в страната – Трявна, Узана, Арт център „Илинденци”, формиране на умения по туристическо ориентиране, спортни занимания.
ДЕЙНОСТ 7 Подбор и назначаване на допълнителен персонал от специалисти в Дома Персоналът работещ в момента в Дома е недостатъчен, като брой и като специалисти. Дежурствата през нощта и през почивните дни се осъществяват от един възпитател. В Дома няма назначен социален работник и психолог. Основната част от персонала са жени, мъжете са само 1 възпитател и огняр. Малкият брой мъже в екипа дава погрешна представа на децата за липса на равнопоставеност между половете в света извън дома. Дейността включва подбор и назначаване на допълнителен персонал от специалисти. Подборът на персонала ще се проведе в 3 фази – обява, подбор по документи и провеждане на интервю. Допълнителният персонал включва 12 души (3 социални работници, психолог, медицински работник, трудотерапевт, 3 възпитатели и 3 ръководители на ателиетата). Предвидена е възможност за гъвкаво използване и ангажираност на специалистите според потребностите – по часова заетост.
ДЕЙНОСТ 8 Подкрепа на персонала на Дома за изграждане на нов модел на грижи Работещите в Дома са хора, които се определят като педагогически и помощен персонал. Промяната на статута на Дома от специализирано звено от системата на образованието в социална институция остава ненапълно неразбрана и на практика няма съществена промяна на модела на грижи за децата. Хората трудно осъзнават причините, които налагат тази промяна и нямат информация как трябва да променят организацията на работа, за да се подобри качеството на грижи в Дома. В дейността е включена съвместна работа на персонала на Дома и на методически консултанти от партньорската организация за изграждане на модел на постоянна грижа в институцията, основан на индивидуализирани грижи за настанените деца. Ще бъде предоставена информация от страна на партньорската организация за добри практики за подобряването на качеството на грижи от страната и чужбина и подкрепа за включването в работния процес на допълнителния персонал.
ДЕЙНОСТ 9 Супервизия на персонала Предоставянето на супервизия на хората, които полагат грижи за деца е гаранция за качество на услугите. Особено необходима се оказва този вид професионалната подкрепа за персонала на ДДЛРГ в периода на промяна, когато ескалират случаи на проблеми в домовете и изводите са, че институциите в стария си вид не са добро място за живеене на деца. Всичко това се отразява крайно негативно на хората, които работят в домовете. Те се чувстват изоставени и неподкрепени в грижата за настанените деца. В дейността е включено провеждането на индивидуална супервизия за всеки член на персонала, общо 162 часа, предоставяне на екипна супервизия на всички екипи общо 41 часа и групова супервизия на целия персонал - 18 часа. Всичко 221 часа през 9-те месеца от реализирането на проекта.
ДЕЙНОСТ 10 Провеждане на работни срещи и издаване на наръчник за добри практики Според дадените насоки в доклада на Държавната агенция за закрила на детето, ДДЛРГ село Крушуна е определен за “реформиране”, което според методическите указания представлява подобряване качеството на грижата в Дома и развитие на алтернативни услуги. Подобряването на качеството на грижата би следвало да е съобразено с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, но настоящото проектно предложение не се ограничава само до това, а предвижда качествена промяна на институционалния модел на отглеждане на децата, които са настанени в Дома. За споделяне на този модел се предвижда провеждане на работни срещи – по една в началото на Проекта за представянето му и в края на Проекта за отчитане на резултатите; издаване и разпространение на информационни материали – брошури; издаване на наръчник за добри практики
ДЕЙНОСТ11 Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на предоставените услуги за деца Цялостната реализация на Проекта изисква организация на работата на екипа за управление и синхрон при изпълнение на функциите му с партньорската организация и персонала на Дома. Дейността включва изграждане на партньорски взаимоотношения, провеждане на работни срещи. Предвижда се създаване на Консултативен съвет, в чиито състав влизат кмета на Община Летница, председателя на Сдружение “Шанс и подкрепа” и директора на ДДЛРГ - село Крушуна. Съветът ще има консултативни функции по отношение на реализацията на проекта. Предввижда се тримесечно представяне на напредъка на проекта и на предоставяните социални услуги на децата в Дома.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Шанс и подкрепа" - Трявна
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 160 BGN
Общ бюджет: 133 115 BGN
БФП: 133 115 BGN
Общо изплатени средства: 133 042 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 632 BGN
2010 91 794 BGN
2011 10 616 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 042 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 037 BGN
2010 78 025 BGN
2011 9 023 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 595 BGN
2010 13 769 BGN
2011 1 592 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 956 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз