Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0023-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0039
Наименование: "Пълноценни грижи за децата с физически увреждания в ДДФУ-Луковит"
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 19.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: "• Развитие на социалните услуги и дейности в подкрепа на децата, отглеждани в институцията, чрез предоставяне на комплексни образователни, обучителни и терапевтични програми и организиране на свободното време, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете • Повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала, ангажиран с отглеждането на децата "
Дейности: Дейност 1: Организационна – мониторинг и контрол. - сключване на граждански договори с експертите; - провеждане на тръжни процедури за ремонтни работи, доставка на оборудване, материали за обучителните курсове и информационна кампания; - мониторинг върху напредъка на изпълнение на дейностите; - контрол върху разходването на финансовите средства.
Дейност 2: Ремонтни работи и оборудване на помещенията Описание и обосновка на дейността: Обновяване и ремонт на помещенията, в които ще се предлагат услугите и доставка на оборудване Резултати: Качествени: - обновени и ремонтирани помещение за предоставяне на услугите; - доставено подходящо оборудване; Количествени: - 5 ремонтирани помещения; Доставени: - 10бр. маса-статив за рисуване; - 6 бр. маса правоъгълна; - 6 бр. шкафове с врати; - 10 бр. шкафове без врати; - 25 бр. столове.
Дейност 3: Обучения на персонала Провеждане на обучения за придобиване на допълнителни знания и умения за работа с деца и младежи с увреждания по модули от специалността “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” код 7620202 – работа в екип, новости в социалната работа и психологически умения за справяне с конфликтни ситуации. Обучението ще бъде с практическа насоченост – семинари, уъркшопове, тренинги, разискване на казуси и др. Сформирани 2 групи: І група – мултидисциплинарен екип – социални работници, психолог, логопед, възпитатели (педагози), медицинска сестра, рехабилитатор – 14 човека - по 6 часа всяка седмица в продължение на 5 месеца –общо 20 дни по 6 часа - 120 часа. ІІ група - санитари – 12 човека. Обученията ще се провеждат по 6 часа всяка седмица в продължение на 4 месеца – общо 16 дни по 6 часа - 96 часа . Общ брой учебни часове за двете групи – 216 часа.
Дейност 4: Разработване и прилагане на индивидуални обучителни и терапевтични програми Разработване и предлагане на: - арттерапия, занимателни игри и спорт – в зависимост от възрастта и индивидуалните потребности на децата. Ще бъдат обособени 3 помещения: „Пространство за творчество”, „Пространство за игри”, „Пространство за спорт”, където 41 деца на възраст от 6 до 14 години, в зависимост от индивидуалните си предпочитания ще могат да се занимават ежедневно от 15 до 18 часа; - Психологическо и социално консултиране, професионално консултиране, професионално ориентиране, обучения в умения за независим живот - тренинги за личностно израстване, справяне с проблеми, придобиване на социални умения; подготовка за самостоятелен живот – права на детето, граждански права и задължения, попълване на документи – 2 възрастови групи: 14 - 16 години (8 деца) и над 16 годишна възраст (12 деца); два пъти месечно по 3 часа в продължение на 10 месеца; общо 60 часа за всяка група или 120 часа общо. - професионална квалификация – по специалностите “Компютърна грамотност - текстообработване”, “Готварство” и „Цветарство” - за деца, навършили 16 годишна възраст в зависимост от техните интереси и възможности (общо 12 деца); 2 пъти седмично по 3 часа в продължение на 11 месеца; 264 часа за всеки курс, общо за трите курса792 часа. - Организиране на 10 дневна почивка на планина. (3 групи деца с възрастни придружители) – общо 76 човека, от които 61 деца с физически увреждания. - Двудневни екскурзии в София с посещение на зоопарк, куклен театър, театрална постановка и кино – 2 групи деца, 2 екскурзии.
Дейност 5: Разработване на методология за предоставяне на услуги в ДДФУ и наръчник за социална работа с деца с физически увреждания Разписване на цялостния процес на реализиране на предоставяната социална услуга; методи на работа и система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на политиките по отношение на децата с физически увреждания в ДДФУ
Дейност 6: Кампания за информиране на обществеността Изготвяне на информационни материали за популяризиране на услугите и осигуряване на публичност и визуализация на проекта. Ще бъдат организирани: - 1 начална конференция за представяне на проекта; очакван брой участници – 20. - 1 Ден на отворените врати – отворен ден за посещение в ДДФУ на граждани, учители и ученици от училищата в града, родители, представители на институциите. Домът ще отвори врати за местната общественост - ще бъдат изложени изработени от децата картини, предмети, отгледани растения, кулинарна изложба, ще бъдат показани ремонтираните помещения за занимания по интереси, ще бъде организиран празник за всички – индикативна дата – 10 юни 2010 г.; очакван брой участници – 200 човека. - публикувани 5 материала в местните и регионални медии и в Интернет сайтове; За визуализацията на дейностите по проекта ще бъдат изработени: - 500 дипляни за проекта и предлаганите от институцията услуги; - 1 възпоменателна табела, поставена на входа на ДДФУ гр. Луковит; - 3 информационни табла – в институцията, в сградата на общинска администрация и Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит; - 5 табели на ремонтираните и оборудвани помещения; - 100 обозначителни етикети за закупеното оборудване.
Партньори
Партньори:
Център за регионално развитие ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 513 BGN
Общ бюджет: 142 016 BGN
БФП: 142 016 BGN
Общо изплатени средства: 141 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 503 BGN
2010 85 011 BGN
2011 20 320 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 31 027 BGN
2010 72 260 BGN
2011 17 272 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 559 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 475 BGN
2010 12 752 BGN
2011 3 048 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 275 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз