Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0029-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0035
Наименование: "Вижте ме, аз съм един от вас"
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: "Подкрепа за развитие на нови форми на комплексни услуги, в среда, близка до семейната, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот. Подготовка на младежите за напускане на специализираната институция чрез формиране на знания и умения за социална интеграция и самостоятелен начин на живот Повишаване на професионалния капацитет на персонала, работещ в ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров" Разработване на методологии, процедури, инструкции и наръчници, за цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта социални услуги.
Дейности: Дейност 1 Подобряване качеството на живот на децата в ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров" Поставените цели в тази дейност са свързани с индивидуална работа с децата, младежите от дома и техните родители, Специализираният екип по проекта ще направи анализ на проблемите за всеки един член на целевата група. Ще се приложат индивидуални планове за работа, като тяхната цел ще бъде реинтеграция на децата и младежите от дома. . Ще се изгради механизъм за работа с родителите на изоставените в дома деца и младежи, като чрез семейни консултации чрез които ще се цели да се постигне реинтегриране на децата и младежите в семейна среда. В рамките на тази дейност ще се изследват моделите на поведение от психолог, който ще изготви индивидуален модел за работа с всеки бенефициент с цел превенция на девиантното поведение. Целевата група по тази дейност е от 20 деца и младежи с умствена изостаналост. Децата и младежите от дома са разделени в 7 групи с относително постоянен обгрижващ екип/групов ръководител, ментори, домакиня/, подпомаган в работата си от социални работници, психолог, психиатър, възпитател със специфични функции, възпитател с методически функции, медицинско лице. В рамките на дейността ще се извърши ремонт на така обособените кухненски разливачни помещения.
Дейност 2 Подготовка на младежите за напускане на специализираната институция чрез формиране на знания и умения за социална интеграция и самостоятелен начин на живот Ще се направи проучване за професионалните потребности на младежите над 16 годишна възраст. В зависимост от техните желания ще се проведе професионално обучение по специалност или част от специалност Обучението ще завърши с издаване на диплома или удостоверение за придобита специалност по професия. Обучението ще се проведе от организация с лиценз от НАПОО. целевата група включва 41 младежи и девойки от 16 години нагоре, на които предстои напускане на специализираната институция през следващите две години. Ще се проведат индивидуални консултации с всяко семейство. Ще се изгради Обществен съвет по проблемите на децата и младежите в институцията. Неговата цел ще бъде да упражнява обществен контрол и мониторинг по предлаганите социални услуги за деца и младежи от дома. В състава на общественият съвет ще влизат представители на дома, представители на общината, местният бизнес и местни НПО.
Дейност 3 Предоставяне на нови и алтернативни социални услуги за деца и семейства в общността 1. „Защитена територия" е форма за социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Комплекса от социални услуги са насочени към създаване на условия за удовлетворяване на техните ежедневни и образователни потребности, като и за развиване на социални и трудови умения за бъдещ преход към самостоятелен живот. Услугите включват организиране на свободното време, лични контакти, програми и услуги за превенция на насилието и други проблеми свързани с целевата група. 4 младежи и 4 девойки са подходящи за самостоятелен живот в „защитено пространство" в ДДЛРГ В рамките на тази дейност ще се извършат необходимите строително-ремонтни дейности за обособяване на “защитената територия”. 2. Център за обществена подкрепа/ЦОП/ е структура, интегрирана в рамките ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров". Основен приоритет в работата на специализирания екип е превенцията на изоставянето на деца, отклоненото поведение, насилието, обучения на кандидат-приемни родители, кандидат-осиновители. В Центъра ще се предлагат услуги за деца в общността и деца в риск, както и семейства от цялата община. Всички родители, които желаят да бъдат информирани и консултирани, във връзка с отглеждането на децата им, ще могат да ползват следните възможности: • семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психосоциални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители-дете; • закрила на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие; насочване към други услуги в общността, включващи настаняване на пострадали; • консултиране и подкрепа за деца с девиантно поведение; • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които се подготвят за напускане на институциите, за тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове, колективно информиране – дейности за информиране и съвети в група (например, беседи с лекар, юрист, специалисти по човешки ресурси към различни предприятия – потенциални работодатели, с представители на властите и др.); • деинституционализация и реинтеграция – социално-консултативна работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; подкрепа и консултации за детето в периода след реинтеграцията;
Дейност 4 Повишаване на професионалния капацитет на персонала, работещ в ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров" Проектът предвижда реализиране на цялостна програма за повишаване на капацитета на персонала: • Въвеждащо обучение на персонала След конкретна оценка на нуждите на персонала от обучение във връзка с реализиране на новия модел на работа и мотивация на екипите за активно участие в обучението се предвижда серия от обучения както за специализирания екип, така и за помощния екип - базисно обучение по социална работа и работа със случай. Въвеждащото обучение ще бъде на 2 модула по 5 дни и ще обхване 30 човека пряко и косвено ангажирани по проекта. • Специализирано обучение, в зависимост от спецификата на услугите – социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства, психично развитие на детето и последици от институционализацията, социална групова работа; формиране на социални и житейски умения; умения за работа в екип. • Супервизия и методическо консултиране Освен обучения, предложението предвижда осигуряването на индивидуални и групови консултации на персонала, където всеки член на екипа ще може да представи случай или професионален проблем възникнал в хода на работата му. През целия период на работа всеки член на персонала, работещ директно с деца ще получава един път месечно индивидуална супервизия и ще има възможност да участва веднъж месечно в групова супервизия.
Дейност 5 Разработване на методологии, процедури, инструкции и наръчници, за цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта социални услуги За подпомагане дейностите по проекта ще бъдат разработени следните методологии, процедури, инструкции и наръчници: 1. методика за индивидуална работа с родители и деца 2. Процедура по представяне на услугите в ЦОП и защитената територия 3. Вътрешни правила и инструкции за работа с деца в риск 4. Наръчник за цялостната дейност на новосъздадения комплекс за социални услуги
Дейност 6 Кампания за информиране на обществеността – изготвяне на информационни материали и други средства за популяризиране на услугите и дейностите по проекта 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на социалните услуги застъпени в проекта. Ще бъде представен екипа за управление на проекта. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. Срещата ще се проведе в наета за целта зала; . 2. Провеждане на работна среща за формиране на обществен съвет – ще се запознае местната общност за проблемите на целевата група и ще се проведе дискусия за възможностите и ролята на обществените организации, общината и частни лица за подпомагане на децата от дома. Срещата ще се проведе в наета за целта зала. 3. Провеждане на информационна среща за отчитане на резултатите на проекта с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни . Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху децата настанени в дома.Срещата ще се проведе в наета за целта зала. 3. Изготвяне на брошура с информация за видовете социални услуги и възможностите за работа с целевата група. 4. периодични съобщения в медиите и на интернет страницата на общината, поставяне на информационна и указателна табели. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 7 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от община Роман . Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на ОП „РЧР” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 058 BGN
Общ бюджет: 146 428 BGN
БФП: 146 428 BGN
Общо изплатени средства: 128 404 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 812 BGN
2010 90 685 BGN
2011 - 13 092 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 404 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 190 BGN
2010 77 082 BGN
2011 - 11 128 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 622 BGN
2010 13 603 BGN
2011 - 1 964 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 261 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз