Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0061-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0032
Наименование: "Чрез лечебна педагогика и социална терапия за успешна адаптация и интеграция на децата с множествени увреждания от ДДУИ, с.Петрово"
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: "Деца с множествени увреждания от ДДУИ с.Петрово, които са на училищна възраст да бъдат включени в социално терапевтична и лечебно обучителна дейност през цялата година в подходяща за това среда. Създаване на ателиета за лечебна педагогика и социална терапия отговаряща на отговарящите цели и задачи."
Дейности: 1.Сформиране на екипа по проекта • Членовете на екипа ще бъдат запознати с целите, дейностите и времевия график на проекта; • Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа. • Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; • Ще бъде обсъден планът за действие и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства план графикът ще бъде актуализиран
2.Организация, управление, наблюдение и отчетност Ръководителят на проекта ще има за задача да следи за ефективното изпълнение на проектните дейности и тяхното своевременно отчитане. Исканията за авансово, междинни и окончателно плащания, междинните и окончателния технически доклади и финансови отчети, ще бъдат изготвяни съгласно Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “РЧР”. Те ще съдържат информация и за всички предприети действия по информиране и публичност.
3. Ремонт на помощна сграда Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител. Подмяна на покривна конструкция, външна и вътрешна дограма, ел. инсталация, изпълнение на външна топлоизолация, оформяна на околно пространство. Доставка на климатична инсталация. Създаване и оборудване на подходящи и уютни помещения /3 ателиета за насърчаване чрез изкуство на 20 деца с множесвени увреждания от ДДУИ с.Петрово чрез лечебно педагогическо въздействие и социална терапия.
4. Набиране на специалисти Разгласяване на проекта, включително чрез медиите, в бюрото за безработни и провеждане на срещи със специалисти за наемането им на работа по проекта и запознаване с неговите цели и задачи.
5.Подбор на подходящи специалисти Провеждане на събеседване с кандидатите с цел: Установяване на мотивацията на кандидатите, запознаване с биографиите им. Установяване на тяхното психическо и физическо здраве.
6.Лечебно педагогическа и Социално терапевтична Децата от целевата група ( 20 деца) заедно с 10 деца доброволци от населеното място пряко ще участват в залегналите по програмата на проекта лечебно-педагогически дейности, като системно ще бъдат обхванати за въздействие и на най-увредените деца настанени в специализираната институция, с цел стимулиране на нервно-психическото развитие и емоционалното светоусещане. За всяко дете от целевата група се прави комплексна начална оценка за определяне на актуалното им състояние и потенциалните възможности за развитие и изготвяне на план с конкретни цели и задачи. Лечебно-педагогическата дейност ще включва: - Логоритмика – насочена е към създаване на оптимални условия за намаляване на езиково – говорните аномалии посредством различни по модалност дейности – пеене, свирене, игри, движения. Чрез елементи на изкуството – музика, детски муз. инструменти и танци могат да се докоснат до положителни емоции, които тласкат към движения и ритъм. Това укрепва телесното развитие, което рефлектира и върху душевното здраве, оказвайки лечебно въздействие върху децата с увреждания. За целта ще се наемат квалифицирани кадри: Логопед – организира и провежда дейностите по логоритмика – седмично 5 часа, месечно – 20 часа, дневни, пътни гр.Сандански – с.Петрово и обратно. Артист/детски учител/ - организира и провежда дейности свързани с изработването на кукли, играта с кукли и театрално представление на приказки - седмично 5 часа, месечно – 20 часа, дневни, пътни гр.Сандански – с.Петрово и обратно. Художник – организира и провежда дейности в ателието по керамика - седмично 10 часа, месечно – 40 часа, дневни, пътни гр.Сандански – с.Петрово и обратно. Психолог – ще извършва непрекъснати изследвания за въздействието на прилаганата лечебно-терапевтична дейност и постигнатите резултати, оказвайки подкрепа на децата от целевата група на проекта и наетите специалисти за работа с тях - месечно – 10 часа, дневни, пътни гр.Благоевград – с.Петрово и обратно, нощувка – 8. Тази дейност предвижда оформяна на Ателие на приказката: Изхождайки от индивидуалните проблеми и различните възможности на всяко дете, чрез изработването на кукли, играта с кукли и театралното представление на приказки, участниците да изпитат радост от придобитите нови умения за общуване, самочувствие и увереност от практическата дейност с куклата. Оживяването на куклата и изразяването на чувства и емоции чрез нея действа лечебно върху детето и го извежда от света на самотата, от състоянието на ранимост и подтиснатост. Представянето на готовия театрален продукт пред деца от масовото училище и пред деца с подобни проблеми изгражда отношение на съпричастност и толерантност към хората с различна съдба. Ателие по керамика: Чрез моделирането с глина, оцветяването с различни по цвят и вид бои на самостоятелно избирани форми, дооформяне на липсващи елементи или фрагмент от даден предмет, декориране чрез комбиниране на различни глинени форми ще се развие зрително- двигателната координация, чувството за цялост, ще се насърчи творческото начало у децата, ще се формира самочувствие от постигнатото, радост от успеха.
7. Доставка на специализирано оборудване Материали за работа в “Ателие на приказката”: 1. За изработване на импровизирани кукли – бои, четки, чаши, дунапрен, лепила, спрей – цветен. 2. За декор при театрелизирането на приказките - плексиглас 3. За запис на плейбек – дискове. Оборудване – 4 маси за работа, 8 стола, касетофон, стелажи за материалите. Материали за работа в “Ателие по керамика”: 1. Глина за изработване на сувенири. 2. Специални бои за керамика – контури. 3. Калъпи за форми. 4. Шпакли, ножчета, дъсчици, четки. 5. Оцветители за боя. Оборудване – Ел. пещ за изпичане на готовите сувенири, маси за работа 4бр., столове 8бр., грънчарско колело / ще бъде поставено в помещение прилежащо на ателието и ще бъде ползвано за изработване на опростени глинени изделия, като участието на децата ще е свързано с художественото оформление на изделията – декоративни чинийки, вази, чаши и др. опростени съдове./ Материали за логоритмика: 1. Камертон – 1 бр. 2. Дайрета – 10бр. 3. Перкусии – 1бр. 4. Акордеон – 10бр. 5. Барабанчета – 10бр. 6. Музикални играчки с ключ – 10 бр. 7. Ксилофон – 10бр. 8. Топки – 10 бр. Доставка на 4 бр. климатични инсталации
8.Дейност Обучение на персонала в ДДУИ село Петрово Необходимостта от промяна на стереотипа на работа и въвеждането в ежедневната практика при работата с хората с увреждания в специализираната институция на нови модели, услуги и подходи е обусловена от утвърждаването на европейските практики и международните стандарти. Големият човешки ресурс, който се труди в Дома в село Петрово, състоящ се от повече от 60 човека, е мотивиран да се реорганизира и да посрещне новите предизвикателства. Освен това важно е да отбележим и значението на пазара на труда за местните хора на тази институция. Село Петрово е разположено в граничен и планински район, силно отдалечен от близките административните центрове – Сандански и Петрич. Професионална реализация за местните хора (основно жени в средна възраст), които работят в Дома е почти немислима на друго място. Ето защо те са силно мотивирани да подобряват своята професионална квалификация и да продължат да се трудят в институцията. Не без значение е и възможността с тези нови знания да помогнат и да бъдат съпричастни за развитието на тежко увредените деца и младежи, бенефециенти на настоящият проект. Т.е. обученията в които те ще се включат ще помогнат в бъдещата им практика и в процеса на модернизиране на институцията. Изборът на тема на обученията е селектиран на принципа отдлу нагоре и е одобрен от управленското тяло на институцията в село Петрово. Списъка с обученията е съгласуван и с делегираните държавни служби, имащи отношение по въпроса в град Сандански, както и с ресорните дирекции в Общинска Администрация – Сандански. Ще бъдат организирано обучение с пет относително независими едно от друго подобучения. Те най-общо ще обхващат следните теми: 1. Глобалната реорганизация и промяна на същността и функциониране насоциалните домове за деца с увреждания. Оценяване, приемане, интеграция. 2. Развитие на детето, чрез подобряване на качеството на живот и качеството на грижа в ДДУИ с. Петрово. 3. Децата и техния скрит потенциал. 4. Децата от специализираните институции и тяхната интеграция в обществото 5. Как да подпомогнем децата от целевата група за изграждане на умения и навици за живот в « Преходно жилище». Обученията, ще бъдат възложени на обучителна институция с лиценз от НАПОО чрез провеждането на малка обществена поръчка по НВМОП. Техническото задание, ще разглежда необходимата квалификация на лекторите, материалите за обучителите, различните методи на обучение. Като важно обстоятелство ще бъде отбелязано необходимостта обучението да се провежда в самия дом в село Петрово, който е относително отдалечен от основните населени места с обучители – град Благовград и град София (утвърдени професионални и университетски центрове). В обучението ще бъдат включении 50 работника от институцията. Тези факти ще бъдат отразени и във финансовата стойност на обществената процедура, за да бъде проявен интерес за включването в нея на обучителните организации.
9. Дейност СЕМИНАР КОНФЕРЕНЦИЯ « Социалнте заведения за деца и тяхната интеграция в обществото» В последните десет години в Република България, активно се дискутираше прилагането в практиката на подхода на деинстутоционализиране на хората от институциите и тяхната поетапна интеграция в обществото. Беше изпълнен изключителен напредък повсеместно. Но малко в сянка, остана съдбата на тези институции, чиито потребители не подлежат на деинстутоционализация – деца, младежи и в по-малка степен възрастни хора с изключително тезки заболявания. Такива институции има във всички напреднали общества в Европа и тяхното значение има важно място в провежданата политика на социални услуги за всички граждани на тези общества. Ето защо днес все повече назрява потребността във фокуса да бъде поставена темата за бъдещето и ролята на институциите в системата на социални услуги в Република България. В рамките на настоящият проект, предлагаме в град Сандански да се организира национална конференция за представители на институциите работещи в България с тежко увредени лица, които нямат шанс да бъдат деинстутоционализирани. На същата конференция ще бъдат поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Агенцията за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието и Министерство на правосъдието, депутати имащи отношение по въпросите и представители на НПО, които работя в сферата на детската грижа. На тази среща ще се дискутират открито проблемите, възможностите и значението на институциите в Република България. Ще бъдат обменени добри практики и професионални методи, които ще намерят отражение в институциите в страната ни. Ще бъде даден шанс да се изгради мрежа за обмен между институциите и специалистите работещи в тях. Предвиденият форум ще бъде тридневен, като на него ще вземат участие повече от 40 представители от повече от 20 институции в България. Също така ще бъдат поканени повече от 15 представители на министерства, агенции, депутати. Резултатите от тази среща ще бъдат обобщени в една книжка, посветена на работата на форума, като това ще допринесе за разпространението на информацията. На семинара ще бъде визуализиран ясно приноса на ЕС и Оперативна програма „Човешки ресурси 2007 – 2013” за провеждането на това събитие. То ще бъде отразено и подобаващо в регионалните и национални медии.
10.Осигуряване на Публичност, Информираност, Визуализация и Прозрачност Дейността включва промотиране на резултатите от проекта пред местните жители. Медийно представяне на резултатите от проекта, включващо кратко телевизионно представяне и 2 статии в местни регионални вестници. Ще бъдат изработени и разпространени 1000 информационни брошури за разпространение на целите и резултати на проекта. Също така ще бъдат изработени два билборда, които ще бъдат поставени на обекта по време на изпълнение на проекта и 2 постоянни мемориални табели, които ще бъде монтирана след приключването му. След одобрение на проекта, при започване на строително-монтажните работи и при приключване на проекта ще бъдат публикувани съобщения на интернет страницата на община Сандански. Изготвяне и поставяне на 5 бр. информационни стикера. Дейността продължава по време на целия период на изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 243 BGN
Общ бюджет: 187 320 BGN
БФП: 187 320 BGN
Общо изплатени средства: 183 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 42 649 BGN
2010 113 541 BGN
2011 26 827 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 251 BGN
2010 96 510 BGN
2011 22 803 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 397 BGN
2010 17 031 BGN
2011 4 024 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 452 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз