Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0027-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0026
Наименование: "За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца"
Бенефициент: Фондация с общественополезна дейност "Кентавър Арт"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и грижи за децата, настанени в ДДЛРГ ” Олга Скобелева”Пловдив, ДДЛРГ “ Мария Луиза “ Пловдив, чрез предоставяне на терапевтична подкрепа за независим живот и социално включване.
Дейности: 1. Популяризиране на проекта Популяризирането на принципите, залегнали в проекта и в директивите на ЕС ще се осъществявa чрез: създаване на уебсайт на проекта, отпечатване и разпространение на брошури и плакати, мултимедийни презентации и медийни събития отразени от пресата, радиото и телевизията, организиране и провеждане на пресконференции при стартирането и завършването на проекта. Предлаганите варианти за информиране на общността и популяризиране на проекта дават възможност да се достигне до по-голяма част от общността. Тази дейност е необходима и за намаляване и превенция на дискриминацията по отношение на децата и младежите настанени в ДДЛРГ .
2.Провеждане на индивидуални психотерапев- тични сесии с децата от институциите За осъществяване на предвидената дейност се планират индивидуални терапевтични сесии с децата и младежите, предложени за работа от институциите. Целта е с помощта на различни терапевтични подходи, децата от целевата група да работят за преодоляване на травмата от изоставянето си и да се подготвят на подсъзнателно и съзнателно ниво за самостоятелен живот.
3. Провеждане на групови терапевтични сесии с децата от институциите За осъществяване на предвидената дейност се планират групови терапевтични сесии с децата и младежите, предложени за работа от институциите. В рамките на сесиите участниците в групите изследват груповата динамика и своята роля в нея.
4. Провеждане на групови супервизии с персонала от институциите Дейността включва осъществяването на групови сесии за изследване на груповата динамика в колектива на институцията и ролята на всеки в нея, както и изследване в рамките на група на казуси и случаи от практиката с предоставени от консултантите терапевтични средства и подходи.
5. Общи групови сесии с участие на деца от институциите и персонала, който работи с тях. Дейността се изразява в организиране на ежемесечни общи сесии – по една за всяка от двете институции ДДЛРГ „Олга Скобелева” и ДДЛРГ „Мария Луиза”. В тях се предвижда да участват всички включени в проекта деца и младежи, както и персоналът на домовете. В тези сесии при желание от страна на институциите биха могли да се включат и повече от предвидените по проекта деца и служители от институциите. Ще бъде създаден дневник, в който децата или служителите ще могат предварително да записват теми или въпроси за евентуално разглеждане на подобна обща сесия. Изследват се отношения, които най-често са от вида „субект – обект на грижа” в посока промяната им в отношения „субект – субект”.
6. Администриране и мониторинг на проекта Ръководителят на проекта планира, ръководи и координира работата на екипа и отношенията с партньорите по проекта, както и отношенията с други институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Координаторът на проекта координира пряката работа по дейностите на проекта, организиране и изготвяне на работните графици на персонала, извършва вътрешен мониторинг на дейностите по проекта чрез организиране на екипни срещи 4 пъти в месеца.
Партньори
Партньори:
Община Пловдив
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 125 BGN
Общ бюджет: 84 127 BGN
БФП: 84 127 BGN
Общо изплатени средства: 84 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 425 BGN
2010 59 593 BGN
2011 - 854 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 611 BGN
2010 50 654 BGN
2011 - 726 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 814 BGN
2010 8 939 BGN
2011 - 128 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 625 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз