Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0023-C0001
Номер на проект: ДОПТ-4/03.06.2009 г.; ДОПТ-18/15.10.2012 г.
Наименование: "Технически помощ за консултантски услуги за изготвяне на необходимите пакети документация за процедури и дейности при подготовка за изпълнение на инвестиционни железопътни проекти"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2009
Начална дата: 03.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на НКЖИ при извършването на необходимите дейности и процедури, съгласно българското и европейското законодателство, за осигуряване на навременна и качествена подготовка на железопътните инвестиционни проекти, включени за изпълнение в ОП "Транспорт" за периода 2007-2013 г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Инфрам" ЕООД
Обединение „ЕКОРИС - ТРИТОН”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 080 BGN
2011 0 BGN
2012 - 19 080 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 218 BGN
2011 0 BGN
2012 - 16 218 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 862 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 862 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.Изготвяне и попълване на формуляри за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт" (ОПТ) 2007-2013 г. за осигуряване на финансиране за необходимите в процеса на подготовка на инвестиционните проекти дейности
Индикатор 2 2. Изготвяне на технически задания за провеждане на процедури, съгласно ЗОП и НВМОП, за избор на изпълнител на необходимите дейности по подготовката на железопътните инвестиционни проекти
Индикатор 3 3. Изготвяне и комплектоване на документации за участие в процедури по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и НВМОП, за всяка една дейност, касаеща качестве-ната и навременна подготов-ката на инвестиционните проекти, Бенефи
Индикатор 4 4. Оценка на съответствието на изготвените извън рамките на настоящия проект формуляри за кандидатстване по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и комплекти документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки за избор на изпъл-нител, съгласно ЗО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз