Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0044-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0019
Наименование: "Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги"
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Оценяване и обучение на кандидат-приемни родители; „Заедно с децата”; Обучение на служителите в ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово; Реинтеграция на децата от ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово; Стартиране на „Лаборатория за изследване на детето”; Изготвяне на Наръчник за приемна грижа; „Лаборатория за изследване на детето”"
Дейности: Дейност 1.1. Регламентиране работата на Екипа за управление на проекта /ЕУ/ Организацията, управлението и отчитането на проекта ще се осъществява от Екип за управление /ЕУ/ на проекта, който ще включва ръководител проект, координатор и счетоводител. Членовете на екипа са избрани на база следните критерии: образователна степен, професионален опит, опит в сферата на настоящото проектно предложение, способност за работа в екип, организационни и комуникативни умения. Ръководителят на проекта, координаторът и счетоводителят са определени, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема с приложени автобиографии (Приложение Г). С тях ще бъдат сключени граждански договори, регламентиращи правата и задълженията им, разпределението на времето за изпълнението им, заплащането съобразно реално отработените часове. Сключени 3 граждански договора /Екип за управление /ЕУ/ на проекта/
Дейност 1.2 Публичност и визуализация При изпълнението на проекта се предвиждат следните мерки: 1.2.1. Информационни материали за промотиране същността на проекта: • отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта сред обществеността – 500 бр.; • публикации в пресата, популяризиращи предлаганата услуга сред общността – 12 бр.; • регулярно ежеседмично радио съобщение – 42 бр.; • плакати - 500 бр.; • билборд - 2 бр. ; • постери на стойка – 7 бр. • Винил – 5 бр. • електронни съобщения на сайта на Община Габрово и партньора по проекта ИМКА - Габрово - 4 бр.; • публикации в пресата за набиране на Експертен екип – 3 бр. 1.2.2. Дейности за визуална идентификация: • отпечатване на брошури за популяризиране на финасиращия орган: – 500 бр. ; • изработване на постоянни визуализиращи табели – 3 бр.; • изработване на лого на проекта -1 бр. • изработване на пакет от отличителни материали с логото на проекта (сувенир, химикалка, тениски, тефтер, работен календар) – 300 бр.; 1.2.3. Организиране и провеждане на информационно-медийни кампании: 1.2.3.1. начална и заключителна среща с представители на заинтересованите страни, институции, местни медии и др. – 2 бр. 1.2.3.2. регулярни медийни срещи за набиране на кандидат-приемни родители, информиране на обществеността за постигнатото в хода на проекта и провокиране на публичния интерес и ангажираност към проблематиката – 5 бр. На регулярни медийни срещи ще се предостави информация за процеса на кандидатстване и одобряване/неодобряване на приемните семейства, разглеждане въпроси на граждани, свързани с приемната грижа. Гореописаните мерки ще доведат до прозрачност и информираност на общността относно заложените цели, постигнатите резултати и добрите практики в хода на проектната реализация. При провеждането на дейностите по публичност и визуализация ще се гарантира поверителността на използваните изображения и данни. Всички продукти, свързани с осигуряване на публичност и визуализация, ще бъдат разработени в съответствие с изискванията за визуализация Регламент (ЕО) № 1083/2006г. и Регламент (ЕО) № 1828/2006г.
Дейност 1.3. Мониторинг и контрол Формите на мониторинг и контрол включват: • Екипът за управление ще провежда ежемесечни организационни срещи с Експертния екип и с цел осъществявне на обратна връзка и контрол посредством предоставяне на иформация за работния процес по всеки конкретен случай; • Ръководителят на проекта при констатиране на нередности ще уведомява договарящия орган или съответно ще представя ежемесечно Декларация за нередности. Проектът предвижда използването на мониторинг и контрол, като средства за гарантиране добро изпълнение на дейностите по проекта, оптимална организация на изпълнение и ефективност на осъществената работа.
Дейност 1.4. Отчитане и докладване Екипът за управление /ЕУ/ ще: • изготвя технически доклади и финансови отчети, съгласно изискванията на настоящата схема и СФУК на Община Габрово; • води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводство. ЕУ ще събира и съхранява всички необходими данни за осъществяване на финансово управление; • поддържа контакти и синхронизира дейността си с Регионалния представител на МТСП в Габрово, Дирекция “Социално подпомагане” – Габрово, Дирекция “Бюро по труда” - Габрово и други страни с професионална ангажираност към съответната проблематика. Осигуряването на отчетност и документираност е в съответствие с принципите на добро финансово управление и точно администриране на дейностите, при съгласуваност и координация с институциите и заинтересованите страни, ангажирани в социалната сфера
2.1. Ремонт и оборудване на работно помещение за предоставяне на услугата 2.1.1. Вътрешен ремонт на зала, намираща се на втори етаж в Дом на културата – Габрово, на обща площ 78 кв. м. /АОС No 181/30.01.1996г. за недвижим имот/. Предвижда се обособяване на 2 помещения, посредством монтиране на плъзгаща преграда - работно помещение за специалистите - 18 кв. м. и зала за дейности по предоставяне на услугата – 60 кв. м. Ще има и възможност за обединяването на двете работни помещения при реализиране мероприятията по проектните дейности. Строително-монтажните дейности, ще включват: щпакловане, грундиране и боядисване на стени и тавани; циклене и лакиране на паркет; ремонт на дървена дограма; демонтаж, доставка, монтаж на дървена врата, вътрешна плъзгаща врата и входна врата. Предвижда се и частичен ремонт на подхода към залата за предоставяне на услугата от западния вход на Дом на културата „Емануил Манолов” – Габрово. С планираните ремонтни дейности ще се осигури подходяща работна среда за осъществяване на дейностите по проекта. Ще се подобrи достъпа, ще се създаде възможност за обособено помещение за подготовка на материали, организиране на дейности и мероприятия от Експертния екип и външните специалисти и отделно помещение за провеждането им, както и за обединяване на двете помещения за по-мащабни дейности. 2.1.2.Оборудване на помещенията с офис техника, и обзавеждане за осъществяване на дейностите по проекта – закупуване на преносим компютър/2 бр./, ксерокс, принтер, климатик, офис обзавеждане/бюра, столове, щкафове, етажерки, метален шкаф за документи, маси/, мека мебел с цел обособяване на кът за индивидуална работа, детски килим. Избраното помещение не позволява достъп на хора с увреждания, затова при включване на участници с увреждания в проектните дейности, ще се използва сградата на партньора ИМКА – Габрово, с осигурен достъп. Изборът на гореописаното помещение се налага поради: • необходимост от работно помещение за предоставяне на услугата - провеждане на обучения, индувидуална и групова работа, работни срещи; • необходимост от обособено пространство за ЕУ, Експертния екип, външния експерт за регулярни срещи, обмен на опит и практики, разглеждане на случаи и др.; • помещението е прилежащо до офисите на партньора – ИМКА - Габрово; • необходимост от избягване на допълнително натоварване на сградата при организиране и реализиране на дейносттите по проекта, чрез насочване на човекопотока през западния вход на сградата; • необходимост от съхраняване, поддържане и подобряване на вътрешния интериор на сградата.. Като допълнителен ефект ще се запази специфичния интериор на вътрешното фоайе на втория етаж, използвано за културни събития.
2.2. Набиране и обучение на специалисти за Експертен екип /ЕЕ/ 2.2.1. Набиране на специалисти за Експертен екип /ЕЕ/ За осъществяване дейностите по проекта и предвид спецификата на услугата е необходимо сформирането на Експертен екип от специалисти. След обява в местната преса в 10 дневен срок ще се набират кандидати за ЕЕ. Подборът на кандидатите, ще се осъществи от Екипа за управление в 10 дневен срок, след приключване събирането на документи за кандидатстване. Специалистите ще се оценяват на база: • необходимо образование /социални дейности, психология, педагогика или други хуманитарни специалности/ и квалификация; • професионален опит или опит в сферата на предоставяната услуга. • лични качества и умения. Експертният екип ще се състои от 5 лица: 2 психолога, 2 социални работници и педагог. Специалистите от ЕЕ съвместно при стартиране на работата ще разработят методология за предоставяне на услугата „приемна грижа” на територията на Община Габрово. Ще работят пряко с всички заинтересовани страни; ще участват в подготовката и провеждането на всички меропрятия по реализиране на проектните дейности; ще осъществяват оценка и обучение на кандидатите за приемни родители и ще изготвят социален доклад с препоръка за вписване или невписване на родителите в Регистъра за премни семейства в Дирекция „Социално подпомагане”. Експертите ще оказват постоянна подкрепа в процеса на подбор и напасване на деца, които ще бъдат изведени в приемно семейство и в процеса на адаптиране на детето за живот в семейна среда; ще осигуряват достъп до постоянна информация за общността и консултации по развитие на услугата. 2.2.2. Обучение на определените специалисти за Експертен екип /ЕЕ/ Планираното обучение на специалистите от Експертния екип ще се осъществи от външен изпълнител, който ще предостави свой експерт - специалист в областта. Обучението ще бъде в продължение на 5 дни по 8 часа, непосредствено след набиране на Екипа и ще включва седните теми: • нормативна база и методология за предоставяне на услугата; • политика за развиване на приемна грижа, представяне на европейски и български положителен опит и добри практики; • приемното семейство – проучване, оценка, обучение и подкрепа на кандидат-приемни родители. Подборът на специалистите от ЕЕ ще се осъществи в условията на прозрачност, обективност и равнопоставеност на участниците. Необходимостта от сформирането и обучението на Експертния екип се обуславя от спецификата на работа при предоставяне на услугата „приемна грижа” и нуждата от специфични познания и умения за пряката работа.
2.3. Оценяване и обучение на кандидат-приемни родители 2.3.1. Консултиране на кандидат-приемни родители и насочване към ДСП /Дирекция „Социално подпомагане”/ След проведените начална среща с представители на заинтересованите страни; медийна кампания за набиране на кандидат-приемни родители; публикации в пресата, популяризиращи предлаганата услуга сред общността ще се приемат за консултиране заинтересованите кандидати за приемни родители, като впоследствие ще бъдат насочвани към ДСП. 2.3.2. Оценяване на кандидат-приемни родители Експертният екип ще оцени кандидат – приемните родители, като осъществи: • минимум 4 срещи-разговори с кандидатите; • 2 посещения в домовете на кандидатите, където ще се отглежда детето; • среща с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите • базово обучение. /чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвътждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях /ПМС №314/04.12.2006 г./ Ще бъдат проведените интервюта и наблюдение на кандидатите, в съответствие с темите заложени в „Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. Проведените срещи ще се документират от специалист от Експертния екип, провел проучването, във формуляр по образец от НУРКПУПС. Събраната информация и данни ще се съхраняват в досието на семейството. По този начин ще се проучат и преценят възможностите да се осигурят подходящи условия за настаняване на дете и мотивацията на кандидатите за приемни родители. 2.3.3. Обучение на на кандидат-приемни родители Обучението ще включва - базово обучение, което ще се проведе при набиране на кандидат-приемни родители. Обучението ще включва 5 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. В обучението ще бъдат включени биологичните деца на кандидатите, съобразно възрастта и степента им на развитие. Обучението е необходимо за формиране на адекватна психологическа нагласа у кандидат-приемните родители за общуване и приемане на детето, както и за придобиване на основни умения за приемничеството. 2.3.4. Последващо поддържащо обучение на кандидат-приемни родители за работа с децата и изграждане на взаимоотношения Дейността ще се реализира от Експертния екип и ще включва: • запознаване със спецификата и поведенческите особености на детето, отглеждано в институция; • възпитателни методи и средства и осигуряване на емоционална подкрепа; • детско развитие и добри практики в грижата за детето, като и индивидуализираното им и прилагане според профила и нуждите детето; • изграждане на умения у кандидат-приемни родители за справяне с трудно детско поведение и конфликтни ситуации при реализиране на грижата за детето. Поддържащото обучение се явява надграждащо спрямо базисното обучение за развитие на знанията и уменията на приемните родители.
2.4. „Заедно с децата” 2.4.1. Съвместни дейности, организирани от партньора ИМКА – Габрово: • среща-запознанство на кандидат-приемните родители с децата от ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово. Срещата ще има опознавателен характер с различни занимателни игри, томболи, дискотека. • колективно честване на лични празници на децата рожденни и именни дни /на тримесечие/; • закриване на учебната 2009/2010 година и Ден на детето за децата до 11 годишна възраст – пикник в местността Градище – Габрово. 2.4.2. Съвместни пътувания: • еднодневна екскурзия до Велико Търново - посещение на музеи и крепостта „Царевец” /октомври 2009 г./; • организиран еко-поход до местността Узана /май 2010г./ и посещение в Посетителския информационен център; • колективно посещение на зоопарк в гр. Ловеч /април 2010г./ 2.4.3. Съвместни празници на кандидат-приемните родители и децата от ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово: Коледа; Осми март; Великден; 24-май. Планираните съвместни дейности са насочени към изграждане на връзки и отношения, допринасящи за цялостния процес на адаптация на детето. Опознаването между детето и кандидат-приемните родители се допълва и подпомага от съвместните дейности и мероприятия, с участието на всички деца от институцията, като се предоставят възможности за активно участие на децата.
2.5. Обучение на служителите в ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово Обучението ще се осъществи от наетия външен изпълнител - в залата за дейности по проекта, в период от 5 дни при провеждане на първата „Лаборатория за изследване на детето”, като ще бъдат тематично представени: • запознаване с действащата в сферата нормативна уредба и придобиване на необходимите знания и компетенции в областта на „приемната грижа”; • запознаване с особеностите на процеса на реинтеграция на детето в биологичното семейство – емоционална подкрепа, професионално консултиране и съдействие ; • представяне на добри практики и положителен опит; • формиране на мотивация за реализиране на приемна грижа и реинтеграция, което е етап от реформирането на специализираната институция, съобразно социалните полититки на Европейско ниво. Повишаване на знанията за „приемна грижа” и реинтеграция у професионалистите е задължителна предпоставка за ефективното провеждане на политиката на реформиране на институцията, съгласно препоръките на ДАЗД.
2.6. Реинтеграция на децата от ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово Препоръката на ДАЗД, от проведена през 2006 г. оценка на ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово, е за реформиране. По данни на директора, в дома към момента има 7 деца, които през почивните и празнични дни са с биологичните си родители. Работи се по формирането на алтернативната на институционалния тип услуга - „седмична грижа”. Експертният екип ще провежда регулярна индивидуална работа с родителите на децата, като осъществява срещи, беседи, консултиране, специализирана подкрепа и професионална помощ. Честотата и продължителността на съвместната работа с биологичните родители ще се определя в зависимост от конкретната нужда и специфика на всеки отделен случай. Служителите в дома и Експертният екип съвместно ще работят с децата, насочени към „седмична грижа” за последващо трайно реинтегриране в биологичните им семейства. За укрепвяане на връзката дете- биологичен родител се предвижда: • колективно посещение на децата от „седмична грижа” и родители в Етнографски комплекс „Етъра” – Габрово; • колективно посещение на Архитектурно-исторически резерват Боженци – Габрово; • парти деца-родители. Горепредвидените мерки са насочени към реализиране на правото на всяко дете да живее с биологичното си семейство и стимулиране на връзката дете-родител, чрез предоставяне подкрепа на биологичните родители и подпомагане процеса на реинтеграция на детето.
2.7. Стартиране на „Лаборатория за изследване на детето” „Лабораториия за изследване на детето” ще се провежда ежемесечно. За целта първоначално ще бъде поканен външен експерт с утвърдена практика. Експертът ще води лабораторията 3 месеца /3 часа на месец/ и поетапно ще обучи специалист /3 месеца по 4 часа/ от Експертния екип, който ще поеме впоследствие дейността на лабораторията. Ще бъде осъществена еднократна супервизия на обучения специалист. Професионалистите, които ще бъдат канени за участие в лабораторията ще подпомагат работата по конкретен казус. Ще са: представители на Отдел „Закрила на детето”, педагогически съветник от училище, психолог в ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово, социални работници или психолози от доставчици на социални услуги в града, членове на екипи в институции, имащи отношение към предоставяне на услуги в общността и др. На всяка лаборатория ще бъде представен по един случай, при който специалист от ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово или от Експертния екип среща затруднения или се нуждае от подкрепа при пряката си работа с децата. Професионалистите, ще имат възможността да дават експертно мнение и предложения за последващата работа на специалиста. Провеждане на „Лаборатория за изследване на детето” ще допринесе за увереност и креативност при вземане на професионални решения от служителите в ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово, чрез получаване на обективно становище от външни специалисти.
2.8. Изготвяне на Наръчник за приемна грижа Опитът от реализираните дейности по проекта ще бъде обобщен и систематизиран в Наръчник за приемна грижа. Наръчникът ще включва информация, която ще бъде систематизирана и подготвена за включване специалистите от Експертния екип а именно: - информация от проведени информационни срещи със заинтересовани страни и медии по време на реализирането на проекта; - информация за осъществени информационни кампании по време на проекта и техният ефект сред обществеността; - информация за проведените индивидуални срещи със заинтересовани граждани; - информация за проведени информационни срещи по отделни населени места на територията на Община Габрово и ефектът от тях и др.; - проведени обучения и дейности; конкретни казуси / случаи; изводи и заключения; обобщение на цялостната дейност; натрупан положителен опит и успешни практики. За постигане на максимален ефект и полезност от Наръчник за социалната услуга „Приемна грижа”, в него ще бъде включена и информация, която ще бъде изготвена от наети двама външни експерти на граждански договори, с опит в предоставянето на социалната услуга „приемна грижа”. 1. Информация за същността на услугата „приемна грижа”; 1.1. Основни стъпки за реализиране на услугата; 1.2. Информация за разликите между приемна грижа и осиновяване; 1.3. Представяне на опит в реализирането на услугата в други държави – видове приемна грижа, добри практики;. 1.4. Интервю с одобрени приемни родители; 2. Информация от проведени анкетни проучвания на територията на Община Габрово, относно: 2.1. Информираност на общността за услугата – нагласата на гражданите за приемната грижа – страхове, силни страни, позитиви и желания; информация относно въпросите, които най – често вълнуват кандидатите за приемни родители; 2.2. Допитвания до специалисти, работещи по услугата „приемна грижа” – силни страни и трудности, успешни практики; 3. Междуинституционално сътрудничество: 3.1 Специфични форми на подкрепа, от която се нуждаят приемните родители в процеса след настаняване на дете в приемното семейство; 3.2. Специфични форми - методи и техники за осигуряване на подкрепа за децата, след настаняването им в дома на приемните родители; 3.3. Избор на методи за работа с останалите заинтересовани страни, партньори в процеса на осигуряване на подкрепа на приемното семейство и на детето (разширено семейство, близки и роднини, съседи, личен лекар, класен ръководител, съученици и приятели на детето и др.) За оформление, дизайн, предпечат и печат на Наръчника за приемна грижа ще бъде нает външен изпълнител.
Партньори
Партньори:
МЛАДЕЖКО ХРИСТИЯНСКО ДРУЖЕСТВО „ИМКА”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 872 BGN
Общ бюджет: 169 916 BGN
БФП: 169 916 BGN
Общо изплатени средства: 169 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 974 BGN
2010 107 751 BGN
2011 26 017 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 578 BGN
2010 91 588 BGN
2011 22 115 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 396 BGN
2010 16 163 BGN
2011 3 903 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 461 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз