Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0014-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0017
Наименование: "Реформиране на специализираната институция ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията", гр.Бургас-процес на промяна на институцията, свързан с качеството на институционалната грижа и отваряне на институцията за предоставяне на алтернативни услуги за деца"
Бенефициент: Сдружение "Асоциация" Детство за децата"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Подпомагане процеса на деинституционализация и реинтеграция за подобряване качеството на живот на децата, настанени в ДДЛРГ «А.Коджакафалията» и създаване на условия за качествени промени в дейността на дома, чрез разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в в специализираната институция. Осигуряване на равни възможности и насърчаване на самостоятелен живот на младежите, на които предстои напускането й. -Индивидуална работа с институционализирани деца: -Психологическо и социално – педагогическо консултиране; -Логопедична работа -Обучителна групова работа с институционализирани деца "
Дейности: 1.УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Ще се сформира екип, отговарящи за изпълнение, управление и координация на предвидените по проекта дейности. Екипът се състои от: общ ръководител, технически координатор и счетоводител. Основните им отговорности ще са свързани със спазване на клаузите на подписания договор, спазване на процедурите и изискванията на Възложителя, упражняване на мониторинг и контрол по време на изпълнение на проектните дейности - както по отношение графика и бюджета, така и по отношение на точното и коректно изпълнение на предвидените дейности. Задачите на екипа ще бъдат разделени на: 1. Изработване на детайлен график за изпълнение на планираните дейности и събития с конкретни отговорници и срокове за изпълнение; 2. Изработване и приемане на методология и процедури за осъществяване на контрол и мониторинг; 3. Назначаване на персонал, обучители и консултанти 4. Организиране на екипни срещи и супервизия на екипа. - ще бъдат провеждани ежеседмични срещи на екипа и работещите по проекта за обсъждане на текущите въпроси и проблеми в процеса на работа. 5.Периодично отчитане на резултатите и вътрешен мониторинг на работата на екипа и постигнатите резултати. - след съвместно изработване на единни критерии за оценка и контрол на работата от екипа по проекта, при стартирането му, общия ръководител на проекта, ще извършва периодично отчитане на резултатите и вътрешен мониторинг на работата на екипа и постигнатите резултати.
2.ИНДИВИДУАЛНО ПСИХО - СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА от ДДЛРГ “Ал.Г. Коджакафалията” За 20 деца се организират ежеседмични сесии в офиса на сдружението със квалифициран социален работник, за предоставяне на индивидуализирана грижа, която отчита потребностите на всяко дете. По време на срещите се споделят лични проблеми, обсъждат и намират съвместно с водещия сесията решения на проблеми от психологическо, емоционално и поведенческо естество и се придобиват навици за вътрешната дисциплина и самоконтрол. Работи се върху интегрирането на отделните аспекти на Аз-а (идентичност), преосмислят се настоящите и се обсъждат нови по-успешни стратегии за справяне с натиска на обкръжаващата и застрашаваща среда, развиват се адаптивните потенциали. Провеждат се практически сесии по придобиване на сигурност в себе си и в собствените способности.
3.ДИАГНОСТИКА, КОРЕКЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ НА ЕЗИКОВИТЕ И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ Децата настанени в ДДЛРГ А.Коджакафалията имат нужда от цялостна изградена мрежа от алтернативни грижи, особено децата със специални потребности, с които специалист логопед ще извършва ежеседмични срещи в офиса на сдружението. Ще бъдат прилагани индивидуални практически упражнения с максимално онагледяване, словесни-разговори, терапевтични методи и наблюдение
4. ГРУПОВИ ДИСКУСИИ с деца от ДДЛРГ “Ал.Г. Коджакафалията” Организиране и провеждане на пет обучителни – дискусии с специалисти на територията на дома, по следните теми : o Превенция на токсикомании Подтемите, които се разглеждат са: вредата от алкохол, наркотици и тютюнопушенето. видове наркотици, азбука на дрогата, плакат “Антидрога”, вредата от алкохола и тютюнопушенето. o Граждански права и образование Подтемите, които се разглеждат са: Конвенция за правата на детето; Приемане на различието; Семейни роли и взаимоотношения; Класът като социална група; Социални отношения. o Превенция на ранна бременност и отговорно сексуално поведение Подтемите, които се разглеждат са: Здраве, Бременост, ППИ, ХИВ и СПИН, Контрацепция: Репродуктивно здраве: социална зрялост, социално функциониране, пубертет, физическа зрялост; Социални последствия от ранна бременност: аборт и ранно раждане (изоставяне на дете в институция, отглеждане в семейство, социален статус на майката); Методи на контрацепция.. o Превенция на насилието, Трафик Основни въпроси са: домашното насилие, насилие в училище и на улицата, сексуално, емоционално, физическо и психологическо насилие, Законодателство, предоставяне на помощ; начини за набиране и обичайни канали за трафик на хора, как да потърсим помощ, информация за служби, предоставящи подкрепа при трафик на хора – местни и международни. o Личностна компетентност Подтемите, които се разглеждат са: Изследване на Аз-а за подрастващи и младежи; Повишаване на социалната компетентност; Решаване на конфликти; Самоувереност и автономност.
5.ТРЕНИНГИ ЗА СОЦИАЛНИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ Най-подходящият метод, подпомагащ постигането на гореописаните цели е работа в група. Процесите при личностното развитие като: себеразкриване, себеутверждаване, проява на силни и слаби страни в поведението е възможно да се проявят и да се разбират само при взаимодействието с другите хора. Поради това ще бъде предоставена възможноста на 24 деца да експериментират с нови поведенчески модели в две групи за самопомощ с по 12 участника – за участници от 13 до 15г и за участници от 16 до 18г., водени от специалисти социални работници на територията на дома в специално оборудвана за целта зала.
6.Клуб традиции и история Организиране и провеждане на група, без терапевтичен характер за 10 деца, от специалист на територията на дома.
7.АРТ - МОДУЛИ Ще бъдат организирани четири групи с по седем деца-участника, които ще се провеждат в дома в специално оборудвана за целта зала, където децата ще могат творчески да изразят себе си чрез изработване на продукти с ръце, ще развият умения, които да могат да приложат в ежедневните дейности, да формират лидерски и организационни качества, които предстои да приложат след обучение в нови професионални умения и много други ценности и способности
8.ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ Ще бъдат проведени седем семинара в специално наети за целта зали, за децата от Дом за деца лишени от родителски грижи “Ал.Г. Коджакафалията”, за персонала на дома, за екипа, лекторите, обучителите и персонала по проекта, за доброволците към асоциациятаи и за студентите- стажанти към асоциацията от специалисти обучители за осигуряване на устойчивост и подобряване на работата съобразена със спецификата на поведенческите и физически навици при конкретна група деца
9.СУПЕРВИЗИЯ По време на изпълнението на проекта ще бъде оказвана професионална подкрепа на професионалистите от супервизор за обсъждане на възникнали в процеса на работа професионални затруднения по повод: индивидуална работа с клиенти, групова работа с деца, възникнали проблеми в екипа - причини и начини за справяне, ролята на специалистите за доброто вграждане на стажантите, студентите и доброволците в процеса на работа.
10.ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ Организиране на две пресконференции и две включвания в радиопредавания - при стартиране и приключване на проекта с цел запознаванена обществеността чрез медиите, за целите, задачите и постигнатите резултати на проекта. Създаване и отпечатване на информационни бюлетини (5 пъти по време на проекта с тираж 100бр.), отразяваща протичането на дейностите по проекта – х 1 на всяко тримесечие; Създаване и отпечатване на плакати и афиши (5 пъти по време на проекта с тираж 100бр.) - във връзка с организирането на празнични концерти и отчети по проекта. Концертна дейност – ще бъдат организирани и проведени 5 концерта в специално наети за целта зали Дейността има за цел да популяризира творческите постижения на децата, участващи в обучителни групи по проекта. Концертната изява на децата дава възможност на обществеността от града да се запознае с институционализираните деца. Това опознаване допринася за промяна на обществените нагласи към тази целева група. Документален филм - при приключване на проекта - Период на изпълнение: 11 месеца за заснемане на суровия материал и 1 месец за монтаж и озвучаване;
11.НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Участия в НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ КАТО ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ от практическия опит по проекта. • Предвидени са разходи за пътуването до Университети в страната, където се провеждат Конференциите. • Такса право участие, в която включена публикуването на доклада в сборник от Конференция Издаване на УЧЕБНИ ПОСОБИЯ – описване на практическия опит от проекта и разпространение на резултатите от работата с институционализирани деца. Публикация от изследователската дейност – описание на изследователския резултат и разпространение на резултатите от работата с институционализирани деца.Ще бъдат направени следните две проучвания с цел “Изследване на обществените нагласи към институционализираните деца” и “Изследване на вътрешните нагласи и междуличностни отношения на институционализираните деца”. Изследването ще бъде направено чрез анкета и интервю. В проучването ще бъде включена Бургаска област.
Партньори
Партньори:
Община Бургас
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 586 BGN
Общ бюджет: 76 775 BGN
БФП: 76 775 BGN
Общо изплатени средства: 77 123 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 117 BGN
2010 28 014 BGN
2011 33 261 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 268 BGN
2015 0 BGN
77 123 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 549 BGN
2010 23 811 BGN
2011 28 272 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 568 BGN
2010 4 202 BGN
2011 4 989 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 268 BGN
2015 0 BGN
10 491 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз