Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0039-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0015
Наименование: "Шанс за децата в дома"
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: " Създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на деца от ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” - община Велико Търново, чрез създаване и развиване на услугата „Център за настаняване от семеен тип”; Осъществяване на подходяща закрила на 16 деца от ДДЛРГ чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на специалисти, работещи с деца. "
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Велико Търново за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта
Дейност 2: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта Експерт-консултант ще разработи: 1. „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ” 2. „Правилник за вътрешния ред” 3. „Правила и процедури за осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот» - противопожарна охрана, съхраняване на миещи и перилни препарати и др. 4. „Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация” 5. Междуинституционални договори за работа на местно ниво. 6. „Процедура за жалби и сигнали”. 7. „Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. 8. Процедура по прием в ЦНСТ. 9. „Правила за доставка на комплекса от услуги в ЦНСТ”; 10. Длъжностни характеристики на персонала на ЦНСТ 11. ”Правила и процедури за осигуряване здравето на детето – потребител на услугите в ЦНСТ”. 12. „План и програма за обучение и развитие на персонала” 13. Други правила и процедури, съгласно изискванията на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. 14. Споразумение за сътрудничество с РИО на МОН, РЦЗ, Великотърновски университет Издава се „Наръчник за работа в ЦНСТ”, който се изготвя, редактира и представя за печат от експерт, нает на граждански договор за тази цел.Наръчникът ще бъде полезен на специалисти, предоставящи социални услуги за деца в общността.
Дейност 3: Подготовка, оборудване и обзавеждане на помещенията. Двата Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат обрудвани обзаведени тка, че да създават среда, близка до семейната. Ще бъде обособен, оборудван и обзаведен Консултативен кабинет за работа с родители и консултации с външн специалисти. В консултативния кабинет ще се съхраняват досиетата на децата, както и документация по проекта. 1. На база на сключения договор с Договарящия орган и одобрен бюджет по проекта, екипът за управление на проекта, с помощта на външен експерт, ще изготви график за предстоящите тръжни процедури. Външният експерт ще разработи тръжното досие за доставка на обзавеждането и оборудването, съгласно изискванията на нормативната уредба и на Договарящия орган. 2. Обявяване на тръжната процедура в средствата за информиране; предоставяне на пакета от документи на разположение на потенциалните доставчици; събиране на оферти в указания в обявата срок. 3. Провеждане на тръжна процедура и избиране на изпълнител – фирма доставчик. 4. Избраната фирма изпълнител доставя и монтира обзавеждането и оборудването. Помещенията се нуждаят от ремонт, който ще бъде извършен от община Велико Търново. Средствата са осигурени от ОП «Регионално развитие».
Дейност 4: Подбор и назначаване на персонал на ЦНСТ Съгласно определените държавни стандарти за численост на персонала и за веществена издръжка на делегираните от държавата дейности Центърът за настаняване от семеен тип за деца с увреждания ще работи с персонал от 6 души, в това число: • Ръководител – 1, ще ръководи двата ЦНСТ; • Социален работник – 1; • Възпитател – 1; • Психолог – 1; • Специален педагог – 1; • Медицинска сестра – 1. Вторият център за настаняване от семеен тип ще работи с персонал от 5 души: • Социален работник – 1; • Възпитател – 1; • Психолог – 1; • Специален педагог – 1; • Медицинска сестра – 1. Социалните работници и психолозите ще оказват помощ и подкрепа на родителите на децата, настанени в ЦНСТ. При необходимост ще се включват и останалите членове на екипите на ЦНСТ. Координацията на процеса по подбор и назначаване на персонала се извършва от Комисия по подбор. Комисията се състои от ръководителя на проекта, експерт по подбор на персонал, двама представители на Община Велико Търново. Работата на Комисията цели постигане на по-голяма ефективност при провеждането на подбор, както и максимално точна оценка на подадените кандидатурите. Процесът на подбор и назначаване на персонал следва следните стъпки: • Изготвяне на длъжностни характеристики • Публикуване на обяви за назначаване на персонал – извършва се след финализиране на критериите за подбор и при наличието на длъжностна характеристика, определяща изискванията към кандидатите • Приемане и регистриране на кандидатури • Преглед и оценка на постъпилите кандидатури • Създаване на 'къса листа' от подходящи кандидатури • Насрочване на дати за интервюта • Провеждане на интервюта с кандидатите • Окончателен подбор на кандидати • Сключване на договори с избраните кандидати • Инструктаж на персонала Ръководителят на ЦНСТ е отговорен за организирането, разпределянето и координирането на всички дейности в Центровете. - Останалите служители работят на смени и предоставят денонощна 24-часова грижа. - Социалните работници оказват подкрепа и изпълняват дейности по социална рехабилитация на децата, отговорни са за осъществяването на връзки със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка с биологичното семейство на детето или неговите потенциални приемни родители. - Педагозите и специалният педагог носят основна отговорност за обучението и образованието на децата.
Дейност 5: Обучение на персонала на ЦНСТ, ДДЛРГ и на специалисти от системата за закрила на детето. 1.Одобреният персонал на ЦНСТ, заедно с професионалисти от системата за закрила – представители на местната власт, Общинска комисия за закрила на детето, и персонала на ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”, преминават специализиран курс на обучение за предоставяне на услугата „Център за настанявaне от семеен тип”, включващ индивидуална работа по случай, изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за грижи, работа с родители, реинтеграция, социална интеграция. Обучението ще се проведе от двама обучители в рамките на четири 2-дневни обучения и ще включва по 25 участника. Обученията ще се провеждат от външен изпълнител, притежаващ лиценз от НАПОО и съгласно изискванията на ПМС № 55/12.03.2007г.
Дейност 6: Актуализиране на индивидуалните оценки на потребностите на настанените деца в ДДЛРГ. Актуализирането на социалните оценки на децата ще се извърши от мултидисциплинарен екип, състоящ се от: • външни експерти – социален работник и психолог; • водещият случая социален работник от ОЗД; • ключовият социален работник на детето; • директорът на ДДЛРГ; • педагог от ДДЛРГ; • ръководителят на ЦНСТ. Актуализирането на социалните оценки на децата от институцията ще подпомогне както екипа на ЦНСТ и по проекта при изготвянето на плановете за грижи на настанените деца в двата ЦНСТ, така също и при работа с родителите. Събраната информация за всяко дете ще подпомогне екипа на ОЗД да актуализира плановете за действие на децата и да заложи краткосрочни и дългосрочни цели за осигуряване правата на децата. Наетите външни експерти ще имат опит при разработване на планове за грижи и при работа с деца в риск.
Дейност 7: Подбор на потребителите на услугите. Екипът от експерти – консултанти по проекта, съвместно с новоназначения екип на трудов договор на Центъра за настаняване от семеен тип, прави подбор на децата според индивидуалните оценки на потребностите на децата и правилата, определени в „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ”. Мултидисциплинарният екип изготвя: • планове за грижи на настанените деца в ЦНСТ и в ДДЛРГ. Плановете за грижи се обсъждат с детето (в зависимост от неговата възраст развитие) и с неговите родители; • индивидуална развиваща програма за всяко едно дете от ЦНСТ. За всяко дете се определя ключов социален работник, който работи в тясно сътрудничество с водещия социален работник по случая от ОЗД и с родителите на детето. Братя и сестри се настаняват заедно в ЦНСТ.
Дейност 8: Обменно посещение в ЦНСТ за деца с увреждания в гр. Русе Екипите на двата ЦНСТ, двама представители на общинска администрация В. Търново, двама представители на ДДЛРГ и екипът по проекта ще посети ЦНСТ за деца с увреждания в гр. Русе. Ще бъдат споделени трудности, предизвикателства и добри практики при предоставяне на алтернативни услуги за деца с увреждания, както и при работа с родителите на децата. За групата от 19 души ще бъде осигурен транспорт от В. Търново до Русе и обратно, нощувка и вечеря. С посещението в Русе ще се постави начало на работни срещи между доставчици на алтернативни социални услуги за деца от двата града.
Дейност 9: Предоставяне на комплекс от услуги в „Център за настаняване от семеен тип” Центърът за настаняване от семеен тип предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца в общността. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги за посрещане на основните жизнени потребности – включват осигуряване на питателна и качествена храна, осигуряване на чисто, уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и почивка, осигурен достъп и развиване на умения за самостоятелно ползване на баня и санитарен възел; 2.Услуги за надграждане на основните жизнени потребности – включват индивидуални занимания за развитие на образното мислене и речевите възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуална или групова работа, изслушване или игрови и творчески активности. Приемът на детето в центъра става с направление за социална услуга, издадено от директора на дирекция «Социално подпомагане», придружено с план за действие, социален доклад и оценка на случая. В Центъра се води регистър на потребителя. Всеки потребител на услугите в центъра има оформено лично досие, което съдържа: лични данни и предхождаща приема в центъра лична история, препис от акт за раждане; направление за ползване на социална услуга и съпътстващите го документи; оценка на потребностите; индивидуален план за предоставяне на социални услуги; програма за развитие на детето; документи, отнасящи се до здравето и интелектуалното развитие; формуляр за здравни грижи; формуляр за предоставени консултации и други. Важна част от документацията в центъра е рапортната книга, в която всеки дежурен от екипа за предоставяне на услугите вписва събитията и основните дейности от деня или нощта. Така трансферът (предаването на работна информация в края на една и началото на друга работна смяна) дава възможност за по-добра организация и координация на работещите в центъра. Като задължителна документация в центъра има още и: - Подробно описание на вида и качеството на предоставяните услуги в Центъра; - Дневник за регистрация на жалби от децата, техните родители, настойници/попечители или от лицата, които полагат грижи за детето и от персонала; - Писмено разработена политика относно обучението на персонала; - Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация; - Междуинституционални договори за работа на местно ниво. 1. Комплексът от услуги, предоставяни в ЦНСТ включва: осигуряване на сигурна и безопасна среда на живот за детето 24 часа в денонощието; осигуряване на подслон и храна; осигуряване задоволяването на здравни потребности; осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата; включване на детето в образователния процес, „Училищна подкрепа”; консултиране и информиране; обучение в жизнени и социални умения; организиране на свободното време; съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция. 2.Дейностите, които се осъществяват във връзка с предоставяния комплекс от услуги са следните: 2.1.Обучителни и образователни дейности; 2.2. Терапевтични дейности: предварително планирани сесии с психолог, насочени към изграждане на доверителни отношения, откриване и споделяне на преживяното, преодоляване на последиците от травмата, стабилизиране на психоемоционалното състояние, изграждане на нов поглед за бъдещето и алтернативи за бъдещото развитие; 2.3. Занимателни дейности: арт-терапевтични дейности, грижа за цветята – в саксии и градинката в двора; включване в домакински задължения, поддържане на реда и чистота; спортни дейности, фитнес – организиране извън центъра; включване в читалищна дейност. 2.4.Социална рехабилитация: групова и индивидуална работа по предварително планирани теми за придобиването на различни социални умения чрез специално организирани тренинги; обучение в организация и управление на собствените финансови средства. С участие на децата при равно разпределяне на отговорностите се изготвя седмичното меню. В деня, преди готвенето, децата пазаруват колективно хранителни продукти, необходими за изпълнение на дневното меню за деня, в който те приготвят храната. По време на пазаруването се учат да разпределят определени средства, да проучват пазара, да избират качествени, но на добра цена продукти. Не маловажни са ежедневните занимания за придобиване на трайни навици за лична хигиена, пране и гладене на собствените дрехи. Децата се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по подръжка на реда, хигиената, грижата за опазване на околната среда. 2.5 Мениджмънт на свободното време - работа с природни материали; организиране на празници и тържества; придобиване на готварски умения; придобиване на елементарни шивашки умения; придобиване на компютърни умения; включване в читалищни инициативи; посещение на Общинския център за работа с деца.
Дейност 10: Консултиране. Супервизия на персонала 1. Консултиране на децата, техните родители и персонала - Извършва се от външни консултанти. Започва през втория месец от стартиране на услугата и се провежда ежемесечно. Консултациите са групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният консултант - експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Предвидени са 7 консултации в рамките на 2 дни. 2. Супервизия на персонала – извършва се от външен супервизор. Започва през третия месец от стартиране на проекта, ежемесечно до края на проекта. Супервизията е групова и индивидуална. Предвидени са 6 супервизии.
Дейност 11: Популяризиране на проекта. • Провеждане на две конференции - встъпителна и заключителна. • Издаване на информационни материали и публикации в медиите Предвижда се провеждане на 2 еднодневни конференции по проекта с по 30 участника. Встъпителната конференция ще подпомогне запознаване и популяризиране на дейностите по проекта. - Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. В края на проекта ще се проведе заключителна конференция за отчитане на постигнатите резултати от проекта, предизвикателства и трудности, бъдеще на новоразкритите и функциониращи ЦНСТ. В рамките на проекта ще бъдат разработени, отпечатани и разпространени 500 дипляни и 1000 брошури за проекта. При разпространение на информационните материали активно ще се включат и децата от ЦНСТ. Ще бъде изработена и поставена информационна табела на Центровете за настаняване от семеен тип на видно място на фасадата на сградата, предоставена за нуждите на Центъра
Партньори
Партньори:
Община Велико Търново
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 494 BGN
Общ бюджет: 167 293 BGN
БФП: 167 293 BGN
Общо изплатени средства: 167 270 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 499 BGN
2010 78 518 BGN
2011 53 253 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 270 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 174 BGN
2010 66 740 BGN
2011 45 265 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 325 BGN
2010 11 778 BGN
2011 7 988 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз