Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0064-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0012
Наименование: "Център за информиране, консултиране, подкрепа и обучение на деца в гр.Враца"
Бенефициент: Фондация "България Европа Земя"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: "Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на младежите от уязвимите групи и техните семейства, чрез предоставяне на социални услуги към младежите, напускащи институцията. Проектът ще повиши качеството на предоставяните алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в домовете за деца, лишени от родителски грижи в община Роман и община Берковица. ЦИКО и подкрепа на децата - условия за развитие на потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация."
Дейности: Дейност 1: Създаване на оперативни правила за работа и сформиране на екипите по проекта. Създаване на структура на управление, формиране на екип на проекта, планове за реализация на дейностите. Дейности: • Създаване на екип на проекта. • Създаване на правила за водене и отчетност на проекта. Създаване на оперативен план за изпълнение на дейностите. Възлагане на задачи на екипа за изпълнение на проекта. • Създаване на конкретни планове и графици за изпълнение на проекта. • Създаване на партньорски контакти с външни участници в проекта. Сформиране на екип за управление и отчетност: Проектен екип: - ръководител, - координатор - счетоводител - специалист връзки с обществеността Сформиране на екип от специалисти за извършване на специфичните проектни дейности за предоставяне на социални, психологически, консултантски и образователни услуги: -Управител; -Социален работник; -Психолог; -Педагог; Екип консултанти към центъра/ с непълна ангажираност: - Трудотерапевт - Медик – терапевт - Консултант – юрист Осигуряване на ресурси за дйността: заплати, пътни и дневни гориво
Дейност 2: Провеждане на процедури за поддоговаряне на необходимите за проекта материали, технически средства и услуги. Осигуряване на средства и ресурси за новосъздадения център по проекта. Дейността включва създаване на база за реализиране на дейностите: Осигуряване на помещение и свързаните с функционирането и поддръжката му разходи. /по описи в Бюджет на проекта / Наем на транспортно средство за екип на проекта и дейности, свързани с целевите групи -Провеждане на процедури за поддоговаряне на необходимите за осъществяване на проекта услуги и доставки. Дейностите включват осигуряване чрез поддоговаряне на оборудване, доставка на материали и учебни пособия за обучаемите, наем на оборудване за лекторите, доставка на оборудване, свързано с подобряване на средата за обучение. Фирмите - поддоставчици ще бъдат избрани на база оферти, като ще се избере най-изгодната и качествена от тях по правилата за поддоговаряне на ПМС 55 / 2007. Описание в глава „Методика”. Ще бъдат осигурени чрез доставка /по опис/: - технически средства - оборудване - материали за обучение - консумативи
Дейност 3: Стартиране дейността на центъра. Предварителни действия за подготовка и разпределение на групите бенефициенти по проекта. Консултативни и обучителни дейности. Преди започване на конкретната индивидуална работа с децата следва да се направи обстойно проучване на техните досиета и индивидуални планове за грижа, по които са работили специалистите от ДДЛРГ. Необходимо е да се познават добре методите за работа с конкретните бенефициенти (общуване, проблеми, резултати, напредък, дефицити и др.), за да се изработят адекватни планове за грижа. Специалистите от екипа на Центъра провеждат срещи с всяко дете и на база предварително подготвена социална анкета, установяват уменията и дефицитите, проблемите и потребностите, психологичния и здравен статус на децата. Дейността включва провеждане на обучения в центъра и в институциите – партньори по проекта, предоставяне на консултантски услуги, услуги за подобряване социалната и личностна интеграция на целевата група. Реализация на индивидуалните програми и плановете за действие - изготвени за всяко дете. Екипът на центъра ще съдействат за личностно изграждане на възпитаниците на двете институции, ще организират за навършващите пълнолетие срещи с работодатели и интитуции от сферата на образованието, ще предоставят набор от услуги, които да подпомогнат децата при намиране на по-нататъшна реализация в живота. Психологически консултации – оказване на специализирана подкрепа на децата от целевата група за разрешаване на проблеми, свързани с преодоляване на емоционални дефицити, развитие на индивидуални качества и умения за общуване и социална адаптация. Основни етапи за реализация на дейността: - Снемане на психологичен и здравен статус и изготвяне на социалната анкета на всяко дете от целевата група. - Обсъждане на социалната анкета, здравния и психологически стратус на всяко дете от членовете на екипа Избор на възможности за социална рехабилитация успешна интеграция. - Реализация на индивидуалните програми и плановете за действие - изготвени за всяко дете. Реализация на план за действие –на този етап специалистите извършват същинската работа по консултирането и подпомагането на децата. - Изпълнява се записаното в индивидуалната програма на всяко дете. и подпомагане на децата. Изготвя се график за провеждане на консултациите на специалистите от екипа с децата. Членовете на екипа поддържат постоянен контакт с различни институции, имащи отношение към интеграцията на децата в новата среда.
Дейност 4: Консултативни дейности и провеждане на обучения за персонала на домовете – партньори по проекта. Част 1. Супервизия. Екипът, който ще осъществи на практика супервизията в ДДЛРГ включва социален работник, психолог, методист. Участниците в екипа отразяват в Дневник основните цели на супервизията , кои членове от персонала в ДДЛРГ ще участват и изготвят оценка на участвалите в супервизията. Супервизията съчетава елементи от специализираното консултиране и от психотерапията тъй като тълкуването на проблемите се извършва на тези две равнища.Така се създават условия за осъзнаване на собственото поведение в професията и свързаните с него чувства , както и за предприемането на конкретни действия за позитивна промяна. Супервизията ще се проведе : - Индивидуално за ръководния и педагогически персонал на двата дома – директор , социален работник , психолог , педагози - Групово за помощния персонал Основните теми , които се обсъждат по време на супервизията са : - подобряване на работната атмосфера - подобряване организацията на работата - превенция и развиване на способност за справяне вътре в живота на помагащия-/ самообвинения ,самонаранявания , / - емоционалните и личностни характеристики на специалиста се проявяват в единство с професионалната му дейност - чрез супервизия се постига ясно разграничаване между личност , роля и функция на специалиста. Част 2. Тематично обучение „Подобряване на грижата за деца в институциите” / 4 месеца, общо 8 еднодневни срещи/ Обученията са прагматично насочени и ще обхванат следната тематика: Методика на социалната работа с деца – цел , модели, принципи на социалната работа с деца: - Взаимно уважение и разбиране между децата и персонала , съобразена с индивидуалността на децата. - Насърчаване на децата да участват в подходящи за тях дейности през свободното си време и да развиват своите умения и таланти. - Защита от насилие , злоупотреби и тормоз - Насърчаване на децата да създават и подържат приятелски контакти със свои връстници извън институцията - Въпроси свързани с вътрешния ред на специализираната институция - Запознаване с добри национални и международни практики . Групова работа – социална работа в група, анализ на групата, среща в групата, оценка на групата: - Оформят се две групи: 1.Педагози- възпитатели, соц.работник, психолог; 2.Помощен персонал; Участниците в групите споделят своя опит и възникнали проблеми при работата с деца: - Супервизия; - Обучение на персонала да не проявява толерантност и антипатия към децата , отделна личност или групи.
Дейност 5. Работа с децата от институции, техните семейства и персонала на ДДЛРГ. Дейностите включват: - Предоставени консултантски, терапевтични и подкрепящи дейности на целевата група. Те имат нужда от специална подкрепа при напускане на институцията и прехода към самостоятелен живот. Те се нуждаят от знания и социални умения, които да им помогнат при продължаване на обучението, намиране на дом и работа, справяне с ежедневните житейски задачи. - Проведени дейности по работа със семейства, ведомства, намиране на подходяща работа и др. на основата на анализа за конкретни случаи на бенефициенти, както и на потребности от реализация на завършващата фаза на изготвените планове за грижи за бенефициентите, по които работата се индивидуализира. Предоставяне на социални, правни, психосоциални и психологически консултации. Прилагане на мобилен подход, с който се осигурява възможността за посещение в дома на семейството. - Провеждане на индивидуални и групови обучения, насочени към бенефициентите по проекта – децата, настанение в ДДЛРГ, със специален фокус към уменията за самостоятелен начин на живот, живот след напускане на институцията и възможности за успешно социално включване. - Училище за родители: Консултация и подготовка на родителите за завръщането на децата им от ДДЛРГ. Това са родители , които са били болни или в затвора но не са лишени от родителски права. Работата на екипа включва: 1. Консултиране и мотивация, за това да поемат сериозен ангажимент и отговорности по възпитанието и грижите за детето; 2. Консултиране и подготовка за явяване на интервю за работа, как да потърсят и намерят подходяща работа / достатъчно доходна и със свободно време за детето / 3. Консултиране на родителите как да потърсят помощ от институциите / Дирекция „Социално подпомагане „ ТЕЛК , НОИ и др /, консултиране на родителя как да подготви детето в самостоятелност, отговорност. - Професионално консултиране и ориентиране на младежите напускащи ДДЛРГ . Тази дейност е необходима , за да се подготвят младежите за бързо адаптиране към живот извън институцията, включително: консултации за професионално ориентиране / подбор на подходящ курс за посещение към Бюрата по труда /; необходимост от подготовка за явяване на интервю за работа; готовност за започване на предложена работа, консултация за избор на подходяща работа, с цел финансова независимост.
Дейност 6. Изработка на продукти за популяризиране и разпространение на информация, разработки и материали във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Разпространение на продукти и резултати от дейностите. разпространение на информация, разработки и материали във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Изработка на продукти за популяризиране и разпространение на информация: - Създаване на интернет сайт на проекта с актуална информация за проекта и с функции, които да позволяват да се извършват всякакви промени във визията и функционалността му. - Създаване на 30 секунден информационен ТВ клип за проекта и целите му. 10 излъчвания на клипа в регионалните и кабелните телевизии. - Създаване на 15 минутен информационен ТВ филм за проекта и целите му. 10 излъчвания на филма в регионалните и кабелните телевизии. - Публикуване на обяви за публичните събития – 30 бр. в регионална преса. - Публикации в национална преса – 10 бр. - Изработка на 1000 брошури за проекта и целите му и за публичните дейности на проекта; - Изработка и разпространение на презентационен диск DVD формат с информация и материали по проекта – 200 бр. Изработка на баджове за участници в публични дейности -200 Разработка и реализация на помагала и материали, подкрепящи основните дейности по проекта: - Изработка и печат на наръчник за младежи, напускащи социалните институции. Наръчникът е насочен към младежите в риск, които ежегодно напускат социалните домове и търсят начини да се справят с новите предизвикателства на живота извън институцията. Наръчникът ще дава съвети и примери за различни ситуации, в които могат да попаднат напускащите институции младежи и какво трябва да направят при прехода към независим живот. Ще бъдат включени полезни съвети за определени ситуации и какво може да очакват като подкрепа от различни държавни и неправителствени организации, 60 стр., формат А5, 700 бр. - Изработка и печат на наръчник за провеждане на консултации и обучения за социално включване, обучения за умения за самостоятелен начин на живот. Наръчникът ще бъде предназначен за специалисти и педагогически персонал – работещ в институции от типа ДДЛРГ, 80 стр., формат А5, 700 бр. - Изработка и тиражиране на мултимедиен диск „Живот след напускане на институцията” с хиперлинкове и множество ресурсна информация. Мултимедийната презентация е предназначена за деца от институциите в процес на преход. Този продукт ще бъде достъпен и във формат, който ще бъде възприет от младежте заради съвренна визия и ориентираност към младежи. Формат DVD, дизайн, опаковка, 700 бр. *Поддоставчиците на услуги и продукти ще бъдат избрани на база оферти, като ще се избере най-изгодната и качествена от тях по правилата за поддоговаряне на ПМС 55 /2007.
Дейност 7. Дейности за осигуряване на публичност – провеждане на публични срещи, обучения, тематични форуми и дискусии. Дейностите включват провеждане на широк спектър от публични срещи обучения, тематични форуми и дискусии, както следва: Среща 1: Провеждане на двудневен публичен форум „За по-добро бъдеще на децата”. Форумът има за цел да срещне мненията на всички заинтересовани страни. Участници ще бъдат представители на общинска и централна администрация, институции – ангажирани с проблемите на децата, настанени в домове, НПО – активно работещи в сферата на алтернативните социални услуги за деца, ръководен и педагогически персонал на домовете за настаняване на деца от северозападна България, представители на медии. Поканени участници: 50 души Среща 2: Провеждане на двудневен тематечен семинар „Грижа за децата от институции. Развитие на социалните услуги за деца” с участието на специалисти, местна и централна администрация, ангажираи с предоставяне на социални услуги за деца, институции за настаняване на деца от северозападна България. Поканени участници: 60 души Среща 3: Провеждане на двудневно тематично обучение за представители на общини и НПО от северозападна България „Тенденции в развитието на алтернативни услуги – насочени към децата от институции”. Основна тема ще бъде и създаването на възможности за социално интегриране на децата във връзка със закриване, преструктуриране и реформиране на институциите за настаняване на деца в севрерозападна България. Поканени участници: 40 души Среща 4: Организиране на двудневен форум „Детска конференция”. Участници ще бъдат навършили пълнолетие деца, настанени в 3-те институции, партньори по проекта, представители на НПО и административни структури, ангажирани с грижата за деца от институциите. Поканени участници: 50 души Среща 5: Организиране на двудневна обществена тематична среща „Осиновяване и приемна грижа” на която ще бъдат поканени граждани, желаещи да пристъпят към осиновяване на деца, приемни семейства – кото да споделят опита си и представители на социални служби и административни структури, ангажирани с реализацията на местните политики по осиновяване и приемна грижа. Поканени участници: 40 души Среща 6:. Заключителна среща по проекта. Организиране на двудневна тематична среща „Образование, заетост, бъдеще за децата от институции” на която ще бъдат поканени представители на социални служби и административни структури, ангажирани с реализацията на местните политики по осиновяване и приемна грижа, минимум 30 деца от домовете – партньри по проекта, представители на местен бизнес, представители на средни и висши училища. Поканени участници: 70 души Форумите ще се водят от модератори / лектори/. За нормалното протичане ще се осигури зала, презентационна техника, кафе пауза. Участниците във форума ще получат информационни популяризиращи проекта материали. Ресурси за провеждане на дейността: Човешки ресурси – осигурени средства за водещи срещите /модератори/, лектори и обучители, по 2 души за всяка среща, общо 12 дни за провеждане на дейностите. Други ресурси: наем на зали за провеждане на дейностите, осигуряване на дневни, нощувки и кетъринг за участниците. *Поддоставчиците на услуги ще бъдат избрани на база оферти, като ще се избере най-изгодната и качествена от тях по правилата за поддоговаряне на ПМС 55 /2007.
Дейност 8. Заключителни дейности по проекта Дейността включва: - Подготовка за продължаване на дейността на ценъра и мултиплициране на резултатите. - Разпространение на информация, продукти и резултати от проектните дейности - Одит, финансова и техническа отчетност на проекта.
Партньори
Партньори:
Община Берковица
Община Роман
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 522 BGN
Общ бюджет: 240 170 BGN
БФП: 240 170 BGN
Общо изплатени средства: 234 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 398 BGN
2010 201 057 BGN
2011 55 623 BGN
2012 - 7 581 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 15 571 BGN
234 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 188 BGN
2010 170 899 BGN
2011 47 279 BGN
2012 - 6 444 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 210 BGN
2010 30 159 BGN
2011 8 343 BGN
2012 - 1 137 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 15 571 BGN
22 003 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз