Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0045-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0006
Наименование: "Заедно за децата на Варна"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Реформиране на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Другарче», община Варна: 1. Разработване и предлагане на социални услуги от резидентен тип, Център за настаняване от семеен тип и социално-консултативна рабта с деца и родители. 2. Повишаване нивото на знания и умения на професионалистите предлагащи социални услуги за индивидуална работа по случай. 3. Създаване на мултиинституционална мрежа за работа с клиенти и подобряване качеството на живот на настанените деца. "
Дейности: 1.Обзавеждане на помещенията, в които ще се предлагат услугите за деца. Пространствата в групите ще бъдат обзаведени с подходящи мебели. Специално внимание при обзавеждането ще се отдели на новите пространства в сградата за Център за настаняване от семеен тип /построена със средства от община Варна/. Щебъдат закупени компютри и принтери за улесняване работата на социалните работници. В момента в институцията няма нито един компютър. Ще бъде организирана и проведена процедура за определяне на изпълнител по Постановление 55 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и Програма ФАР на Европейския съюз. Ще бъде използвана процедура – избор на подходяща оферта – избор от най-малко три оферти икономически най-изгодното предложение. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор с ясни срокове за изпълнение
2. Разработване на методики за предлаганите социални услуги: от резидентен тип – седмична и постоянна грижа, център за настаняване от семеен тип, и социално – консултативна работа с родителите на настанените деца. За ефективното функциониране на социалните услуги и повишаване на качеството на социална работа е необходимо да бъдат описани и детайлно разработени методики. Експертният екип на ФИЦЕ – България има сериозен опит в разработването на методики за социални услуги. Опитът ще се ползва като се адаптират вече създадени методики и разработят нови в зависимост от конкретните нужди на региона и целевата група, нормативната база, установените стандарти и добри практики в Европа. Всяка методика ще има описание на целта, същността, клиентите, дейностите, ресурсното осигуряване, екипа и пакета документи за водене на случай. Разработените методики ще се издадат и разпространят.
3.Провеждане на експертна оценка на настанените в ДДЛРГ “Другарче” деца и разпределяне в групите, предлагащи услуги в зависимост от оценката. Към момента на кандидастване за финансиране всички групи в институцията са формирани по възрастов признак. От гледна точка на повишаване качеството на работа с децата и родителите и формиране на седмична група е необходимо да се оцени постигнатото в работата по случай и комуникацията със семействата. Дейността ще се реализира от експерти на Партньора и ОЗД.
4.Подбор и формиране на екипи от социални работници и психолози за работа с целевата група. В момента на кандидатстване за финансиране в институцията работят 11 възпитатели, 1 социален работник и 1 психолог. За да се подобри качеството на грижа и да се формират екипи е необходимо да се наемат още 10 специалисти – социални работници и психолог. Ще бъде проведен подбор чрез конкурс на два етапа – класиране по документи и интервю с кандидатите. Наличният персонал и новоназначените социални работници ще формират общи екипи за работа с групите деца.
5.Провеждане на поредица от обучения, консултиране и супервизия на екипите по отношение на индивидуалната и групова работа с целевата група. Моделът на работа в специализираната институция все още е предимно групов. Персоналът е започнал обучения по темите „Работа по случай” и „Работа с родители”. За постигане на поставените цели е необходимо тези знания да се задълбочат и най-вече да се формират практически умения за работа с клиенти, институции и общност. Ще бъдат организирани и проведени 5 обучителни модула – всеки по три дни на 24 професионалиста. Обучителните теми ще се конкретизират в зависимост от нуждите на обучаемите и нивото на подготовка, оценено по време на интервютата за подбор, но ще са свързани с: Планиране на работата по случай – техники и формуляри за оценка на потребностите на детето и семейството и планиране в мултидисиплинарен екип с участието на клиентите. Методики и техники за работа с група – модел живот в малка група - дневен ритъм, правила, работни карти. Методики и техники за работа с общността – въпросник, работа с родители и родственици, договаряне. Работа в мултидисциплинарен екип – отговорности, планиране, конфликти и разрешаването им, вземане на решения. Работа по формиране на умения за живот в общността. Всички обучения ще бъдат интерактивни, с ясно поставени практически задачи и обсъждане на реални казуси. В края на обучителните модули всички обучаеми ще получат Удостоверения от Център за професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ-България за повишаване на професионалната квалификация за част от професия. По време на обученията ще бъдат давани писмени обучителни материали и ще се актуализира пакета документи по планиране на грижата. Всяко обучение ще завършва с писмена обратна връзка и доклад. В периода между обученията ще се провеждат регуляри супервизии и консултации по теми, свързани с работата в екип и работата с клиенти. Темите ще бъдат предлагани от самите социални работници. Консултирането и супервизията ще бъдат по три дни на месец по предварителни заявки.
6.Организиране и провеждане на конференции по случай с включаване на представители на ОЗД и РДСП, Варна. Работата по реинтеграция, интеграция и извеждане от институцията на децата изисква сериозна работа в мултидисциплинарен екип. В този екип често се включват освен клиентите и представители на различни институции с различна роля и функции в процеса на закрила на децата в риск. Не рядко съвместната работа на участниците в този процес пречи на реализирането му, по административни причини или поради липсата на единни критерии за работа по случай и оценка на капацитета на семейството. Поради тази причина в проекта е планирано да се организират и проведат поредица от конференции по случай. Тази форма на комуникация дава възможност за обсъждане в група с външен модератор на различни случаи – оценка, план, срещи с близки или други теми, но не конкретно, а по принцип. Идеята е професионалистите да уеднаквят гледните си точки и да стигнат до общо решение, както и да споделят тревогите си. По време на проекта ще бъдат организирани и проведени 6 конференции по случай с общо 30 участника – социални работници, възпитатели, психолози от институцията и ОЗД.
7.Работа по случай с деца и семейства Воденето на случай е възможност за индивидуалиизаране на работата с деца и семейства с крайна цел – осигуряване на възможности за живот в семейна среда. Ще бъдат реализирани оценка на потребностите – дете и семейство - и планиране. Периода на оценка и планиране е максимум 6 месеца. Оценките и плановете ще се изготвят от водещ на случая, ще се обсъждат и приемат от мултидисиплинарен екип с участието на клиентите. От гледна точка на кечествената работа по случай всички документи ще се попълват електронно.
8.Издаване на информационни материали за предлаганите социални услуги. Разпространението на информация за проектните цели и дейности и предлаганите услуги като цел, целева група, основни дейности е важно от гледна точка на потенциалните ползватели – семейства в риск. Материалите ще информират общността и институциите за помощта по Оперативната програма, бенефициентите и периода на изпълнение. Ще бъдат разработени текстове за материалите, ще бъде избран изпълнител, на които ще се възложи изработването на дизайн, предпечат и печат.
9.Организиране и провеждане на семинар и пресконференция за популяризиране на дейностите и постигнатите резултати. Резултатите по проекта трябва да бъдат публично оповестени както от гледна точка на участниците, така и поради възможността за мултиплициране на постигнатите резултати. Ще бъде организиран семинар и пресконференция в Община Варна. Ще бъдат поканени преставители на заинтересованите институции, местни НПО, медии. На семинара и пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 322 BGN
Общ бюджет: 234 368 BGN
БФП: 234 368 BGN
Общо изплатени средства: 226 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 57 264 BGN
2010 165 948 BGN
2011 3 546 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
226 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 48 675 BGN
2010 141 056 BGN
2011 3 014 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 590 BGN
2010 24 892 BGN
2011 532 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз